Konference BB400 aneb Klatovská připomínka života a díla Bohuslava Balbína

Když dnes před čtyřmi sty lety přicházela měšťanka Zuzana kolem svatého Ducha na královéhradecké velké náměstí na trh, netušila, že dítě, které nosí a které se má každým dnem narodit, je chlapec a už vůbec ji ani ve snu následující noci nemohlo napadnout, že za čtyři sta let se sejde v Klatovech skupina významných vědců, aby o jejím synovi diskutovala a hodnotila jeho dílo, jeho život, jeho dobu, kladla si otázky a hledala na ně odpovědi.

(z úvodního slova, Klatovy, 2. prosince 2021)

Bohuslav Balbín (Bohuslav Ludvík Balbín z Vorličné, latinsky Bohuslav Balbinus), jeden z nejvýznamnějších historických spisovatelů a teoretiků rétoriky, historik, hagiograf, zeměpisec, pedagog a nepřehlédnutelná osobnost českého baroka, se narodil v Hradci Králové 3. prosince 1621. Působil v Praze, Brně, Jindřichově Hradci, Kladsku, Českém Krumlově, Jičíně a v neposlední řadě v Klatovech (patrně ve zdejší klatovské jezuitské koleji sepsal Dissertatio apologetica pro lingua Slavonica, praecipue Bohemica).

U příležitosti čtyřstého výročí této události uspořádala Městská knihovna v Klatovech spolu s Historickým ústavem AV ČR, v. v. i., a dalšími institucemi ve dnech 2.–4. prosince 2021, tedy v době Balbínových narozenin, mezinárodní interdisciplinární setkání. Od původního plánu, tedy uspořádat vzpomínkový večer, jsme se přes jednodenní seminář dostali až k realizaci největší balbínovské konference za posledních pětatřicet let. Vedle multidisciplinární konference samé, na které přednášelo 26 vědců (tři další se nemohli kvůli epidemickým omezením zúčastnit), proběhly tři tematické studentské workshopy (těch se zúčastnilo 22 studentů, z toho třináct studentů Západočeské univerzity v Plzni a devět studentů Katolické teologické fakulty), dvě divadelní představení, tři koncerty.

Bohatou tradici klatovských historických konferencí zhodnotila historička Ivana Čornejová
Bohatou tradici klatovských historických konferencí zhodnotila historička Ivana Čornejová

Mezi aktivními účastníky nechyběla ani Kateřina Bobková-Valentová (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)
Mezi aktivními účastníky nechyběla ani Kateřina Bobková-Valentová (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)

Jiří Wolf (Muzeum města Duchcova) hledal paralely mezi Bohuslavem Balbínem a bosým augustiniánem P. Vincentiem a S. Guilelmo
Jiří Wolf (Muzeum města Duchcova) hledal paralely mezi Bohuslavem Balbínem a bosým augustiniánem P. Vincentiem a S. Guilelmo

Umění nové rétoriky slovem Martina Svatoše (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.) pro posluchače, kteří vědí, jak důležitá je věda
Umění nové rétoriky slovem Martina Svatoše (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.) pro posluchače, kteří vědí, jak důležitá je věda

Účastníci přes nepohodlí způsobené nasazenými respirátory poslouchali s velkým zájmem
Účastníci přes nepohodlí způsobené nasazenými respirátory poslouchali s velkým zájmem

Když se v listopadu 2019 otevíral veřejnosti zrekonstruovaný refektář jezuitské koleje (viz samostatný článek v č. 1/2020), plzeňský biskup Msgre. Tomáš Holub zahájil jeho nový život požehnáním místu a lidem, kteří do něj vstupují. Přál mu, aby se stal místem, kde září světlo a které otevírá lidem prostory jejich života hodnotám vznešeným. Refektář za dobu své novodobé existence zatím dostal omezenou šanci hodnoty vznešené přinášet; o to větší radost byla, když v prosinci 2021 mohl přivítat v rámci konference nejen osobnosti vědeckého a akademického světa, ale i studenty, posluchače a návštěvníky.

Účastníky konference pozdravil i Miroslav Herold, a to jménem provinciála Petr Přádky a České provincie Tovaryšstva Ježíšova
Účastníky konference pozdravil i Miroslav Herold, a to jménem provinciála Petr Přádky a České provincie Tovaryšstva Ježíšova

Jezuité kladli z pastoračních i pedagogických důvodů velký důraz na rozvoj vzdělání, mimo jiné na rozšiřování hudebních a rétorických schopností svých studentů, a tak se stal připravený umělecko-vzdělávací program konference přirozeným pokračováním této tradice řeholního domu. Historický workshop připravený pro středoškolské a vysokoškolské studenty vedly akademické, vědecké a pedagogické osobnosti. Cílem bylo seznámit žáky a studenty s osobností Bohuslava Balbína a jeho dobou formou dynamických vzdělávacích aktivit (hudba, tanec, divadlo, recitace) a zároveň do Klatov přivést členy akademické obce a tím zlepšit povědomí o našem městě na vysokoškolské půdě.

Prostředí jezuitské koleje bylo inspirativní kulisou pro umělecká vystoupení. Hra světel i stínů prosincových večerů navozovala atmosféru starých časů. Studenti, kteří absolvovali několik workshopů zaměřených na poučenou interpretaci barokní hudby, přinesli do prostoru prostřednictvím svého koncertu náladu oněch starých časů – časů, ve kterých vzdělanost a hudba tvořily základ duchovního života. Ať už to byla díla Händelova či Scarlattiho, vokální či instrumentální nebo recitace barokní literatury, všechna tato krása doby 17. a 18. století byla představena na Matiné Baroque BB400, které se stalo součástí doprovodného kulturního programu konference. Estetický propletenec studentstva s přednášejícími vytvořil příjemnou symbiózu a oboustranné potěšení. Dotek starých časů prostřednictvím hudby, literatury a divadla byl intenzivním prožitkem pro všechny, kteří se setkali v místě k tomu určeném nejen v době dnešní, ale i v době, kdy Klatovy ožívaly světskou i duchovní každodenností seminaristů a řádových bratří.

Výsledky práce své práce na víkendových workshopech prezentovali studenti na hudebním matiné
Výsledky práce své práce na víkendových workshopech prezentovali studenti na hudebním matiné

V bohatém doprovodném programu došlo i na scénickou recitaci z děl oslavencových
V bohatém doprovodném programu došlo i na scénickou recitaci z děl oslavencových

Doba Balbínova, doba barokní, to je i barokní divadlo – pojem nejen mezi divadelníky, ale i mezi diváky. Téměř dokonale autentické barokní divadlo přinesl divákům spolek Lauriger. V době působení jezuitů v Klatovech se divadelní slavnosti konaly pod širým nebem jako zakončení školního roku; studenti se loučili se svým ročníkem a především všem ukazovali, co se za rok naučili – v latině, v rétorice, v gramatice, v poezii, v kompozici. Herci našeho barokního divadla tyto znalosti nemuseli předvádět (diváci by jim patrně ani nerozuměli), ale předvedli představení způsobem, jakým by je viděli diváci před čtyřmi sty lety.

Divadelní soubor Lauriger v příběhu Atalanty a Hippomena

Divadelní soubor Lauriger v příběhu Atalanty a Hippomena
Divadelní soubor Lauriger v příběhu Atalanty a Hippomena

Konference do jednoho sálu přivedla vědce z různých oborů, kteří na místě probírali témata, která sice zkoumají jednotlivě, ale až společný pohled z různých stran a úhlů posouvá vpřed nejen výzkum samotný, ale i náš celkový pohled na historii. A že je nutné a potřebné historii znát, si uvědomujeme neustále. Dnes – zdá se – opět o něco víc. Ne pro znalost samotnou, ale především pro historickou zkušenost a budoucí chování a uvažování celé společnosti.

Viditelným a hmatatelným výstupem konference je sborník příspěvků. Jeho rozsah odpovídá rozsahu konference. Bez obrazového doprovodu se blíží čtyř stem stranám. Sborník v elektronické podobě vydala Městská knihovna Klatovy, na jejíchž webových stránkách je možné si jej (ve formátu PDF) i stáhnout. Ve rovině úvah je jeho vydání v podobě knižní.

Oslava narozenin to byla vskutku velkolepá. Jediné, co snad chybělo, byl svíčkami ozdobený narozeninový dort.

Konference se uskutečnila pod záštitou České provincie Tovaryšstva Ježíšova a města Klatovy. Na její přípravě se vedle hlavních pořadatelů podílela i řada dalších partnerů: Klatovské katakomby, z. s., Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, v. v. i., Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Západočeská univerzita v Plzni, Kolegium pro duchovní hudbu, Consortium musicum, z. s., studenti Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, studenti Konzervatoře Plzeň, studentské divadlo Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy a Divadelní spolek Lauriger.

Konference byla finančně podpořena Plzeňským krajem a prostřednictvím Městské knihovny Klatovy městem Klatovy.

Autory fotografií jsou Karel Viták z Městské knihovny Klatovy a Karel Nováček.

Komentáře k článku