Ze zasedání výkonného výboru SKIP a jeho předsednictva za období duben až červen 2017

Od dubna do června 2017 se uskutečnila celkem tři zasedání – v dubnu zasedání výkonného výboru SKIP a v květnu a červnu zasedání jeho předsednictva. Níže najdete nejdůležitější body z jednotlivých jednání.

10. 4. 2017

 • S novou grafickou úpravou byla ve formátu PDF vydána Výroční zpráva SKIP ČR 2016.
 • Výkonný výbor (VV) SKIP byl seznámen se Zprávou o hospodaření VV SKIP, Zprávou o hospodaření SKIP za rok 2016, daňovým přiznáním SKIP za rok 2016 a přílohou k účetní závěrce. Zprávy o hospodaření a příloha k účetní závěrce byly schváleny předsednictvem.
 • VV SKIP schválil předložený rozpočet SKIP na rok 2017.
 • VV SKIP vyjádřil poděkování Aleně Kvasničkové a všem hospodářkám v regionech.
 • Bylo konstatováno, že elektronická evidence tržeb se bohužel týká i některých knihoven.
 • Na jednání byly předneseny informace o aktuální situaci týkající se novely knihovního a autorského zákona, Katalogu prací a rovněž Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků.
 • Byly připomenuty akce SKIP, které již v roce 2017 proběhly (Březen měsíc čtenářů, Čtenář roku, Noc s Andersenem atd.) a které proběhnou v nejbližších měsících (Kamarádka knihovna, Světový den knihy a autorských práv, OKnA 2017, celostátní setkání knihovnických seniorů atd.). Zároveň se již připravují podzimní aktivity (Týden knihoven, vyhlášení cen Knihovna roku, Městská knihovna roku a MARK 2017).
 • Tématem Týdne knihoven 2017 bude práce v knihovnách s předškolními dětmi a jejich rodiči, vyjde metodika (zvláštní číslo Bulletinu SKIP) a uskuteční se seminář jako příprava projektu Bookstart, který bude zahájen v březnu 2018.
 • Zároveň se již VV SKIP zamýšlí nad Týdnem knihoven 2018, který by měl být věnován 100. výročí založení republiky.

10. 5. 2017

 • Projekt Bookstart by mohl být novou a velmi zajímavou aktivitou SKIP. Je s tím však spojeno mnoho práce a vyjednávání. Měl by být spuštěn v březnu 2018 jako součást Března měsíce čtenářů. Je nutné zajistit financování a velkého sponzora.
 • SKIP pro své aktivity potřebuje získávat atraktivní partnery.
 • Hlavním bodem jednání předsednictva byla oslava 100. výročí založení republiky a 100. výročí prvního knihovnického zákona. Na základě rozhodnutí VV SKIP z 10. 4. 2017 bude hlavním projektem oslav obou výročí v rámci SKIP projekt Bibliotheca – res publica. Knihovna – věc veřejná navržený skupinou pro komunitní knihovny. Mělo by jít o cyklus cca čtrnácti panelových diskusí (seminářů, kulatých stolů apod.). Akce proběhnou v letech 2018 až 2019.

21. 6. 2017

 • Právě proběhl knihovnický zájezd po knihovnách ve Slovinsku. Akce se především díky předsedovi SKIP mimořádně vydařila. Ukazuje se, že červnový termín zájezdu více vyhovuje než tradiční termín říjnový.
 • Pokračují přípravy projektu Bookstart. Pracovní skupina připravuje texty a hledá partnery.
 • Výjezdní zasedání VV SKIP proběhne ve dnech 8. až 9. 11. 2017 v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Předsednictvo již sestavuje program.
 • Byly vyhlášeny další ročníky soutěží Městská knihovna roku 2017MARK 2017.

Komentáře k článku