Novinky na cestě S knížkou do života – vstup do nové etapy projektu

Jedním z velkých a dlouhodobých projektů SKIP na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti, kreativity, komunikace a čtenářství je projekt S knížkou do života (Bookstart), který je adresován jednak netradiční uživatelské skupině – nejmenším dětem od jejich narození – a současně jedné z nejdůležitějších uživatelských skupin, pokud jde o rozvoj čtenářství, jejich rodičům. Jde o projekt, který v počátku vyvolal celou řadu diskusí a má v oboru nadšené propagátory i nedůvěřivé odpůrce. (V této souvislosti je možná zajímavé zmínit, že mimo obor po bližším seznámení s projektem reagují všichni dotyční velmi pozitivně, mnozí dokonce nadšeně a někteří se snaží všemožně pomáhat.) Za zmínku jistě stojí, že nad projektem opět převzal záštitu i ministr kultury Lubomír Zaorálek (připomínám, že v roce 2018 získal projekt cenu Knihovna roku v kategorii informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb). Tato informace je první z novinek, o nichž zde chceme informovat.

Sady pro děti (a rodiče)

Letošním, tedy čtvrtým rokem vstoupil projekt do nové etapy. Především byla do zapojených knihoven distribuována nová sada pro děti ve věku od tří do šesti let, neboť „projektovým“ dětem, které začaly s rodiči knihovny navštěvovat v prvním roce narození, jsou letos již tři roky a tuto sadu jim projekt od počátku sliboval. Obsahuje novou originální knížku Chvilka pro pohádku (nové převyprávění klasických pohádek s řadou aktivizačních otázek a úkolů pro děti a rodiče a doplňkovým Pexetriem) od Ivony Březinové a s ilustracemi Báry Buchalové, dále tematicky uspořádaný seznam doporučené četby pro děti, komiksový metodický sešit (nakladatelství CREW), ukázkové číslo časopisu Puntík a další materiály; to vše v hezkém baťůžku. Knihovny, které si sadu objednaly, se shodují v nadšení z jeho obsahu i formy.

Rovněž nejmenší děti (od narození do tří let) dostávají letos do rukou nové sady, resp. nové leporelo. Po předchozích lidových říkadlech jde tentokrát rovněž o originální knížku půvabných veršů Radka Malého Předčítánky pro mrňata, kterou ilustrovala Lucie Dvořáková. Stojí za připomínku, že knížka byla navržena na cenu Magnesia Litera.

Sada s batůžkem (2021)
Sada s batůžkem (2021)

Sada s kufříkem (2021)
Sada s kufříkem (2021)

Záznam křtu sad je k dispozici na YouTube:

Již se také pracuje na výběru autorů pro nové sady, které by měly dostat děti v roce 2024. Sady jsou každoročně rozšiřovány a vylepšovány. Na podnět rodičů, kteří se projektu účastní, do nich v nejbližší době přibyde také podpora pro výtvarné či rukodělné aktivity s dětmi. Poslední novinkou, pokud jde o sady, je příprava alternativních forem publikací pro děti (a rodiče) se zrakovým a sluchovým handicapem. Ta je sice teprve v počátcích, ale je také předzvěstí posunu projektu na další úroveň.

Ve virtuálním prostoru

Významnou roli v podpoře, informovanosti knihoven i veřejnosti a propagaci projektu má jeho webfacebook. Lze zde nalézt všechny potřebné informace k projektu, zpětnou vazbu knihoven či rodičů, informace o publicitě projektu, tipy na aktivity pro děti a také pravidelný Zpravodaj informující o aktuálních událostech. Novinkou ve virtuálním světě je heslo S knížkou do života na Wikipedii. Není to novinka jediná. Doba covidová přiměla některé knihovny k převedení projektových aktivit s dětmi (a rodiči), případně metodické práce s rodiči do virtuální podoby. Na tuto problematiku, zejména s poukazem na autorskoprávní aspekty, se letos zaměřilo i jedno z online setkání zapojených knihoven. Zapomenout nesmíme ani na aktivity některých knihoven k podpoře a propojení projektů S knížkou do života a Čtení pomáhá.

Metodická pomoc

Knihovny zapojené do projektu nejsou na svou práci samy. Počátkem roku 2021 vydala Národní knihovna ČR novou metodickou příručku pro práci knihoven s dětmi ve věku od tří do šesti let (a jejich rodiči) Projekt S knížkou do života a čtenářská gramotnost, jejíž autorkou je PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. Jde již o čtvrtý metodický materiál k projektu (předchozími jsou zvláštní číslo Bulletinu SKIP S knížkou do života – projekt Bookstart v českém prostředí a samostatné publikace Jak na projekt S knížkou do života (Bookstart): metodická příručkaNápady, náměty a scénáře na setkání rodičů a nejmenších čtenářů v knihovnách) a připravuje se příručka další, zaměřená na logopedickou problematiku. Klub tvořivých knihovníků SKIP několikrát ročně nabízí pomoc v podobě nového čísla časopisu Malý tvořivec. Ze seminářů a konferencí připravovaných v krajích na rok 2020, většinou, bohužel, vzhledem k pandemii sešlo. Na rok 2021 byla proto připravena online setkání knihoven zapojených v projektu. Navíc byly krajským knihovnám také nabídnuty online workshopy o možnosti zapojení do projektu pro malé knihovny, které dosud zapojeny nejsou, případně pro jejich zřizovatele (proběhly mj. v Královéhradeckém a Pardubickém kraji). Celá řada aktivit se odehrává v oblasti propagace, za všechny jmenujme třeba nový propagační leták projektu v elektronické i v papírové podobě pro všechny zapojené knihovny nebo přípravu propagačního videospotu.

Závěrem

Poslední novinkou, kterou je třeba zmínit, je příprava průzkumu dopadu či významu projektu S knížkou do života na čtenářskou gramotnost dětí, které jím prošly. I v tomto smyslu již byly učiněny první kroky a do širších čtenářských průzkumů byly začleněny otázky týkající se povědomí rodičů o projektu i účasti v něm.

Projekt S knížkou do života je aktivitou s velkým potenciálem, který zatím není zdaleka využit, aktivitou, která se také v současné (a bohužel asi i v blízké budoucí) době jeví některým knihovnám jako v mnoha ohledech příliš náročná či dokonce nedosažitelná. Na druhé straně však existuje řada knihoven, které již dosáhly skvělých výsledků ve spolupráci se zřizovateli, partnery či které se velmi intenzivně věnují propagaci projektu všemi dostupnými cestami a prostředky. V těchto knihovnách již projekt zdomácněl, uživatelská skupina rodičů s nejmenšími dětmi roste, vznikají aktivní kluby, roste kvalita i počet aktivit. Vyjmenovat tyto knihovny zde nelze, lze jim však za tuto báječnou práci poděkovat, což bych tímto ráda učinila. Díky a hodně úspěchů!

Zároveň bych zde chtěla poděkovat těm knihovnám, které pomáhají zajišťovat hladký průběh celého projektu a obětavě se starají o jeho lepší perspektivu: Knihovně města Hradce Králové, Knihovně města Ostravy, Masarykově veřejné knihovně Vsetín, Městské knihovně Sedlčany, Knihovně Jiřího Mahena v Brně a Knihovně města Plzně.

Fotografie pocházejí z archivu Knihovny města Hradce Králové.

Komentáře k článku