Internetem bezpečně – vzdělávací aktivity v Karlovarském kraji

Krajská knihovna Karlovy Vary již přibližně patnáct let realizuje různé projekty, které mají za cíl vzdělávat širokou veřejnost v různých oblastech. Využívá k tomu především externí finanční zdroje (dotace, granty, dary). Za oněch přibližně patnáct let se jednalo o projekty za více než 25 milionů Kč. Knihovna si jako příspěvková organizace bohužel „nesáhne“ na všechny možné finanční zdroje, často jsou výzvy určeny pouze pro neziskové organizace. Z tohoto důvodu byla v roce 2010 zaměstnanci knihovny založena nezisková organizace Biblio Karlovy Vary (dnes spolek). Již řadu let na základě partnerské smlouvy s knihovnou realizuje nejrůznější vzdělávací aktivity, pomáhá tak knihovně v její činnosti a nabízí zajímavé akce pro její uživatele.

V uplynulých dvou letech spolek Biblio Karlovy Vary celkem dvakrát uspěl ve výběrovém grantovém řízení, které vyhlásila ČSOB a které bylo zaměřeno na vzdělávání veřejnosti v oblasti bezpečného pohybu v online prostředí. V rámci těchto podpořených projektů byly zorganizovány odborné přednášky pro děti a mládež v Karlovarském kraji (pro základní, střední a vyšší odborné školy, dětské domovy a SOS vesničku). Celkem šlo o osmnáct přednášek a proškoleno bylo cca tisíc dětí. Projekty byly připraveny a uskutečněny ve spolupráci s Policií České republiky. Lektorsky tyto besedy zajistil Roman Kohout, uznávaný odborník na kyberkriminalitu a vrchní inspektor pro Karlovarský kraj. Ten též v rámci uvedených projektů vytvořil odborné vzdělávací publikace, a to Bezpečnost v online prostředí pro starší děti a dospělé a dále Internetem bezpečně pro děti od šesti do dvanácti let (v Bulletinu SKIP si můžete přečíst recenzi publikace Internet bezpečně, pozn. red.). Obě publikace jsou ke stažení na stránkách Krajské knihovny Karlovy Vary i na webu Internetem bezpečně.

Publikace Bezpečnost v online prostředí
Publikace Bezpečnost v online prostředí

Publikace Internetem bezpečně
Publikace Internetem bezpečně

Díky podpoře ČSOB se na jaře 2016 v krajské knihovně uskutečnil odborný kurz Bezpečnost v online prostředí, díky kterému se účastníci dozvěděli, jak se bezpečně chovat v online prostředí, jak se bránit, jaká rizika zde hrozí a kam se v případě potřeby obrátit. Část kurzu byla věnována kyberšikaně a jejímu dopadu na oběť. Lektorsky byl kurz zajištěn odborníkem na kyberkriminalitu R. Kohoutem a psychologem Mgr. Radkem Karchňákem.

Odborná konference #INTERNETEMBEZPEČNĚ2017

Ve dnech 20. až 21. dubna 2017 se v Krajské knihovně Karlovy Vary konala odborná konference #INTERNETEMBEZPEČNĚ2017. Byla zaměřena na to, jak řešit kyberšikanu na školách nejen mezi dětmi, ale i páchanou na učitelích a jak ochránit děti v kyberprostoru. Konference byla určena především pro pedagogy, doplňkově pro rodiče dětí a další zájemce. Konference se zúčastnili i policisté, kteří se zde dozvěděli, jak odborně postupovat při vyšetřování trestných činů, které vznikají v kybernetickém světě. Celkem se konference zúčastnilo 260 osob.

Konferenci pořádal Karlovarský kraj v partnerské spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary. Dále se na organizaci významně podílel spolek Biblio Karlovy Vary a především nově vzniklý spolek you connected (předseda R. Kohout), který sestavil celý program konference.

Na konferenci byli pozváni lektoři z Linky bezpečí, České školní inspekce či projektu Zvolsi.info, dále odborníci z řad Policie ČR či odborný psycholog. Byla představena rizika a nebezpečí hrozící na internetu dětem a dospívajícím. Hovořilo se i o kyberšikaně a jejím dopadu na oběť a o tom, jak se šikanovaným dítětem komunikovat. Odborníci z řad policie přiblížili konkrétní případy kyberšikany z praxe, a to včetně kyberšikany páchané na učitelích. Diskutována byla problematika ověřování informací v online prostředí, problém vzniku různých dezinformací a hoaxů, projednán byl též tehdy aktuální fenomén tzv. Modré velryby. Zástupkyně z České školní inspekce zmínila některé konkrétní případy kyberšikany a zdůraznila důležitost školních řádů na školách a jejich dodržování. Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D., seznámil policisty s tím, jak si mohou vyhledat volně dostupné a kvalitní informační zdroje na internetu, které mohou pak využít při své práci. Pedagogové si v rámci odpoledního workshopu mohli vyzkoušet komunikaci týkající se kyberšikany v praxi. Všichni účastníci konference obdrželi písemné odborné materiály, které byly zaměřeny na vzdělávání v oblasti bezpečného pohybu v online prostředí. Tyto podklady ocenili nejen pedagogičtí pracovníci, kteří si mohli větší počet výtisků odnést do svých škol, ale též rodiče dětí.

Postřehy získané v průběhu konání konference poukázaly na potřebu realizace dalších pravidelných odborných vzdělávacích akcí, které budou zaměřeny na tuto oblast a budou reagovat na rychlý a neustálý vývoj informačních technologií, informovat o nových hrozbách a rizicích na internetu, pomáhat všem se v kybernetickém světě orientovat a ochránit především děti a mládež před patologickými jevy. Podrobná zpráva z konference byla zveřejněna v letošním pátém čísle časopisu Ikaros.

Spolek you connected a projekt Internetem bezpečně

V první části příspěvku byly popsány aktivity spolku Biblio Karlovy Vary v partnerské spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary. Nyní si představíme spolek you connected, který vznikl na podzim roku 2016. Jeho vznik inicioval již několikrát zmiňovaný odborník na kyberkriminalitu R. Kohout, který tak naplnil svou vizi vytvořit v Karlovarském kraji organizaci, jež se bude intenzivně věnovat vzdělávací činnosti v oblasti bezpečného pohybu v online prostředí.

Hlavní projekt spolku you connected má název Internetem bezpečně. Tento projekt si klade za cíl formou různorodých vzdělávacích aktivit zvýšit u široké veřejnosti povědomí o tom, jak se bezpečně pohybovat v kybernetickém světě a ochránit tak nejen sebe, ale i své blízké. Vzdělávací aktivity jsou určeny především pro děti a mládež, dále pro rodiče, seniory či handicapované, pro odbornou veřejnost – pro pedagogy, psychology, policisty, zaměstnance OSPOD, pracovníky dětských domovů a SOS vesniček, pěstouny atd. S Krajskou knihovnou Karlovy Vary byla uzavřena partnerská smlouva o spolupráci.

Logo projektu Internetem bezpečně
Logo projektu Internetem bezpečně

Projekty spolku v roce 2017

V letošním roce spolek you connected realizuje odborné vzdělávací kurzy pro rodiče dětí, které probíhají v knihovnách v Karlovarském kraji (Karlovy Vary, Cheb, Ostrov, Chodov a Sokolov). Kurzy jsou zdarma a rodiče se zde dozví, jaká rizika hrozí jejich dětem v online prostředí, a naučí se své děti chránit. Obdrží též publikaci Internetem bezpečně.

Dalším počinem spolku bylo vytvoření odborných webových stránek www.internetembezpecne.cz. Ty byly spuštěny v létě 2017. V současné době jsou tedy ve zkušebním provozu s cílem „vychytat chyby“ a zdokonalit jejich obsah. Webové stránky si kladou za cíl definovat různé druhy kyberkriminality (např. kybergrooming, kyberstalking, podvodné praktiky, různé druhy virů, rizika pohybu na sociálních sítích, rizika při online nakupování, rizika sextingu atd.). Popisují možná rizika v kybernetickém světě a radí, co má člověk dělat v případě ohrožení, jak situaci řešit a kam se obrátit. Jsou určeny pro děti a mládež, pro rodiče, učitele, vychovatele či seniory.

Projekty spolku na rok 2018

Spolek you connected připravil několik projektů, v rámci kterých (pokud budou finančně podpořeny) chce v příštím roce nabídnout veřejnosti řadu vzdělávacích aktivit. Půjde především o přednášky pro základní a střední školy (pro děti a pro pedagogy), dále pro dětské domovy, handicapované či seniory. Dále bude vytvořen vzdělávací materiál pro žáky druhého stupně základních škol s názvem Internetem bezpečně, který doplní hodiny IT a poradí dětem, jak se bezpečně chovat v online světě. Vznikne též metodická příručka pro policisty zaměřená na vyšetřování kybernetické trestné činnosti. Na podzim příštího roku spolek chystá odbornou konferenci #INTERNETEMBEZPEČNĚ2018, která naváže na letošní konferenci a jejímž cílem budou opět osvětové a vzdělávací aktivity týkající se bezpečného pohybu dětí a mládeže v kybernetickém světě.

Připojte se k nám na Facebooku

Spolek you connected na Facebooku vytvořil stránku s názvem Internetem bezpečně. Na ní jsou zveřejňovány informace o vzdělávacích akcích spolku i o aktuálních hrozbách v online světě či jiné zajímavosti z virtuálního prostoru. Jsou na ní také k dispozici vydané publikace. Zájemci o informace z online světa mohou též navštívit již zmiňované webové stránky spolku you connected – www.internetembezpecne.cz. V případě jakýchkoliv připomínek, námětů a postřehů je možné kontaktovat zástupce spolku na adrese info@youconnected.cz nebo přímo napsat vzkaz přes tyto webové stránky.

Partnerem projektu Internetem bezpečně je Krajská knihovna Karlovy Vary. Účastní se tak smysluplného projektu, který vzdělává širokou laickou i odbornou veřejnost Karlovarského kraje v oblasti bezpečného pohybu v online prostředí.

Obrazový doprovod zajistila Michaela Kožíšková z Krajské knihovny Karlovy Vary.

Komentáře k článku