Jak na projekt S knížkou do života (Bookstart): metodická příručka

HOUŠKOVÁ, Zlata a Veronika LAUFKOVÁ. Jak na projekt S knížkou do života (Bookstart): metodická příručka [online]. 1. vyd. Praha: Národní knihovna ČR – Knihovnický institut, 2018 [cit. 2019-04-16]. 47 s. ISBN 978-80-7050-708-7. K dispozici také v tištěné podobě (ISBN 978-80-7050-703-2). Dostupné z: https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/informacni-materialy-a-dokumenty/JaknaprojektSknkoudoivotaweb.pdf

Publikace (metodická příručka) dvou autorek (Veronika Laufková a Zlata Houšková) Jak na projekt s knížkou do života (Bookstart) je praktickým rádcem, návodem, jak se zapojit do uvedeného projektu zaměřeného na podporu dětského čtenářství.

Obsahuje několik statí (oddílů) – Základy čtenářství nejmenších dětí a role rodičů, Cíle projektu a základní podmínky účasti a Praktické rady pro účastníky projektu – a čtyři přílohy: Seznam knihoven zapojených do projektu (podle krajů), Pohádky pod peřinou (45minutový program pro rodiče a děti), Paleček a další… části těla (jeden z pořadů cyklu Knihomrně pro rodiče s nejmenšími dětmi) a Scénář aktivit pro práci s rodiči a dětmi.

V úvodní části je popsán vznik a dosavadní průběh projektu S knížkou do života (Bookstart), jemuž byla udělena státní cena Knihovna roku 2018, jsou uvedeny první ohlasy zapojených knihoven a je zde také konstatováno, že o projekt je (s nepatrnými výjimkami) velký zájem u rodičovské veřejnosti.

V kapitole Základy čtenářství nejmenších dětí a role rodičů se autorka V. Laufková zabývá čtenářskou gramotností a pregramotností v České republice. Zabývá se vztahem dětí do tří let ke knize a čtenářství a uvádí specifika vývoje vztahu ke knize a k jejímu vnímání v tomto časovém údobí vývoje dítěte. Zabývá se také tím, proč si s dětmi číst; uvádí mnoho důvodů – např. rozvoj slovní zásoby, komunikačních dovedností, soustředění, porozumění textu, zdůrazňuje vliv četby na citový a estetický vývoj dítěte, ale představuje čtení také jako radostný prožitek a cestu za poznáním. Doporučuje konkrétně, co si s dětmi číst a jak rozvíjet čtenářství u dětí do tří let věku. Uvádí také praktická doporučení k rozvoji čtenářství malých dětí, jako např. obklopte děti kvalitními knihami, vytvořte si s dětmi čtenářský rituál, buďte sami dětem čtenářským vzorem nebo choďte s dětmi do knihovny.

Autorka Z. Houšková v kapitole Cíle projektu a základní podmínky účasti definuje následující klíčové cíle/body:

 • podpořit rozvoj verbálních schopností dítěte;

 • dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost;

 • orientovat rodiče v nabídce kvalitní literatury pro děti;

 • rozšířit služby knihoven i pro nejmladší děti a rodiny;

 • pomoci prakticky rodičům, poradit jim, jak s dětmi pracovat.

V následující části Praktické rady pro účastníky projektu uvádí výčet hlavních kroků, jak s projektem pracovat:

 • oslovení starosty;

 • přihlášení se do projektu;

 • příprava dárkových sad;

 • pozvání na akce;

 • příprava akcí;

 • příprava vhodného prostředí pro děti;

 • získání partnerů;

 • zajištění dobrého knihovního fondu.

Důležitá je i odpověď na otázku, kam se mohou knihovny obrátit pro další rady, a rovněž konkrétní příklady aktivit ze tří knihoven, jež projekt již realizují (v příl. 2 až 4).

Příručka je praktickým návodem, jak se v projektu S knížkou do života (Bookstart) pohybovat: Stručná stať o čtenářství malých dětí dává přehledný vhled do čtenářství v souvislosti s věkovými specifiky dítěte a následující části již jsou praktickým, srozumitelným a motivačním návodem, jak s projektem začít a jak jej realizovat.

Publikace reflektuje současnou situaci dětského „nečtenářství“ a dává stručný, jasný návod, jak s touto situací v knihovnách (s dětmi i jejich rodiči) pracovat. Ukazuje jedinečný význam čtenářství nejen pro intelektuální rozvoj dětí, ale i rozvoj jejich citových vazeb i vztahů v rodině.

Brožura o 47 stranách je vhodně barevně rozlišena (každá stať má jiný barevný pruh) a doprovází ji fotografie z aktivit knihoven s malými dětmi. Vizuálně je velmi příjemná a text vás nezahltí, naopak stručně a výstižně napoví, jak s projektem pracovat. Věřím, že mnoha knihovnám bude užitečným a praktickým rádcem a že knihoven zapojených do tohoto vynikajícího projektu bude nadále přibývat.

Komentáře k článku