Ze zasedání výkonného výboru SKIP a jeho předsednictva za období listopad až prosinec 2018

V listopadu až prosinci 2018 se uskutečnila dvě zasedání – v listopadu v prostorách Městské knihovny Děčín proběhlo výjezdní zasedání výkonného výboru a v prosinci v Národní knihovně ČR zasedání předsednictva výkonného výboru. Níže jsou shrnuty nejdůležitější body, kterým byla věnována pozornost.

20.–21. 11. 2018

 • V roce 2020 pod vedením Lenky Pruckové v Olomouci proběhne jednání Sekce IFLA pro veřejné knihovny.

 • Pro rok 2019 bude vytvořen poster SKIP, který bude prezentován na konferenci IFLA v Athénách, tématem posteru bude Noc s Andersenem a Lovci perel.

 • Činnost chomutovského regionu SKIP bude ukončena k 31. 12. 2018, členové tohoto regionu (individuální i kolektivní) mohou přestoupit do ústeckého nebo karlovarského regionu SKIP (místně sousedních regionů).

 • Vít Richter seznámil ostatní členy výboru o chystaných změnách v Katalogu prací. Nový katalog by mohl platit od 1. 1. 2020, měl by být rozpočtově neutrální. Ke katalogu vzniká rovněž příručka. 6. 12. 2018 proběhne jednání Zaměstnanecké sekce SKIP v NK ČR na toto téma.

 • Alena Kvasničková seznámila účastníky s hospodařením SKIP v roce 2018, přebytek z roku 2018 bude využit pro valnou hromadu, která proběhne v roce 2019.

 • Roman Giebisch představil projekty regionů na rok 2019.

 • V. Richter informoval o proběhlých kulatých stolech, o tom, jak byly koncipovány a jaký byl počet účastníků. Chyběl zájem médií, výsledkem je, že je nutné lépe komunikovat s veřejnou správou a je nutné připravit společné memomardum o spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a knihovnami.

 • Bylo odhlasováno, že v roce 2019 se bude hledat Čtenář roku – muž.

 • Kulatý stůl Budoucnost knihoven proběhne 13. 6. 2019 v Obecním domě od 10 do 12 hodin. Jako panelisté budou pozváni zástupci Ministerstva kultury ČR, MŠMT, Senátu, vlády, Asociace krajů, Spolku pro obnovu venkova, Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv, Sdružení rektorů. Jako čestný host bude pozván i prezident, který by měl úvodní slovo. V. Richter jako zástupce knihoven a SKIP bude jako panelista u kulatého stolu. Pro kulatý stůl byla navržena následující témata: co může konkrétní ministerstvo apod. pro knihovny udělat, podpora knihoven, podpora neformálního vzdělávání, zejména ze strany MŠMT, dotační programy pro knihovny (MŠMT, kraje apod.). Pozvání dostanou i zástupci slovenských knihovnických spolků.

 • Valná hromada proběhne 13. 6. 2019 od 13 do 17 hodin v Obecním domě. Organizační zajištění bude mít na starosti pražský region SKIP. Společenský večer proběhne v Klementinu, moderovat jej bude Zlata Houšková, bude předána Cena českých knihovníků. Nominace je nutné R. Giebischovi poslat do konce března, kandidáty je nutné navrhnout na regionálních valných hromadách nebo na výborech. Cenu obdrží pět osob. Komise bude pracovat ve složení Miloslava Faitová, Miroslava Sabelová, Blanka Konvalinková, Jana Kroulíková, Naděžda Čížková.

 • Regionální valné hromady musí proběhnout do konce března. Všechny regiony musí co nejdříve oznámit svým členům termín regionálních hromad a musí navrhnout kandidáty do regionálních výborů, do výkonného výboru SKIP a do dozorčí komise SKIP a rovněž kandidáta na předsedu SKIP. R. Giebischovi je nutné poslat usnesení regionálních valných hromad. Všichni se budou řídit pravidly konání regionálních valných hromad SKIP, je vhodné pozvat někoho z předsednictva SKIP.

 • Zazněly návrhy na změny stanovených poplatků (čestné členství zdarma u členů nad 80 let, poloviční úhrada poplatků pro členy nad 65 let); lhůta pro zaplacení poplatků zůstane i nadále do konce března.

 • Konference Architektura knihoven proběhne 14. 6. 2019 v Obecním domě. Účastnický poplatek bude 500 Kč.

 • Bylo odsouhlaseno, že Bulletin SKIP bude vycházet pouze v elektronické podobě, a to včetně zvláštních čísel.

 • Příští jednání výkonného výboru SKIP proběhne 21. 2. 2019 v Praze.

12. 12. 2018

 • A. Kvasničková, hospodářka SKIP, sleduje hospodaření v roce 2018 a připravuje podklady pro závěrečnou zprávu. Čerpání rozpočtu probíhá plynule a bez zvláštních výkyvů.

 • S uzavíráním roku 2018 souvisí příprava prvních aktivit roku 2019.

 • V rámci Března – měsíce čtenářů proběhne i hledání Čtenáře roku 2019. Vzhledem k tématu vydaného plakátu s Gustavem Frištenským se bude hledat Čtenář roku – muž.

 • Pokračují přípravy valné hromady SKIP 2019. Proběhla diskuse o tom, koho oslovit, pozvat, na koho nezapomenout.

 • 27. 11. 2018 proběhla v Knihovně města Hradce Králové hojně navštívená konference k projektu S knížkou do života (Bookstart). Dokumenty z konference jsou k dispozici prostřednictvím webu projektu (průběh akce je shrnut i v samostatném článku, pozn. red.).

Komentáře k článku