Knihovna města Ostravy a projekt Dokonalá i v technickém světě

Celkem čtrnáct zaměstnankyň Knihovny města Ostravy, příspěvkové organizace, se od května do listopadu 2018 zapojilo do projektu s názvem Dokonalá i v technickém světě realizovaném neziskovou organizací AMYGDALA, z.s. Projekt s reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003144 byl financován z poskytnuté dotace schválené Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt měl ve svém poslání posílení kompetencí žen 55+ a zvýšení jejich výkonnosti díky lepšímu zvládání práce s moderními informačními technologiemi. Dále byl zaměřen na zlepšení umění předávat své bohaté zkušenosti moderními metodami nově nastupující generaci.

Projekt byl realizován ve třech etapách, jimiž byly Diagnostika – osobní a profesní, Rozvojový program a Závěrečná zkouška.

První etapa Diagnostika – osobnostní a profesní vedla ke zhodnocení úrovně předpokladů každé osobnosti včetně individuálních konzultací nad jejich výsledkem. Díky tomu si mohly účastnice uvědomit svůj potenciál a míru jeho využití. Následovalo tzv. development centrum, které směřovalo ke zhodnocení úrovně zvládání jednotlivých sledovaných kompetencí a srovnání s požadavky požadované či vykonávané profese a tím přesnému stanovení optimální skladby rozvojových aktivit.

Druhá etapa nazvaná Rozvojový program byla složena ze sedmi dnů kurzů. Klíčovými tématy byly sebeřízení a time management. Účastnice se seznámily s technikami, které pomáhají efektivitě, zdravému sebevědomí a schopnosti jasně určovat priority v pracovním i osobním životě a mít jej tak vyvážený. Dále následovala témata spojená s komunikačními kompetencemi. Prioritně se kurzy věnovaly prezentačním technikám a mentorským postupům, které mohou využít pro rozvoj ostatních. Když si účastnice procvičily nové dovednosti, v poslední fázi kurzů hledaly možnosti podpory pomocí nástrojů moderních technologií. To směřovalo k možnosti rozvoje kompetencí pro obsluhu inteligentní kanceláře (propojování výpočetní techniky, ovládání jejich funkcí, moderní aplikace manažerské a prezentační, řízení a organizace času moderními organizéry).

Třetí etapa Závěrečná zkouška a následné hodiny individuálního koučinku a pracovního poradenství pomohly směřovat účastnice k využití prohloubených kompetencí v běžném pracovním i osobním životě.

Ze setkání účastnic projektu (zdroj: AMYGDALA, z.s.)
Ze setkání účastnic projektu (zdroj: AMYGDALA, z.s.)

Všechny účastnice si zpracovaly individuální rozvojový plán a pro lektory, kteří kurzy vedli, bylo největším překvapením, že účastnice našly tolik podnětů a inspirace pro další možné uplatnění v životě. Uvědomily si, že dnešní doba dává velkou příležitost výrazně prodloužit kariéru a využít vlastní potenciál ku prospěchu ostatních.

Komentáře k článku