Ze zasedání výkonného výboru SKIP a jeho předsednictva za období červenec až říjen 2019

V období od července do října 2019 se uskutečnila dvě zasedání předsednictva výkonného výboru SKIP (v obou případech v Klementinu) a dvě zasedání výkonného výboru jako celku (první v srpnu Klementinu, druhé v říjnu v Lounech). Níže jsou shrnuty nejdůležitější body, kterým byla věnována pozornost.

21. 8. 2019

Úvodní mimořádnou část jednání vedla místopředsedkyně výkonného výboru SKIP Libuše Nivnická. Přivítala hosty: pí. Evu Svobodovou, ředitelku Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové zastupující Sdružení knihoven ČR (SDRUK), pí. Hanu Landovou, ředitelku Studijního a informačního centra České zemědělské univerzity v Praze za Asociaci knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ), pí. Štěpánku Běhalovou z Muzea Jindřichohradecka zastupující Asociaci muzeí a galerií ČR (AMG) a p. Martina Kocandu, generálního ředitele Národní knihovny ČR, nově jmenovaného předsedu Ústřední knihovnické rady (ÚKR).

Kol. Nivnická požádala jménem výkonného výboru SKIP p. Kocandu o vysvětlení situace kolem změny stanov ÚKR a odvolání stávajícího a jmenování nového předsedy ÚKR. M. Kocanda vyjádřil své stanovisko ke všem změnám a potvrdil svou ochotu i nadále spolupracovat se všemi současnými členy ÚKR.

Protože se jednalo o první schůzi výkonného výboru v novém složení, druhým podstatným bodem jednání výkonného výboru SKIP byla volba členů předsednictva výkonného výboru SKIP.

Předsednictvo výkonného výboru tvoří devět členů, nominováno bylo dvanáct členů. Celkem volilo 28 členů výkonného výboru SKIP.

Do předsednictva výkonného výboru SKIP byli zvoleni:

 • Libuše Nivnická;

 • Vít Richter;

 • Miroslava Sabelová;

 • Zuzana Hájková;

 • Kateřina Hubertová;

 • Blanka Konvalinková;

 • Kateřina Janošková;

 • Jaroslava Štěrbová;

 • Monika Kratochvílová.

Náhradníky se stali:

 • Zlata Houšková;

 • Blanka Tauberová;

 • Ladislav Zoubek.

Aklamací byli jednohlasně zvoleni:

 • místopředsedkyně výkonného výboru SKIP – Libuše Nivnická;

 • tajemník výkonného výboru SKIP – Vít Richter.

Na prvním jednání dozorčí komise byla její předsedkyní jednohlasně zvolena Daniela Divínová.

Další program nebyl již ničím mimořádný, projednávaly se klasické spolkové záležitosti:

 • Hospodářka SKIP Alena Kvasničková seznámila přítomné se stavem hospodaření, poděkovala všem hospodářkám regionálních výborů za výbornou spolupráci a požádala pořadatele akcí z grantů, aby dodržovali veškeré pokyny.

 • Jedním z hlavních bodů programu výjezdního zasedání výkonného výboru SKIP, které se uskuteční ve dnech 24.–25. 10. 2019 v Lounech, bude Programové prohlášení SKIP 2019–2022.

 • Rovněž bylo nutné začít se již zabývat úkoly a aktivitami SKIP na rok 2020.

18. 9. 2019

 • Předseda SKIP Roman Giebisch vyjádřil kol. Lence Pruckové poděkování za reprezentaci SKIP na kongresu IFLA a za pravidelné zprávy z jednání.

 • Žádáme předsedy regionů a sekcí o aktualizaci adresářů e-konferencí.

 • V souvislosti s novým zákonem č. 99/2019 Sb. se uskuteční několik přednášek či příspěvků na konferencích na téma přístupného webu, které připraví Radek Pavlíček. Informace k problematice jsou k dispozici na webu Ministerstva vnitra ČR.

 • Pro projekt S knížkou do života (Bookstart) žádáme o podporu ministra kultury. Do konce roku se uskuteční ještě několik regionálních seminářů k projektu, další semináře budou následovat v roce 2020. V pátek 29. 11. 2019 se v Klementinu uskuteční křest nového setu pro nejmenší děti.

 • Na konferenci Knihovny současnosti 2019 v Olomouci bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi SDRUK, SKIP, AKVŠ a AMG.

 • Nová sekce SKIP Fantastické knihovny požádala výkonný výbor o poskytnutí finanční podpory ve výši 50 000 Kč. Předsednictvo výkonného výboru rozhodlo, že předseda sekce může na financování aktivit požádat o poskytnutí financí z grantu.

16. 10. 2019

 • Vrcholí příprava výjezdního zasedání výkonného výboru SKIP, které proběhne v Městské knihovně Louny. Tématem pátečního odborného semináře bude lobbying v knihovnách.

 • Byly vyhlášeny dotační programy pro knihovny na rok 2020.

 • Noc s Andersenem proběhne 23. 3. 2020, registrace je již spuštěna. Kol. Giebisch se zúčastní jednání s nakladatelstvím Albatros o pokračování sponzoringu.

 • Bylo spuštěno přihlašování k projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, harmonogram je shodný jako v předešlých letech. Ve školním roce 2019/2020 vychází kniha spisovatelky Lenky Rožnovské a ilustrátorky Andrey Popprové Katka a klokan ze šuplíku. Knížky budou opět za 20 Kč, poštovné knihovny neplatí, školy 90 Kč.

 • Pokud se týká projektu Kde končí svět, jako téma pro rok 2019/2020 byl vybrán Labyrint světa, Komenský a ráj knížek (k 350. výročí úmrtí J. A. Komenského).

 • Tématem Čtenáře roku pro rok 2020 bude Nejlepší čtenář učitel – nejlépe spolupracující pedagog, učitel, který mě přivedl ke čtení. Akci je třeba ještě řádně promyslet a stanovit soutěžní kritéria (např. počet nominací od dětí); možné je také propojení s dětmi a spoluprací se školami.

 • Je nezbytné, aby knihovny, které se do projektů SKIP zapojují, byly minimálně v knihovnické e-konferenci Andersen.

24.–25. 10. 2019

V Lounech proběhlo výjezdní zasedání výkonného výboru SKIP, dozorčí komise a předsedů sekcí, klubů a komisí. Jednání se konalo ve funkcionalistickém výstavním pavilonu z roku 1931, který navrhl architekt Otakar Polák a který byl po velmi zdařilé rekonstrukci otevřen v roce 2018. Pavilon slouží ke kulturním účelům (výstavy, koncerty, plesy) a spravuje ho Městská knihovna v Lounech.

Úvodem ředitelka lounské knihovny pí. Dagmar Kučerová přivítala účastníky jednání a představila historii pavilonu a jeho proběhlou rekonstrukci.

Na vlastním zasedání byla věnována pozornost zejména následujícím bodům:

 • Kol. Richter informoval o legislativě pro elektronický povinný výtisk, o novelizaci knihovního zákona, autorského zákona, o aktuální situaci ohledně zpřístupnění děl nedostupných na trhu, o portálu Knihovny.cz a službě Získej, o aktualizaci standardů pro knihovny.

 • Kol. Kvasničková seznámila účastníky s hospodařením SKIP v roce 2019.

 • Kol. Giebisch představil projekty regionů na rok 2020.

 • Bylo odhlasováno, že v roce 2020 se bude hledat Čtenář roku – učitel, který mne přivedl ke čtení.

 • V roce 2020 bude SKIP na mezinárodním kongresu IFLA prezentovat Lenka Prucková z Olomouce; konference proběhne v srpnu v irském Dublinu.

 • Proběhla diskuze o soutěžích/oceněních Biblioweb, Knihovna roku, Městská knihovna roku, MARK.

 • Kol. Giebisch představil Knížku pro prvňáčka pro školní rok 2019/2020.

 • Informoval také o plánované studijní cestě po francouzských knihovnách (25.–30. 5. 2020); pro rok 2021 se plánují Helsinky ve Finsku.

 • Zazněly informace z regionů a sekcí.

Komentáře k článku