Nové znění Manifestu IFLA a UNESCO o veřejných knihovnách

První vydání manifestu

Manifest UNESCO o veřejných knihovnách vznikl v roce 1949 a od té doby hraje podstatnou úlohu při prosazování zájmů knihoven. V posledních desetiletích se pracuje s jeho verzí z roku 1994 (vedle angličtiny je k dispozici v řadě dalších jazyků, mj. v češtině). V roce 2009 byl doplněn o 10 doporučení k postupu při realizaci činnosti veřejné knihovny (viz mj. anglickáčeská verze doporučení); samotný text manifestu nicméně aktualizován nebyl.

Proces aktualizace

Svět, v němž působí knihovny, se však od roku 1994 výrazně proměnil, a proto Sekce veřejných knihoven IFLA (IFLA Public Libraries Section) v roce 2020 přistoupila k zahájení procesu aktualizace textu manifestu. V uvedeném roce sekce připravila dotazník (ten byl k dispozici celkem ve čtrnácti jazycích, mj. v angličtině i češtině), který následně vyplnilo přes 750 respondentů. Čeští knihovníci byli k vyplnění dotazníku vyzváni prostřednictvím elektronických konferencí SKIP a Knihovna 26. března 2020, přičemž vyplněný dotazník bylo možné odeslat až do konce května téhož roku.

Bylo zjištěno, že knihovny manifest využívají např. v případech, kdy chtějí:

 • prosadit vylepšení svých služeb;

 • ukázat zřizovatelům, proč je důležité knihovny dostatečně finančně zabezpečovat;

 • zajistit, aby v knihovnách byl svobodný přístup k informacím bez cenzury;

 • připravit nové aktivity pro uživatele.

Respondenti navrhli, že manifest by měl mj.:

 • lépe odrážet roli knihoven v dnešní informační společnosti;

 • více zdůrazňovat aspekt začlenění všech;

 • zahrnovat roli knihovny v místním prostředí (jako kulturního činitele i instituci, která shromažďuje a uchovává místní dokumenty);

 • více se zaměřovat na proces učení a kreativitu ve vztahu ke všem věkovým kategoriím.

Při vyhodnocování odpovědí a diskusi o nich byly vytyčeny tři hlavní směry aktualizace manifestu vyjádřené hesly:

 • znalostní společnost;

 • vzdálený přístup;

 • udržitelný rozvoj ve vztahu ke knihovnám.

Výsledek aktualizace

Výsledek procesu aktualizace byl slavnostně zveřejněn na 87. Světovém knihovnickém a informačním kongresu, který IFLA uspořádala ve dnech 26.–29. července 2022 v irském Dublinu (viz též samostatný článek v tomto čísle). Manifestu byl konkrétně 27. července věnován celý programový blok nazvaný IFLA/UNESCO Public Library Manifesto 2022 – A Powerful Tool for Library Advocacy, tj. Manifest IFLA a UNESCO o veřejných knihovnách – silný nástroj pro prosazování zájmů knihoven.

Hlavní provedené změny jsou pro přehlednost shrnuty v samostatném dokumentu.

V srpnu 2022 byl připraven český překlad manifestu, který je k dispozici jak na portálu Informace pro knihovny, tak v oficiálním úložišti IFLA.

Dne 17. září 2022 byl manifest prezentován také na summitu UNESCO zaměřeném na transformaci vzdělávání.

Manifest IFLA a UNESCO o veřejných knihovnách 2022 ve zkratce

Veřejná knihovna vytváří podmínky pro:

 • rozvoj demokratické společnosti a aktivní občanství;

 • celoživotní vzdělávání, svobodné rozhodování a kulturní rozvoj jednotlivců i skupin.

Všem občanům poskytuje:

 • rovný přístup k fondům a službám knihoven;

 • přístup k informacím všech typů;

 • služby ve svých prostorách i vzdáleně.

Osobám se specifickými potřebami poskytuje:

 • speciální služby a dokumenty.

Podporuje:

 • formální i neformální vzdělávání;

 • čtenářskou, mediální, informační a digitální gramotnost;

 • kulturní rozmanitost;

 • tvorbu a sdílení poznatků;

 • přístup k vědeckým poznatkům;

 • uchovávání a zpřístupňování kulturního dědictví.

Nepodléhá:

 • cenzuře;

 • komerčním tlakům.

Je:

 • financována z veřejných prostředků;

 • dobře umístěna a vybavena;

 • dostatečně personálně a materiálně zajištěna;

 • profesionálně vedena;

 • začleněna do relevantní legislativy a dlouhodobých strategií.

Podporujme rozvoj veřejných knihoven a celostátní sítě knihoven!

Komentáře k článku