Vliv pandemie na výkony veřejných knihoven v letech 2020 a 2021 ve vztahu k roku 2019

Stejně jako život celé společnosti zasáhla v letech 2020 až 2021 pandemie covidu-19 i činnost knihoven. V roce 2020 byly knihovny z důvodu vládních opatření 106 dní zcela uzavřeny pro veřejnost. Od října roku 2020 až do 12. dubna 2021 trval nouzový stav, který v podstatné míře omezoval dostupnost knihoven a zúžil jejich provoz pouze na vyzvedávání objednaných výpůjček přes výdejní okénko. Poté se vnitřní prostory knihoven začaly pomalu otevírat veřejnosti. Uzavření knihoven a omezení většiny služeb se projevilo ve výrazných poklesech, ale i růstu některých statistických údajů. V následujícím textu porovnáváme výkony knihoven v roce 2021 oproti roku 2019 (100 %).

Nejvíce byly zasaženy služby, které jsou spojeny s fyzickou přítomností návštěvníků v objektu knihovny. Počet registrovaných uživatelů v roce 2021 klesl o 19 %, výraznější snížení zaznamenáváme u dětí, a to o 28 %. Největší pokles pozorujeme u počtu fyzických návštěvníků, a to o 44 %. Půjčování knih mimo budovu knihovny bylo alespoň částečně kompenzováno provozem výdejních okének a různými formami bezkontaktního půjčování a vracení (návratové a výdejové boxy, donáška knih apod.). Úbytek počtu výpůjček dosáhl v roce 2021 32 % oproti roku 2019. Všechny tyto parametry měly v letech 2020 i 2021 sestupný trend.

Podstatně omezeny zůstaly všechny vzdělávací, kulturní a komunitní akce. Zde zaznamenáváme snížení počtu pořádaných akcí o 55 %. V roce 2021 již ale došlo k meziročnímu růstu počtu akcí o 18 %. Menšímu počtu akcí odpovídá i nižší počet návštěvníků těchto aktivit, konkrétně o 46 %. I v tomto případě ale zaznamenáváme meziroční růst v roce 2021 oproti roku 2020 o 25 %.

Výpadek služeb knihoven, které jsou spojeny s objektem knihovny nebo fyzickou přítomností uživatelů v knihovně, se pracovníci knihoven snažili kompenzovat různými aktivitami v digitálním prostředí. Zejména knihovny ve větších městech nabízely široké spektrum digitálního vzdělávání formou videokonferencí, webinářů, videosoutěží. To se odrazilo v počtu vydaných audiovizuálních děl; zde zaznamenáváme růst o plných 540 % oproti roku 2019. Počet vzdělávacích akcí pro knihovníky zůstal na stejné úrovni jako v roce 2019, ale většina akcí byla převedena od online prostředí. Poradenské služby pro knihovny v rámci regionálních funkcí stouply o 12 %. Knihovny se také zapojily do různých dobrovolnických aktivit, např. do šití roušek a roznáškových služeb, a v roce 2022 se řada knihoven zapojila do aktivit na podporu ukrajinských uprchlíků.

Výrazně odlišné trendy můžeme zaznamenat v oblasti poskytování digitálních služeb. Zcela mimořádný byl zájem o různé druhy online služeb v digitálním prostředí. Výrazný růst registrujeme u počtu zobrazených a stažených digitálních dokumentů. Celkový objem využití digitálních dokumentů zde stoupl oproti roku 2019 o 96 %. Výrazně se také zvýšil zájem o půjčování elektronických knih, a to dokonce o 166 % oproti roku 2019. Vzestupný trend můžeme zaznamenat i u počtu online návštěvníků, a to o 12 % oproti roku 2019.

Ve sledovaném období klesl počet knihoven o 1 %, naopak počet pracovních míst se zvýšil o 1 %, Celkové příjmy veřejných knihoven oproti roku 2019 vzrostly o 14 % a o 13 % vzrostla částka vydávaná na pořízení licencí na elektronické informační zdroje. Celkový objem přírůstků zůstal téměř beze změny (pokles o 1 %), ale výrazný pokles – o 67 % – zaznamenáváme u počtu titulů docházejících periodik.

Podrobnější údaje jsou k dispozici v tab. 1.

Tab. 1: Statistické údaje za léta 2019–2021 včetně procentuálního vyjádření rozdílu mezi roky 2019 a 2021

 

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Růst/pokles oproti roku 2019

Knihovní jednotky celkem k 31. 12.

63 838 545

63 550 996

63 459 044

99 %

Počet exemplářů titulů docházejících periodik

553 053

172 390

184 027

33 %

Registrovaní uživatelé

1 376 033

1 193 080

1 112 491

81 %

z toho registrovaní uživatelé do 15 let

387 800

318 451

280 812

72 %

Návštěvníci celkem (fyzické a virtuální návštěvy)

57 947 094

51 057 384

52 676 216

91 %

Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy)

22 101 832

13 090 701

12 478 523

56 %

v tom návštěvníci půjčoven a studoven

16 497 072

11 080 464

10 255 011

62 %

návštěvníci využívající internet v knihovně

1 661 294

658 825

478 168

29 %

návštěvníci kulturních akcí

2 316 786

798 297

967 205

42 %

návštěvníci vzdělávacích akcí

1 132 024

381 676

506 075

45 %

návštěvníci ostatních akcí, kde knihovna není hlavním pořadatelem

494 656

171 439

272 064

55 %

Celkem návštěvníci akcí

3 943 466

1 351 412

1 745 344

44 %

Návštěvníci online služeb (virtuální návštěvy)

35 845 262

37 966 683

40 197 693

112 %

Výpůjčky celkem

51 201 168

38 920 596

34 999 005

68 %

výpůjčky periodik

5 968 140

3 976 049

3 217 846

54 %

prezenční výpůjčky evidované

2 871 675

1 424 459

962 846

34 %

Vnitrostátní MVS obdržené požadavky

159 660

124 798

105 358

66 %

Vnitrostátní MVS poža­davky zaslané jiným knihovnám

111 464

72 447

71 727

64 %

Poradenská a konzultační činnost pro knihovníky a v rámci regionálních funkcí

45 586

43 751

51 009

112 %

Vzdělávání knihovníků (pro knihovníky a v rámci RF)

3 309

1 943

3 323

100 %

Kulturní akce pro veřejnost (besedy, výstavy aj.)

66 670

24 310

28 729

43 %

Vzdělávací akce pro veřejnost (semináře, kurzy aj.)

56 448

20 863

24 769

44 %

z toho v oblasti ICT (informačních a komunikačních technologií)

2 795

1 094

1 253

45 %

Celkem počet akcí

140 015

54 675

62 638

45 %

Ostatní akce, kde knihovna není hlavním pořadatelem

13 588

7 559

5 817

43 %

Počet titulů vydaných audiovizuálních děl

10

23

64

640 %

Počet návštěv webové stránky knihovny

26 974 642

32 589 712

32 387 592

120 %

Počet zobrazených (stažených) digitálních dokumentů

20 271 395

38 151 981

39 708 279

196 %

Počet e-výpůjček e-dokumentů

75 552

140 487

201 252

266 %

Online informační služby (počet zodpovězených dotazů)

426 473

578 713

585 792

137 %

Počet zaměstnanců (přepočtený stav)

5 358

5 324

5 401

101 %

Tržby za vlastní výkony (výrobky, služby) a za zboží

184 921 994

136 236 078

140 941 569

76 %

z toho výnosy (příjmy) z hlavní činnosti

163 387 289

122 621 736

122 776 728

75 %

Příjmy (výnosy) celkem

3 692 903 652

4 159 306 707

4 204 609 573

114 %

Náklady na pořízení knihovního fondu celkem

340 241 144

346 971 019

339 697 932

100 %

z toho nákup a předplatné periodik

32 762 988

39 055 248

33 783 154

103 %

nákup a pořízení licencí na elektronické zdroje

19 494 962

23 417 671

25 701 105

132 %

Výdaje (náklady)

4 071 072 624

4 206 372 771

4 275 009 952

105 %

Počet knihoven celkem

5 307

5 295

5 273

99 %

Počet poboček

886

883

861

97 %

Pandemie v letech 2020 a 2021 výrazně prohloubila negativní trendy poklesu tradičních knihovnických služeb, především půjčování tradičních dokumentů ve fyzické podobě. Na druhé straně podstatným způsobem zvýraznila význam digitálních služeb a také rozvoj bezkontaktních a donáškových služeb. Tyto služby snižují počet fyzických návštěvníků knihoven, ale současně zvyšují dostupnost služeb nezávisle na otevírací době knihovny. V posledních letech jsme mohli zaznamenat výrazný nárůst nabídky vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit, který dokumentuje postupnou transformaci a rozšiřování funkcí veřejných knihoven. V uvedeném segmentu nabídky také docházelo k růstu počtu návštěvníků. Tento pozitivní trend byl pandemií rovněž negativně zasažen. V příštích letech se ukáže, zde se knihovnám podaří postupný návrat k normálu.

Komentáře k článku