Knihovnická sdružení podepsala memorandum o vzájemné spolupráci

Na konferenci Knihovny současnosti 2019, která se uskutečnila ve dnech 10. až 12. září 2019 v Olomouci, podepsali představitelé čtyř knihovnických sdružení Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti knihovnictví a informační činnosti. Text memoranda uvádíme níže; je také k dispozici na webu SKIP (ve formátu PDF).

Memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti knihovnictví a informační činnosti

Asociace knihoven vysokých škol (AKVŠ), Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), Sdružení knihoven ČR (SDRUK), Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) společně prohlašují, že:

 • přistupují k sobě navzájem s hlubokým respektem a kolegialitou,

 • považují všechny čtyři profesní organizace za důležité a přínosné pro rozvoj českého knihovnictví a jeho služeb veřejnosti a

 • vnímají rozdílnost právních forem, struktury členské základny i priorit činnosti jako obohacující a vytvářející příležitost ke spolupráci,

 • povzbuzují knihovny, aby se zapojily podle svých možností a zaměření do více profesních organizací – každé členství přináší nové příležitosti a možnosti.

Výše uvedené organizace se dohodly, že budou – v rámci svých možností a při respektování zaměření a cílů jednotlivých subjektů – usilovat o spolupráci především v těchto oblastech:

 • aktivní zapojení do mezinárodních struktur (např. IFLA, EBLIDA, LIBER) s cílem dosáhnout silnějšího hlasu českého knihovnictví v mezinárodním měřítku,

 • přenos dobré praxe ze zahraničí do českých knihoven, zlepšení podmínek k poskytování a rozvoji knihovnických služeb všech typů knihoven,

 • tvorba legislativy a pozitivní ovlivňování právního prostředí tak, aby podporovalo rozvoj a činnost knihoven,

 • vytváření reálného pozitivního veřejného obrazu knihoven všech typů,

 • vyhledávání a využívání příležitostí k financování významných projektů,

 • vzdělávání knihovníků včetně koordinace aktivit v oblasti celoživotního vzdělávání a spolupráce s oborovými školami.

Za tímto účelem budou:

 • pořádat společná setkání svých zástupců zaměřená na průřezová témata, která jsou relevantní pro případnou spolupráci, a

 • svolávat koordinační setkání předsedů, příp. jiných pověřených osob.

Asociaci muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), bude pro účely tohoto Memoranda a v rozsahu naplňování jeho jednotlivých ustanovení zastupovat Knihovnická komise AMG (KK AMG), která nemá v rámci AMG vlastní právní subjektivitu.

V Olomouci dne 10. září 2019

PhDr. Hana Landová, Ph.D.
předsedkyně Asociace knihoven vysokých škol ČR

Mgr. Irena Chovančíková
předsedkyně Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.

RNDr. Tomáš Řehák
předseda Sdružení knihoven ČR

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Komentáře k článku