Středoškolské knihovnické vzdělávání v Táboře aneb Studijní obor Informační služby na Střední odborné škole služeb, obchodu a řemesel v Táboře

Maturitní obor Knihovnictví, resp. Informační služby je vyučován na více než deseti středních školách po celé České republice. Kompletní přehled nabízí portál Národního ústavu ve vzdělávání Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce pod kódem 72-41-M/ 01.

Jihočeští a v hojné míře i středočeští uchazeči o studium humanitně zaměřeného oboru specializovaného na informační a knihovnické služby najdou vhodnou školu v Táboře – jedná se o Střední odbornou školu služeb, obchodu a řemesel Tábor.

Čtyřleté maturitní studium připraví žáky pro činnost v knihovnách, informačních střediscích, knihkupectvích, archivech a dalších institucích, kde je potřeba pracovat s vědeckými, technickými, ekonomickými a sociálními informacemi. V oblasti klíčových dovedností jsou zde rozvíjeny především komunikativní dovednosti a dovednosti využívat informační technologie a práce s informacemi.

Absolventi jsou připraveni pro budoucí uplatnění ve funkcích odborných pracovníků všech typů a druhů knihoven, informačních středisek, archivů a dalších institucí, v kultuře a v oblastech, kde se předpokládá práce s informacemi, znalost cizích jazyků a středoškolské odborné vzdělání. Absolventi čtyřletého oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a vysokých školách a také tak činí. Pokračují ve studiu nejen v oboru informačních služeb, ale také v oblasti historie, archivnictví, pedagogiky, humanitních studií atd. Zároveň si nachází cestu do veřejných i odborných knihoven – buď hned po maturitě, nebo (častěji) po absolvování vysoké školy.

Od školního roku 2017/2018 je pro studenty připraven značně aktualizovaný vzdělávací plán, který vychází z požadavků definovaných v Národní soustavě kvalifikací. Jádrem oboru jsou odborné předměty Knihovnictví, Informační fondy, doplněné předměty Informační systémy a služby, Práce se čtenářem či Dokumentová komunikace. Důraz je kladen i na studium českého jazyka a literatury a výuku cizích jazyků, z nichž studenti skládají maturitní zkoušky. Velkou neznámou je příprava na povinnou maturitu z matematiky, zajištěná zvýšenou dotací vyučovacích hodin. Praktická maturitní zkouška probíhá formou obhajoby závěrečné maturitní práce, přičemž důraz je kladen na část obsahující vykonaný praktický úkol (příprava a provedení kulturně-výchovné akce, lekce informační gramotnosti atd. v reálném prostředí vybrané knihovny či školy).

Nesmírně důležité je propojení teoretické výuky s praktickými zkušenostmi, které studenti získávají nejprve ve druhém ročníku ve školní knihovně a ve třetím ročníku na smluvních pracovištích. Desítky veřejných i odborných knihoven spolupracují se školou při zajišťování průběžné praxe a jejich pracovníci se obětavě podílí na ne vždy vděčném úkolu výchovy budoucích kolegů.

Vedle odborné praxe v informačních pracovištích se studenti účastní řady školních a mimoškolních akcí počínaje odbornými exkurzemi do knihoven, muzeí a archivů a návštěvami knižních veletrhů a konče účastí na akcích partnerů (knižní festival TABOOK, Noc literatury). Studenti si vyzkouší i práci s dětmi při akcích pro rozvoj čtenářství jako je pasování prvňáčků na čtenáře nebo Noc s Andersenem. Pro ilustraci uveďme zprávu studentky Terezy Rathouské z Večerníčkova programu: „Dne 20. 4. 2016 se čtyři studenti IS1 zúčastnili akce pro děti v Městské knihovně v Sezimově Ústí 2. Pro dvacet dětí z druhé třídy připravili program na téma Večerníčky. Jako správní Večerníčci si děti poskládaly novinové čepičky, hrály scénky ze známých pohádek a luštily křížovku – jak jinak než s pohádkovou tematikou. Akce se vydařila a líbila se jak dětem, tak unaveným studentům.“

Večerníčkův program v režii studentek Střední odborné školy služeb, obchodu a řemesel Tábor
Večerníčkův program v režii studentek Střední odborné školy služeb, obchodu a řemesel Tábor

Spojení výuky s praxí se snaží vyučující podporovat i pomocí projektů. Projekt Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost umožnil ve školním roce 2014/2015 praktický výcvik studentů v oblasti akvizice, katalogizace, propagace knihoven a práce se specifickými skupinami uživatelů, a to pod vedením odborníků z praxe. S problematikou výkonu regionálních funkcí se pak studenti blíže seznámili na dvoudenních workshopech v knihovnách v Havlíčkově Brodě, v Jihlavě, ve Zlíně a v Uherském Hradišti.

Studenti plní úkoly na workshopu v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně
Studenti plní úkoly na workshopu v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně

Velmi pozitivní je nejčerstvější zpráva o schválení žádosti podané v programu Erasmus+, Klíčová aktivita 1 – zahraniční praxe. Dva týdny, které deset studentů stráví ve dvou slovenských knihovnách, bude pro ně i doprovázející vyučující zcela novou zkušeností. Velký dík patří PhDr. Vítu Richterovi, který pomohl s oslovením zahraničních partnerů, a pracovníkům Univerzitnej knižnice v Bratislave a Mestskej knižnice v Bratislave, kteří nesmírně rychle a pozitivně zareagovali. O průběhu projektu a zkušenostech ze slovenských knihoven se studenti rádi podělí na stránkách odborného tisku i při odborných setkáních.

Autorkou fotografií je Daniela Novotná ze Střední odborné škole služeb, obchodu a řemesel v Táboře.

Komentáře k článku