Exkurze do pražských knihoven v první polovině roku 2018

Autor: 

Číslo: 

Rubrika: 

Klíčová slova: 

Region: 

Také v roce 2018 pořádá pražská organizace SKIP pro své členy exkurze po pražských knihovnách. Exkurze jsou poměrně oblíbené, většinou se konají jednou měsíčně.

V lednu jsme se šli podívat do Knihovny Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS). Exkurze se konala 24. ledna a účastnilo se jí 14 zájemců. Středisko pro kulturu NIPOS je zřizováno Ministerstvem kultury ČR. Zaměřuje se především na podporu rozvoje kultury v místech a regionech, poskytování informačních služeb a konzultací a analytickou a výzkumnou činnost v oblasti kultury. Knihovna reflektuje činnost NIPOS, proto jsou zde k nalezení publikace zaměřené na amatérské umění všech žánrů, osvětu, kulturní politiku a statistiku kultury. Unikátní (a rychle rostoucí) je sbírka hudební literatury pro dětské a středoškolské sbory (koncertní sborové skladby, lidové písně, zpěvníky). Je zpracována na úroveň jednotlivých skladeb, které je možné vyhledávat v online katalogu. Pro činoherní i loutkářské soubory je připraveno téměř 2 500 titulů divadelních her, včetně her a pásem pro dětské divadelní soubory, dramatickou výchovu a umělecký přednes. NIPOS také každoročně zpracovává statistiky z oblasti kulturního dědictví, divadel, hudebních těles, památkových objektů a knihoven, vydavatelských a výstavních činností, kulturně vzdělávací činnosti a festivalů. V knihovně jsou přístupné odvětvové statistiky od roku 1964 do současnosti.

PhDr. Kateřina Brožová, vedoucí Knihovny NIPOS
PhDr. Kateřina Brožová, vedoucí Knihovny NIPOS

Další exkurze, kterou si nenechalo ujít 22 zájemců, proběhla 22. února a navštívenou knihovnou byla Knihovna AV ČR. Ta sídlí v neorenesanční budově na Národní třídě postavené v polovině 19. století jako sídlo tehdejší Spořitelny české. V roce 1953 budovu získala tehdejší Československá akademie věd, na konci devadesátých let proběhla rekonstrukce dvorany, která nyní slouží jako čítárna knihovny. Návštěvníkům je k dispozici 120 studijních míst v hale, na galeriích nebo v počítačové studovně. Knihovna AV ČR je univerzální vědecká knihovna, poskytuje informační podporu v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu institucím, vědeckým pracovníkům, odborníkům, studentům i široké veřejnosti. Profil fondu Knihovny AV ČR je zaměřen na dokumenty obsahující vědecké informace, výběrově na populárně naučné, encyklopedické a biografické dokumenty a na vědeckou publikační činnost zaměstnanců AV ČR. Patří mezi klíčové instituce v pořizování a zpřístupňování specializovaných elektronických informačních zdrojů v ČR. Zajišťuje i další služby, např. rešerše, mezinárodní výpůjčky a získávání dokumentů, digitalizaci, tisk a kopírování, a expertní činnosti pro uchovávání dat a ošetřování knižních fondů. Součástí hlavní činnosti KNAV je výzkum v oblasti vědeckých informací a knihovědy. Pracovištím AV ČR poskytuje poradenskou a konzultační pomoc a je střediskem pro výuku a zvyšování odborné kvalifikace knihovnických a informačních pracovníků AV ČR.

V Knihovně AV ČR
V Knihovně AV ČR

V březnu jsme dostali jedinečnou příležitost podívat se do barokní knihovny v dominikánském klášteře při kostele sv. Jiljí. Do této knihovny se přišlo podívat 21 zájemců. Klášter dominikánů u sv. Jiljí je spolu se svým kostelem významnou lokalitou na Starém Městě v Praze. Je to místo s dlouhou a slavnou minulostí. U sv. Jiljí byla v první čtvrtině 13. století založena první městská kapitula a později zřízena škola. Působili zde utrakvisté, přehnala se husitská bouře. Od roku 1626 až do současnosti sídlí u sv. Jiljí dominikáni, kteří přestavěli původní kostel a zbudovali klášter v barokním stylu. Pražský klášter patřil vždy k nejvýznamnějším místům dominikánského působení u nás. Řádové Generální studium bylo jedním ze zakládajících subjektů Univerzity Karlovy. I dnes mohou badatelé těžit z bohaté knihovny. Tisky byly v roce 1784 (následkem josefinské sekularizace) předány Univerzitní knihovně. Zachovaná knihovna v původním interiéru má 9 622 svazků a 131 prvotisků v 90 svazcích.

Barokní knihovna v dominikánském klášteře při kostele sv. Jiljí
Barokní knihovna v dominikánském klášteře při kostele sv. Jiljí

Další exkurze přilákala deset zájemců a uskutečnila se 23. května. Tentokrát jsme zamířili do Odborné knihovny Jiřího Hájka, která slouží studentům Metropolitní univerzity Praha (MUP). Knihovna buduje informační fond zaměřený na studijní programy a obory studované na MUP (těmi jsou např. mezinárodní vztahy, mezinárodní obchod, průmyslové vlastnictví, asijská studia apod.). V knihovním fondu je zastoupena veškerá relevantní studijní literatura doplněná o tuzemská i zahraniční odborná periodika a přístup k elektronickým informačním zdrojům. Část fondu knihovny MUP tvoří knižní dary Informační kanceláře Rady Evropy v Praze a Nadace Jiřího z Poděbrad. Publikace z Nadace Jiřího z Poděbrad zahrnují i osobní knihovnu Jiřího Hájka, která při vzniku MUP položila základ knihovního fondu. Služby knihovny jsou přístupné nejen pro studenty a akademickou obec MUP, ale i pro veřejnost a absolventy MUP.

V Odborné knihovně Jiřího Hájka
V Odborné knihovně Jiřího Hájka

Poslední exkurze v prvním pololetí roku 2018 se uskutečnila v Knihovně romské literatury Romanofuturismo a zúčastnilo se jí osm zájemců. Knihovna Romanofuturismo je začínajícím komunitním projektem umělkyně Ladislavy Gažiové. Byla otevřena letos v únoru a její fond není zatím příliš obsáhlý. Zahrnuje především díla zaměřená na emancipaci diskriminovaných etnik a kultur, a to především beletristická díla romských autorů, ale také odbornou literaturu a romské časopisy. Výběr knih je konzultován s romisty a aktivisty. Kromě romských autorů nabízí knihovna také tituly afrických spisovatelů. Fond je budován s cílem shromáždit sbírku evropských autorů s přesahy do mimoevropských civilizací. Knihovna je otevřena dvakrát týdně odpoledne, zabírá zatím dvě místnosti v progresivní pražské galerii Tranzitdisplay. Knihovna je také místem pro setkávání se nad kulturními a politickými tématy, prezentaci autorů a romských osobností. Snahou bude také vyjíždět do míst s větším zastoupením romských komunit. Primárním cílem knihovny je zapojení romských komunit, které by se měly stát hlavním aktérem v diskuzi.

Lada Gadžiová, autorka projektu Romanofuturismo
Lada Gadžiová, autorka projektu Romanofuturismo

Autorkou fotografií je Vladana Pillerová z Národní knihovny ČR.

Komentáře k článku