Příprava novely Katalogu prací pokračuje

Autor: 

Číslo: 

Rubrika: 

Klíčová slova: 

Odborná sekce: 

Jak jsme již informovali v čísle 4/2017, probíhají v rámci Zaměstnavatelské sekce SKIP intenzivní práce na přípravě novely Katalogu prací (přílohy k nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě) pro povolání 2.03.01 knihovník.

Výsledkem revize stávajícího Katalogu prací, která se uskutečnila v roce 2017, je návrh na změny katalogových vět. Zásadní změnou je opuštění regionálního principu (lokální, regionální, krajský, celostátní), který v současné verzi katalogu vyjadřuje náročnost vykonávané práce, a tím zařazení prací do jednotlivých platových tříd. Klasifikace prací na základě územní působnosti knihovny již v řadě případů neodpovídá jejich namáhavosti, odpovědnosti a složitosti, neboť v důsledku měnících se podmínek, zejména vývoje informačních a komunikačních technologií, se mění a rozvíjí i náročnost, obsah a způsob vykonávané práce.

Opuštění regionálního principu způsobilo rozsáhlé úpravy katalogových vět zejména v platových třídách 7 až 10. U vyšších platových tříd se úpravy týkají hlavně oblasti katalogizace, kde je u příkladů zohledněna změna katalogizačních pravidel.

K ověření dopadu těchto poměrně rozsáhlých úprav bylo v knihovnách provedeno testování, které spočívalo v zařazení zaměstnanců do platových tříd podle návrhu. Do testování, které proběhlo v průběhu května a června 2018, se zapojilo 29 knihoven různých typů a velikostí. Podle vyjádření zúčastněných knihoven je odstranění regionálního principu možné a žádoucí, neboť otevírá možnost ke spravedlivému zařazení zaměstnanců do platových tříd bez ohledu na knihovnu, ve které pracují.

V červnu byl návrh představen zástupcům Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Na základě jejich doporučení budou práce na přípravě novely Katalogu prací pokračovat. Katalogové věty budou podle jejich připomínek precizovány tak, aby lépe charakterizovaly složitost, odpovědnost a namáhavost práce a vypovídaly o stoupající náročnosti prací v jednotlivých platových třídách.

Návrh bude dokončen do 31. prosince 2018, včetně projednání s Ministerstvem kultury ČR.

O přípravě novely Katalogu prací průběžně informujeme na stránkách portálu Informace pro knihovny, kde zájemce najde i zápisy z jednání a aktuální návrh nových katalogových vět.

Vaše hodnocení: 'dávám palec nahoru'.

Komentáře k článku