Příprava novely Katalogu prací – stav ke konci roku 2017 a výhled do roku 2018

Autor: 

Číslo: 

Rubrika: 

Klíčová slova: 

Odborná sekce: 

Ve dnech 4. až 5. prosince 2017 se v rámci jednání Zaměstnavatelské sekce SKIP uskutečnil dvoudenní workshop věnovaný přípravě novely Katalogu prací (přílohy k nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě) pro povolání 2.03.01 knihovník. Práce na přípravě novely započaly na základě iniciativy Zaměstnavatelské sekce SKIP již v roce 2016. V září byl Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR předložen návrh na doplnění Katalogu prací o činnosti pro dílčí pracovní pozice systémový knihovník a správce digitální knihovny. Tyto činnosti v katalogu dosud obsaženy nebyly, neboť v době jeho vzniku a poslední aktualizace zmíněné pozice v knihovnách téměř neexistovaly. V průběhu roku 2017 byly návrhy projednány a posléze schváleny. Od 1. ledna 2018, kdy nabývá účinnosti nařízení vlády č. 399/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., bude možné zařazovat zaměstnance knihoven na pozici správce digitální knihovny od třídy 8 do třídy 13 a systémového knihovníka do třídy 10 a výše.

V roce 2017 pokračovala příprava novely Katalogu prací a zároveň vznikal rejstřík činností, které jsou typické pro dílčí pracovní pozice akvizitér, katalogizátor, správce fondu, knihovník v přímých službách, referenční knihovník, knihovník v knihovně pro děti, metodik, správce digitální knihovny a systémový knihovník. Cílem bylo vytvořit pro každou pracovní pozici co nejúplnější výčet činností v různých platových třídách. Tento seznam se stal výchozím podkladem pro přípravu novely Katalogu prací (návrhu změn katalogových vět) a stane se základem doporučení pro práci s Katalogem prací, které bude součástí připravované příručky k personální práci v knihovnách.

Na přípravě novely Katalogu prací a rejstříku činností se podílí několik pracovních skupin složených ze zaměstnanců knihoven různých velikostí a typů, jsou zde zastoupeny městské, krajské i specializované knihovny. Výsledky jejich práce byly poprvé představeny na prosincovém jednání Zaměstnavatelské sekce SKIP. Navrhované změny byly podrobeny intenzivní diskuzi, přičemž pozornost byla zaměřena zejména na katalogové věty. V závěru jednání byl stanoven harmonogram dalších prací, který lze shrnout do následujících bodů:

  • Návrh znění nových katalogových vět zpracovaný podle připomínek z jednání bude připraven do 31. prosince 2017.
  • Precizované příklady činností pro doporučení k práci s Katalogem prací budou souhrnně zpracovány v průběhu prvního čtvrtletí roku 2018.
  • Bude vytvořena užší pracovní skupina pro vytvoření definitivního návrhu novely Katalogu prací a rejstříku činností.
  • Ve vybraných knihovnách proběhne šetření k zařazení zaměstnanců podle navržených katalogových vět s cílem zjistit dopady možných změn.
  • Navrhované změny budou konzultovány se zástupcem Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
  • Další jednání Zaměstnavatelské sekce SKIP zaměřené na přípravu novely Katalogu prací se uskuteční koncem března 2018.

S aktuálním stavem přípravy novely Katalogu prací se mohou zájemci seznámit na portálu Informace pro knihovny.

Komentáře k článku