IV. workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven

IV. workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven volně navázal na III. workshop, který se konal v Kutné Hoře v loňském roce. Workshopy, jež pořádá Sekce veřejných knihoven SKIP, se z praktických důvodů (s ohledem na dostupnost) konají v některém z míst Čech, Moravy či Slezska.

Tentokrát se role hostitele ujala Knihovna města Olomouce. Ve dnech 9. a 10. května 2017 se zde sešli metodici převážně z Olomouckého, Moravskoslezského, Jihomoravského a Zlínského kraje. Program byl jako obvykle velmi pestrý a nabitý praktickými informacemi. Následující řádky jsou proto pouhým výběrem.

Začátek prvního dne byl věnován problematice prostorového vybavení malých a středních knihoven a průzkumům v knihovnách a jejich využití. Oba příspěvky přednesl PhDr. Vít Richter.

Průzkumu prostorového vybavení se celkem zúčastnilo přes 2 000 respondentů. Vyplynulo z něj mj., že během posledních dvaceti let se realizovalo 1 133 stavebních akcí a obnov interiéru. Otázkou ovšem stále zůstává, zda je pro knihovnu lepší novostavba či rekonstrukce. Knihovny si často přejí například prostory pro volný výběr, výpůjční oddělení, prostory pro tvoření, pro setkávání mládeže či uzavřený prostor pro relax. Výstavbu nebo obnovu prostor podle průzkumu plánuje na 571 knihoven z celé ČR. Na portálu Informace pro knihovny je k dispozici stránka Výstavba a rekonstrukce knihoven. Na ní metodici, knihovníci i zřizovatelé naleznou důležité dokumenty vztahující se k této problematice. Jedná se např. o Dotazník IFLA pro hodnocení budov knihoven.

Zazněla stručná doporučení k psaní žádostí o dotaci z programu VISK 3. Stále platí, že v každé žádosti je nutné důsledně uvádět současný stav, plánovaný cíl a navrhovaný postup realizace. Obzvláště u techniky (např. u LCD televizí či 3D tiskáren) je třeba uvést zdůvodnění. Minimální hodnota projektu musí být 10 000 Kč; na jeden počítač lze kalkulovat maximálně 15 000 Kč.

V dalším příspěvku PhDr. Marie Šedá blíže seznámila s novým Standardem pro dobrý fond.

Odpoledne prvního dne bylo díky Mgr. et Ing. Soně Plhákové a její přednášce Psychologie ve vyjednávání s (veřejnou) správou zaměřeno na trénování praktických dovedností. Strategie vyjednávání jsme si vyzkoušeli i prakticky. Už víme, že prvořadé je vždy mít jasno v tom, co chceme vyjednat. Je zapotřebí stanovit si jak minimální, tak maximální cíl, dále najít klíčové řešení případové studie. Také jsme poznali pasti vyjednávání, které mohou nastat v různých částech či oblastech komunikace, a to už při samotné přípravě na jednání. Pastí mohou být i emoce (ty mohou jednání dokonce zablokovat), způsoby vnímání informací (vizuální, auditivní a kinestetický typ) i různé typy osobností (a jejich reakční typy).

Mgr. et Ing. Soňa Plháková
Mgr. et Ing. Soňa Plháková

V příspěvku Mgr. et Mgr. Moniky Kratochvílové bylo nastíněno, jak zřizovateli ukázat smysluplnost knihovny a na co je nalákat, přičemž doporučení vycházela přímo z metodické praxe.

Druhý den proběhla inspirativní diskuse se starosty obcí, zástupci Svazu měst a obcí České republikySpolku pro obnovu venkova České republiky. Zúčastnili se jí Dušan Lederer z obce Větřkovice, Regina Vřeská, starostka obce Zbyslavice, Dagmar Novosadová, DiS., starostka obce Kunín, a Ing. Pavel Žerníček, starosta obce Rapotín. Z diskuse vyplynulo, co je zásadní pro fungování kvalitní knihovny v obci: nakloněné a podporující zastupitelstvo, kvalitní a nadšený knihovník a aktivní občané a uživatelé knihovny. Diskuse obohatila metodiky optimismem a pozitivním přístupem diskutujících.

Ing. Pavel Žerníček, Dagmar Novosadová, Regina Vřeská a Dušan Lederer
Ing. Pavel Žerníček, Dagmar Novosadová, Regina Vřeská a Dušan Lederer

Příspěvek Mgr. Adély Dilhofové upozornil na připravovaný projekt Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven a blíže seznámil s výstupem dotazníkového šetření, jehož cílem bylo zjistit, na které aktivity by se podle zřizovatelů knihoven mělo metodické centrum zaměřit.

Mgr. Zlata Houšková blíže seznámila s pozicí metodik v Národní soustavě kvalifikací. Kvalifikační standard pozice prozatím není Ministerstvem kultury ČR schválen; proto není v ČR ani žádná autorizovaná osoba (knihovna nebo univerzita), která by již nyní mohla metodiky zkoušet a certifikovat.

Mgr. Zlata Houšková
Mgr. Zlata Houšková

Účastníci se také seznámili s úspěšnými projekty Knihovny města Ostravy a rovněž s tamějšími kluby pro práci jak s dětmi a mládeží, tak s rodiči a seniory (příspěvek si připravila Mgr. Jarmila Burešová). Zazněl i příspěvek PhDr. Radka Lišky věnovaný aktuálnímu stavu podpory knihoven ze strany Středočeského kraje.

Workshop tak opět i letos přinesl (převážně) metodičkám řadu podnětných informací, včetně ochutnávky prakticky získaných dovedností z psychologie vyjednávání.

Účastníci workshopu
Účastníci workshopu

Prezentace přednášejících najdete na webových stránkách workshopu.

Autorkou fotografií je Adéla Dilhofová z Moravské zemské knihovny.

Komentáře k článku