Výběr z aktivit IFLA v roce 2021

SKIP je dlouholetým členem IFLA, tedy Mezinárodní federace knihovnických sdružení a institucí (International Federation of Library Associations and Institutions). V tomto článku přinášíme stručný přehled aktivit IFLA v roce 2021.

Po celý rok probíhala řada webinářů na různá témata, které organizují různé sekce IFLA; informace o akcích, u nichž lze očekávat zájem ze strany českých knihovníků, jsou průběžně zasílány do elektronické konference SKIP. O novinkách v oblasti knihovnictví prostřednictvím odborných článků informoval také časopis IFLA Journal.

V prvním pololetí roku 2021 se konaly volby do vedení a pracovních skupin v rámci IFLA. SKIP obhájil svého zástupce – RNDr. Lenku Pruckovou z Knihovny města Olomouce – v Sekci pro veřejné knihovny IFLA (podrobnosti najdete v samostatném článku v tomto čísle).

Další vybrané aktivity si přiblížíme níže v chronologickém pořadí.

Únor

Na řádné valné shromáždění, které se v roce 2020 konalo 5. listopadu online, navázalo 12. února 2021 (rovněž online) mimořádné valné shromáždění IFLA. Důvodem svolání tohoto shromáždění byla především potřeba schválit změnu stanov IFLA.

Nahrávka mimořádného shromáždění je k dispozici na YouTube:

Duben

Dne 9. dubna proběhlo online setkání čtyř předsedkyň IFLA (dvou dřívějších, současné a budoucí) s předsedkyní Sdružení řeckých knihovníků a informačních vědců. Tematicky bylo zaměřeno na inovace, nástroje a služby pro knihovny ve světle covidu-19.

Záznam je k dispozici na YouTube:

Červen

Sekce pro management a marketing vyhlásila vítězeMezinárodní ceny za marketing, kterou IFLA uděluje ve spolupráci se společností PressReader (IFLA/PressReader International Marketing Award). První místo obsadily australská Monashova universita (Monash University) a Pensylvánská státní univerzita (Pennsylvania State University) za společný projekt, kdy v době uzavření knihoven filmovými šoty přípravy jídel ze starých kuchařek ze svých vlastních knihovních fondů umístěných na sociálních sítích vyzývaly čtenáře k vyzkoušení receptů a dobré náladě.

Červenec

V červenci IFLA svým členům nabídla možnost prezentovat své členství na webu prostřednictvím členského odznaku. SKIP následně tuto možnost využil na svém novém webu; odznak je umístěn na všech stránkách v patičce.

Srpen

Online kongres

Ve dnech 17. až 19. srpna v online podobě proběhl 86. Světový knihovnický a informační kongres IFLA (IFLA World Library and Information Congress). Motto kongresu znělo Pracujme společně pro budoucnost (Let’s work together for the future) a hlavními tématy příspěvků a diskusí se staly pandemie a udržitelnost.

Sekce veřejných knihoven IFLA na kongresu představila práci na aktualizaci Manifestu o veřejných knihovnách (Public Library Manifesto), jehož předchozí verze pochází již z roku 1994 (český překlad najdete na portálu Informace pro knihovny) a který vznikl ve spolupráci s UNESCO. Při práci na aktualizaci vycházela z několika set odpovědí na dotazník (k jeho vyplnění byli v roce 2020 prostřednictvím e-konference SKIP vyzváni i čeští knihovníci). K novým oblastem doplněným do manifestu patří především znalostní společnost, virtuální přístup a udržitelnost.

Na kongresu byla udělena cena Veřejná knihovna roku (Public Library of the Year). Tu zaštiťuje IFLA ve spolupráci s dánskou softwarovou společností Systematic A/S, která ji sponzoruje částkou 5 000 amerických dolarů. V roce 2021 cenu, o níž se ucházelo celkem 32 knihoven, získala knihovna Deichman Bjørvika, která se nachází v norském Oslu a jejíž kořeny sahají do roku 1785. Budova knihovny se nachází v přístavu mezi hlavním nádražím a operou. Její fond čítá na 450 000 knihovních jednotek; ty jsou půjčovány zcela samoobslužně.

Na kongresu byly také vyhlášeni vítězové ceny IFLA Zelená knihovna (IFLA Green Library Award), která byla udělována již pošesté. V kategorii zelená knihovna zvítězila Veřejná knihovna v Edmontonu (z Kanady), v kategorii zelený knihovní projekt Městská knihovna v Oulu (z Finska). Zvláštní uznání bylo vysloveno kubánskému projektu Biblioverde.

Členové SKIP měli možnost díky členství SKIP v IFLA využít snížené vložné.

Online valné shromáždění

Dne 25. srpna se uskutečnilo online valné shromáždění.

Novou předsedkyní IFLA (na léta 2021 až 2023) se stala Barbara Lison, která je i v ČR dobře známou německou knihovnickou osobností s mezinárodním přesahem. Tématem jejího předsednictví jsou Knihovny vytvářející udržitelnou budoucnost (Libraries building a sustainable future); konkrétně se chystá zaměřit na virtuální svět, rozmanitost, udržitelnost, celoživotní učení a boj s nerovností.

Na postu Barbara Lison nahradila Australanku Christine Mackenzie; ta byla předsedkyní IFLA v letech 2019 až 2021. Po Barbaře Lison pozici (od roku 2023) převezme Řekyně Tonia Arahova.

Na valném shromáždění byla také představena výroční zpráva IFLA za rok 2020. Byla rovněž udělena ocenění významným osobnostem, které se zasloužily o rozvoj IFLA, a vzpomínkou byli uctěni ti, kteří v předchozích měsících zemřeli. Po valném shromáždění začaly oficiálně nové stanovy IFLA.

Záznam z valného shromáždění je k dispozici na YouTube:

Září

Na začátku září byl spuštěn nový hlavní web IFLA, a to jako součást naplňování Strategie IFLA na léta 2019–2024. Při tvorbě webu byl kladen důraz na přístupnost; v tomto směru probíhala spolupráce se Sekcí knihoven sloužících osobám s poruchami čtení. Zároveň bylo uvedeno do provozu nové úložiště pro dokumenty, do něhož jsou postupně začleňovány i dokumenty z původní Knihovny IFLA. Původní web je zpřístupněn na adrese http://origin-www.ifla.org/.

Na konci září bylo zveřejněním prvního čísla zahájeno vydávání Zpravodaje IFLA (IFLA Newsletter). Zájemcům, kteří se přihlásí, je zasílán e-mailem každý měsíc. Informuje o aktuální činnosti IFLA. Součástí druhého (listopadového) čísla bylo i upozornění na nově zveřejněný profil České republiky na Knihovní mapě světa (Library Map of the World). Vzhledem k frekvenci zasílání může být vhodnou volbou pro ty, které činnost IFLA zajímá, ale nemají kapacitu na to být zapojeni do hlavní elektronické konference IFLA (IFLA-L).

Listopad

Dne 10. listopadu proběhlo další online setkání předsedkyň IFLA (tentokrát tří dřívějších) vztahující se k tématu inovací, nástrojů a služeb pro knihovny opět ve světle pandemie.

Záznam je k dispozici na YouTube:

Výhled do roku 2022

Na 26. až 29. července 2022 je plánován 87. Světový knihovnický a informační kongres IFLA. Uskutečnit by se měl fyzicky v irském Dublinu. Bude-li to možné, půjde o první kongres s fyzickou účastí po třech letech. Téma kongresu bude široké – je shrnuto do slov inspirovat, zapojovat, umožňovat a propojovat (inspire, engage, enable and connect). Lze očekávat, že pokud bude mít kongres fyzickou podobu, bude značně posílena i online složka a půjde tak o hybridní odbornou akci. 88. kongres (plánovaný na rok 2023) by měl proběhnout v nizozemském Rotterdamu.

Při zpracování textu byly využity zprávy zaslané do elektronické konference IFLA-L a rovněž zprávy Lenky Pruckové zaslané do elektronické konference SKIP.

Komentáře k článku