Projekt S knížkou do života (Bookstart) – konference v Hradci Králové

Dne 27. listopadu 2018 se v konferenčním sále Knihovny města Hradce Králové sešla téměř stovka zájemců o nový projekt SKIP S knížkou do života (Bookstart). Zájem o podrobnější a nové informace přivedl na konferenci jak zúčastněné knihovny, tak zájemce zatím jen potenciální.

Konferenci tak trochu pronásledovaly personální problémy. Nejprve se z pracovních důvodů omluvil PhDr. Vít Richter. Jeho prezentaci „České děti a mládež jako čtenáři 2017. Podpora čtenářství v rodině“ promítl a komentoval Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., předseda SKIP. Téma souvisí s projektem volně pouze zdánlivě. Je totiž tím, co může pomoci úspěšnému jednání o projektu se zřizovateli, rodiči či potenciálními sponzory: dodává přesné a jasné objektivní argumenty pro nutnost podpory čtenářství v rodinách od raného věku a jednoznačně prokazuje souvislost mezi čtenářstvím a školním prospěchem, resp. studijními výsledky. To jsou argumenty důležité jak pro rodiče, tak pro zřizovatele – a snad i pro nás knihovníky. Pozitivní reakce na obsah prezentace od některých zřizovatelů již máme z předchozích akcí. I na konferenci v Hradci Králové byl její přínos oceněn.

Teoretický úvod ke konferenci, zaměřený na význam čtenářské pregramotnosti a nutnosti podpory četby v rodině od raného věku dítěte, měla přednést PhDr. Veronika Laufková, Ph.D., z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Jenže i pro ni, jako pro všechny mladé zodpovědné rodiče, jsou nejdůležitější věcí děti, takže vzhledem k náhlému onemocnění syna bylo nutné sehnat během dvou dní adekvátní náhradu i za ni. Úkolu se skvěle zhostila spolupořádající Knihovna města Hradce Králové, konkrétně Bc. Kateřina Hubertová. Došlo sice k menšímu tematickému posunu přednášky, nakonec se však „náhradní“ prezentace stala jednou z nejzajímavějších a nejlépe hodnocených.

Málokdo z nás asi ví, že i mateřské školy se velmi intenzivně zabývají čtenářskou pregramotností. O projektu kolegiálních center podpory z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a současné (i budoucí a mimořádně žádoucí) spolupráci s knihovnami v této oblasti přišla přednášet Mgr. Iva Škaloudová, ředitelka Mateřské školy Klubíčko z Pardubic. Mimo jiné zdůraznila význam spolupráce s knihovnami v projektu a vynikající zkušenosti v kraji (např. s Krajskou knihovnou v Pardubicích, Městskou knihovnou Litomyšl a dalšími). Její prezentace se setkala s velmi živým ohlasem, pro mnoho přítomných byla dalším argumentem k zapojení či pokračování v projektu i navázání těsnějších vazeb s mateřskými školami v místě.

Kromě uvedených personálních zádrhelů však už konference probíhala zcela hladce. Ostatní přednášející se dostavili osobně a pokryli problematiku v plné šíři. O možnostech spolupráce s Klubem tvořivých knihovníků SKIP a volném využití e-časopisu Mladý tvořivec pro projekt hovořila RNDr. Alena Volková Balvínová. Mgr. Miroslava Sabelová, ředitelka Knihovny města Ostravy, informovala o tvorbě, vývoji, proměnách a aktualizaci webu projektu a její kolegyně Mgr. Helena Dlouhá o jeho facebookové stránce. Mgr. Irena Šťastná z téže knihovny stručně, ale velmi výstižně a inspirativně informovala o svých zkušenostech z konference EU Read v Bruselu a možnostech využití potenciálu tohoto projektu knihovnami v ČR (viz blíže samostatný článek, pozn. red.). Mgr. Barbora Čižinská, ředitelka Knihovna města Hradce Králové, informovala o administrativně-ekonomických procesech projektu – přihlašování do projektu, objednávkách, platbách a distribuci dárkových sad (setů) v roce 2018, o termínech a perspektivách roku 2019, resp. 2020. Hlavní principy, problémy, rezervy a sporné momenty, ale také pozitivní výsledky, zkušenosti a potenciál i perspektivy projektu shrnula ve své prezentaci Mgr. Zlata Houšková, která také v průběhu svého vystoupení zodpověděla řadu procesních, technických, ale i principiálních otázek z publika.

Všechna vystoupení byla sledována s velkou pozorností a doprovázela je řada dotazů, poznámek a připomínek. Na shrnující závěrečnou diskuzi už vzhledem k délce programu sice nedošlo, ale snad se v průběhu diskuzí dílčích dostalo na vše podstatné. Okamžitá zpětná vazba účastníků byla velmi pozitivní. Přínosem byla také aktivní účast několika maminek na mateřské dovolené (z řad knihovnic i angažované spolupracující veřejnosti), které nabídly svou pomoc v projektu, např. ve shánění lokálních sponzorů, možné tvorbě vzorových pořadů atd.

V souvislosti s konferencí je třeba ještě upozornit na to, že hlavní principy projektu, jež byly na konferenci prezentovány, obsahuje rovněž metodická publikace Jak na projekt S knížkou do života (Bookstart), kterou vydala v prosinci Národní knihovna ČR a jejíž tištěná podoba je postupně distribuována v projektu zapojeným knihovnám i dalším zájemcům.

Poděkování za hladký průběh konference a pohodovou, vstřícnou atmosféru patří především Knihovně města Hradce Králové, která celou organizaci (včetně výborného občerstvení) zvládla na výbornou.

Prezentace z konference jsou k dispozici prostřednictvím webu projektu.

Komentáře k článku