Metodický materiál pre e-vzdelávanie v prostredí knižníc

KIANICOVÁ, Nikola. Metodický materiál pre e-vzdelávanie v prostredí knižníc [online]. 1. vyd. Martin: Slovenská národná knižnica – Knižničný inštitút, 2021 [cit. 2021-12-15]. 29 s. Dostupné z: https://www.snk.sk/images/Informacie_pre/Kniznice_a_knihovnikov/Dokumenty_pre_knihovnikov/Metodicky_material_pre_e_vzdelavanie_v_prostredi_kniznic.pdf

Nová příručka Slovenské národní knihovny s názvem Metodický materiál pre e-vzdelávanie v prostredí knižníc si bezesporu zaslouží naši pozornost. V několikastránkovém dokumentu nás provádí aktuálními otázkami a trendy současné doby – e-vzděláváním a jeho organizací, technologiemi i platformami k jejich realizaci. Autorkou metodiky je Mgr. Nikola Kianicová – pracovnice oddělení rešeršních a referenčních služeb Slovenské národní knihovny v Martine.

Důvodů, proč bychom si metodiku slovenských kolegů neměli nechat ujít, je více – také u nás se v současné době značný objem vzdělávání přesunul a zřejmě bude i nadále přesouvat do online prostředí. Seznámit se s důležitými informacemi, kroky, radami i příklady dobré praxe je důležité a může přispět k dalšímu zkvalitnění e-vzdělávání.

Metodický materiál byl veřejnosti představen ve druhé polovině roku 2021. Jde o další počin Knihovnického institutu Slovenské národní knihovny, který vydává řadu inspirujících příruček, metodik a pokynů. Hlavním cílem publikace je přispět k modernizaci vzdělávání (nejen) ve slovenských knihovnách. Přestože mnozí z nás již s tímto typem školení mají praktické zkušenosti, nemůžeme říci, že všichni dokonale zvládáme současný způsob sdílení informací.

Metodická příručka má pět hlavních částí. Počáteční kapitola E-vzdelávanie shrnuje výhody a nevýhody e-vzdělávání a připomíná, na co je při jeho organizaci třeba dávat pozor.

Kapitola Technológia online podujatí přehledně shrnuje požadavky na technické vybavení – v této oblasti je významné upozornění na rozdílné (a tedy i náročnější) vybavení vystupujících. Nesmíme zapomínat ani na formality online setkávání – příručka zdůrazňuje kvalitní plán akce, dobrého lektora, moderátora a v neposlední řadě i na zanícenou skupinu účastníků. Důležité je také místo a pozadí, ve kterém lektoři vystupují, včetně osvětlení a ozvučení – to vše přispívá k lepší kvalitě e-vzdělávání.

Část Organizovanie e-vzdelávania zdůrazňuje skutečnost, že každá instituce organizující online přednášky by si měla ujasnit, čeho chce takovým vzděláním docílit. Téma by mělo být užitečné, zajímavé, důležité a především aktuální. Na přípravě má participovat celý organizační tým, tj. organizátor, moderátor, lektoři i vystupující. Jejich úlohy musí být předem jasně stanoveny. Nezbytné je mít k dispozici i technickou podporu. O tom všem podrobně pojednává tato kapitola.

U online akcí se složitější jeví i vzájemná interakce účastníků a přednášejících. Mnohé nástroje tuto problematiku částečně řeší, ať už je k dispozici chat, případně další aplikace a nástroje, např. Mentimeter či interaktivní tabule (whiteboard). Příručka připomíná i určité etické přístupy – především to, že organizátor odchází z místnosti jako poslední a zajímá se o zpětnou vazbu např. tím, že účastníkům zasílá evaluační formuláře. Součástí online setkávání jsou stále ve větší míře i nahrávky setkání, později zveřejňované na vhodných kanálech.

Závěrečná kapitola Platformy na realizáciu online podujatí přehledně shrnuje nejčastěji používané nástroje, které nevyžadují samostatné instalace. Příručka popisuje tři základní z nich – Jitsi Meet, Google Meet a Microsoft Teams.

Součástí závěrečné části Príklady dobrej praxe jsou informace i o dalších nástrojích, konkrétně o aplikacích AirmeetZoom.

Text příručky uzavírá seznam použité literatury, díky které čtenáři mohou získat podrobnější informace o online vzdělávání a trendech v této oblasti.

Metodický materiál pre e-vzdelávanie v prostredí knižníc je v prvé řadě určen knihovnám; přesto lze příručku doporučit i širší skupině lidí zajímající se o efektivní průběh vzdělávání, lektorům i tutorům celoživotního vzdělávání. Vyvážený obsah příručky sumarizuje jak teoretické informace z oblasti online vzdělávání, tak příklady a praktické návody k využití různých aplikací. Tvoří tak kompaktní materiál, který může napomoci i těm, kteří v oblasti e-vzdělávání teprve začínají.

Komentáře k článku