Klatovská knihovna získala do své správy jezuitský refektář

Městská knihovna Klatovy má od roku 2019 pro své aktivity k dispozici nový (a netradiční) prostor – refektář bývalé jezuitské koleje.

Jezuité v Klatovech zanechali nepřehlédnutelnou stopu. Mluvíme-li dnes o Klatovech barokních, mluvíme zároveň o zázračném obraze Panny Marie klatovské, ale také o Klatovech jezuitských. V roce 1655, dvacet let po svém příchodu, si řádoví bratři začali stavět sídlo, kolej, nedlouho poté kostel a další objekty, které dnes tvoří nejrozsáhlejší a nejviditelnější část centra města. Po zrušení řádu v roce 1773 připadly všechny budovy městu. V další dvousetleté historii komplexu potkáme dragouny, vojáky, četníky, pivovarníky, divadelníky.

Jezuitská kolej po roce 1989

Začátkem 90. let 20. století tehdejší kasárna opustili poslední příslušníci Československé lidové armády a jezuitská kolej se vrátila do majetku města. Vzniklo zde obchodní centrum s řadou drobných obchůdků, restaurací, jídelnou. Ale ani to nebyla poslední změna.

V roce 1998 se začalo s první etapou velké rekonstrukce jezuitské koleje. Během ní byla opravena dvě patra západního křídla, do kterých se přestěhovala městská knihovna. O deset let později byla opravena střední část budovy. Do třetí etapy zbylo opravit část severního křídla a především část křídla západního, ve kterém měli jezuité refektář, refectorium, jídelnu. V té se scházeli, v té jedli, modlili se, přijímali vzácné hosty. Sál vyzdobený figurálními štuky, jež přečkaly celou tu dobu, kdy sem chodili vojáci jíst a hrát míčové hry, je nejkrásnější část celé koleje.

Refektář v roce 2007
Refektář v roce 2007

Rekonstrukce a slavnostní otevření refektáře

Město dlouhou dobu usilovalo o získání finanční podpory z různých zdrojů na dokončení rekonstrukce a Klatované pomalu zapomínali, že sál existuje. V roce 2015 však zazněl hlas volající po opravení slavnostního sálu z prostředků města. Na jeho podporu vznikl cyklus benefičních koncertů a úsilí bylo završeno v srpnu 2018, kdy na koncertě posledním radní Plzeňského kraje Vladislav Vilímec přislíbil přidání nezanedbatelné částky k penězům, které uvolní klatovské zastupitelstvo. Takovou výzvu nešlo nevyslyšet. V září zastupitelé uvolnili na rekonstrukci více než třicet milionů korun.

Koncerty pro refektář v letech 2016–2018. Bez osvětlení – osvětlení se muselo nainstalovat, aby koncert neproběhl ve tmě. Bez elektřiny – ta musela být přivedena z knihovny. Bez židlí – ty byly zapůjčeny z katakomb. Zato s nadšením účinkujících i diváků

Koncerty pro refektář v letech 2016–2018. Bez osvětlení – osvětlení se muselo nainstalovat, aby koncert neproběhl ve tmě. Bez elektřiny – ta musela být přivedena z knihovny. Bez židlí – ty byly zapůjčeny z katakomb. Zato s nadšením účinkujících i diváků

Koncerty pro refektář v letech 2016–2018. Bez osvětlení – osvětlení se muselo nainstalovat, aby koncert neproběhl ve tmě. Bez elektřiny – ta musela být přivedena z knihovny. Bez židlí – ty byly zapůjčeny z katakomb. Zato s nadšením účinkujících i diváků

Koncerty pro refektář v letech 2016–2018. Bez osvětlení – osvětlení se muselo nainstalovat, aby koncert neproběhl ve tmě. Bez elektřiny – ta musela být přivedena z knihovny. Bez židlí – ty byly zapůjčeny z katakomb. Zato s nadšením účinkujících i diváků '
Koncerty pro refektář v letech 2016–2018. Bez osvětlení – osvětlení se muselo nainstalovat, aby koncert neproběhl ve tmě. Bez elektřiny – ta musela být přivedena z knihovny. Bez židlí – ty byly zapůjčeny z katakomb. Zato s nadšením účinkujících i diváků

Oprava znamenala i bourání (stav v březnu 2019)
Oprava znamenala i bourání (stav v březnu 2019)

Po deseti měsících stavebních prací a třech měsících vybavování jsme se dostali ke dni slavnostního otevření.

V pátek 29. listopadu 2019 Msgre. Tomáš Holub požehnal v klatovském refektáři místu a především lidem – těm, kteří refektář opravovali, těm, kteří jej budou naplňovat, i těm, kteří do refektáře budou chodit, aby nalezli víc než pouhé pobavení. Slavnostním večerem provázel místostarosta Václav Chroust, který se nejen o rekonstrukci celou dobu osobně staral, ale ještě dlouho před jejím zahájením se snažil najít ve městě podporu pro záchranu této části klatovské historie a spolu s ostatními radními se velmi zasloužil o to, aby celý objekt dosáhl své barokní nádhery. Ve slovech představitelů města a mnohých hostů kromě uznání a díků zazněla naděje v dobrou budoucnost jezuitského refektáře, který krátce předtím do své správy dostala Městská knihovna Klatovy, jejíž pracovníci měli možnost se podílet na tvorbě koncepcí využití místa, účastnit se jednání a připomínkovat rozpracovaný projekt, a dokonce částečně ovlivňovat vlastní realizaci.

Refektář po rekonstrukci (stav v listopadu 2019) – sál v plné kráse je připraven na první diváky a na budoucnost

Refektář po rekonstrukci (stav v listopadu 2019) – sál v plné kráse je připraven na první diváky a na budoucnost

Refektář po rekonstrukci (stav v listopadu 2019) – sál v plné kráse je připraven na první diváky a na budoucnost
Refektář po rekonstrukci (stav v listopadu 2019) – sál v plné kráse je připraven na první diváky a na budoucnost

Jaká tedy je budoucnost refektáře?

Městská knihovna Klatovy, stejně jako všechny knihovny, již dávno není institucí, ve které je možné si jen půjčovat a číst knížky. To by nestačilo. Kulturní a vzdělávací akce jsou běžnou součástí jejích aktivit. Přednášky, konference, sympozia, setkání s autory a autorská čtení, hudební vystoupení a koncerty, výstavy, workshopy, kreativní programy pro děti, speciální programy, to vše klatovská knihovna dělala, dělá a dělat bude. Nově však může návštěvníkům nabídnout mnohem větší a vznešenější sál i se zázemím.

Přitom refektář zůstane místem, ve kterém jeho nový provozovatel, Městská knihovna Klatovy, bude pokračovat v tom, co městu přinesli jezuitští patres před čtyřmi sty lety – v šíření vzdělání a vytváření možností pro jeho prohlubování.

Autorem fotografií – s výjimkou fotografie z března 2019, kterou pořídil Karel Viták z Městské knihovny Klatovy – je Karel Nováček.

Komentáře k článku