Hlavní projekty Klubu dětských knihoven Karlovarského kraje

Klub dětských knihoven Karlovarského kraje (dále KDK KV či Klubko) má v současné době 21 členských knihoven. Za poslední dva roky jejich počet vzrostl o pět nových členů, což lze vnímat jako pozitivní trend.

Jednotliví členové KDK KV se pravidelně zapojují do všech celostátních projektů vyhlašovaných SKIP, především Klubem dětských knihoven. Patří mezi ně tradiční Noc s Andersenem, projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, anketa Suk – čteme všichni, Den pro dětskou knihu, Kamarádka knihovna či Kde končí svět.

Členové KDK KV se zapojují i do regionálních aktivit. Letos v únoru se konal již 3. ročník úspěšného projektu Nekoktám, čtu!, v květnu pak 11. ročník tradičních Her bez hranic a v listopadu nás čeká 3. ročník vzdělávacího semináře pro dětské knihovníky nazvaný Knihovníci sobě! Níže jsou tyto aktivity popsány podrobněji.

Hry bez hranic aneb Knihovnice dětem

Projekt Hry bez hranic je realizován již od roku 2007, a to za finanční podpory Ministerstva kultury a SKIP. Cílem projektu je podpořit čtenářství, rozšířit znalosti dětí o našem regionu a propagovat práci dětských oddělení veřejných knihoven v Karlovarském kraji. Podstatné je pro nás také setkávání dětí z různých knihoven v regionu a jejich vzájemná komunikace nejen o literatuře. Této akce se průměrně účastní patnáct členských knihoven.

S ohledem na skutečnost, že v roce 2016 se uskutečnil 10. ročník setkání, lze s uspokojením konstatovat, že projekt je úspěšný a je pevně usazen v pravidelných aktivitách knihoven v kraji. Při organizaci i realizaci uplynulých ročníků vyvstaly mnohé náročné úkoly a situace, které bylo třeba (často velmi operativně) řešit. To přineslo nové zkušenosti a poučení.

Organizace každého ročníku je velmi náročná, neboť se koná vždy v jiném městě či obci. Přípravy, na nichž se největší měrou podílí knihovna v místě konání, probíhají již několik měsíců před samotnou akcí. Je třeba promyslet tematické zaměření a zajistit nejen zázemí pro všechna soutěžící družstva, ale také oslovit řadu potenciálních sponzorů. Díky jejich finančním i materiálním darům získávají všichni aktéři soutěže za svou snahu rozličné dárky a ocenění. Na přípravách a zajištění soutěžních stanovišť, kterých je v průměru deset, se obvykle podílí členové Klubka.

Každá účastnící se knihovna sestaví z řad dětských čtenářů čtyřčlenné soutěžní týmy. Výběr členů družstva je ovlivněn věkem dětí (od sedmi do čtrnácti let) a aktivním čtenářstvím. Je nutno vyzdvihnout práci knihovnic z jednotlivých knihoven. Své týmy připravují doslova od A do Z. Společně s dětmi tvoří tematicky laděné kostýmy, „bojový“ pokřik, erbovní znaky své knihovny a také studují literaturu k tématu.

Téma jednotlivých ročníků je vždy přizpůsobeno místu konání s ohledem na regionální významnost daného města či obce. Skladba soutěžních úkolů je rozličná – od informačních a čtenářských dovedností přes zeměpisné a dějepisné znalosti o regionu až po sportovní a výtvarné aktivity. Soutěže družstev se konají v dopoledních hodinách. Na odpoledne – v čase před vyhlášením výsledků – je připraven bohatý doprovodný program. Opět záleží na místě konání. Děti mohou navštívit například památky (muzea, hrady, expozice) nebo zhlédnout divadelní, hudební či kulturní představení.

U příležitosti konání 10. ročníku tohoto projektu byla v roce 2010 v nákladu 47 ks vydána brožura 10 let Her bez hranic aneb Knihovníci dětem. Výdaje na grafické zpracování brožury a tisk byly hrazeny z grantu Ministerstva kultury ČR.

Letošní 11. ročník se konal 20. května v Nejdku. Organizátorem byla zdejší městská knihovna, která vybrala i téma – Setkání národů. Knihovna získala bohatou finanční podporu od Města Nejdek i dalších místních sponzorů a samozřejmě i štědrý příspěvek z grantu Ministerstva kultury ČR a SKIP.

Dějištěm soutěže se stala lesní naučná stezka Křížová cesta.

Na nejdeckém náměstí se během slavnostního zahájení představilo patnáct soutěžních týmů. Diváky oslnily nejen pestrobarevnými kostýmy národů celého světa, ale i krátkým vystoupením. Zazněly pokřiky v národních jazycích nebo písně. Některé týmy si připravily také tanec. Všechny účastníky přivítal starosta města Nejdku Ing. Lubomír Vítek, knihovnice z Městské knihovny Nejdek Jana Vítková a Vladimíra Satýnková a předsedkyně Klubka Klára Rozsypalová.

Následoval rozchod na jednotlivá soutěžní stanoviště. Týmy plnily řadu úkolů. Kromě literárních a regionálních otázek musely prokázat například znalosti jazyků, národních kuchyní a českých i světových sportovců. Na „jazykovém“ stanovišti bylo úkolem poznat jazyk podle zvukové nahrávky. Na stanovišti „národních kuchyní“ měl každý k obrázku jídla přiřadit zemi, ze které pokrm pochází. Nechyběly ani aktivity zaměřené na sportovní a výtvarné dovednosti. Každý tým podle zadané fotografie vytvořil z česané příze (která se v Nejdku zpracovává) koláž významné kulturní památky svého města.

Oběd pro všechny účastníky byl zajištěn v místní školní jídelně. Ještě před vyhlášením výsledků soutěže skupina Cesta rytmu připravila interaktivní hudební program. Děti měly možnost slyšet africké rytmy a samy si zatančit a vyzkoušet hru na tradiční nástroje. Před třetí hodinou odpolední byly hry ukončeny a slavnostně předány ceny. V anketě o nejzdařilejší kostým se nejvíce líbili soutěžící z knihoven ve Františkových Lázních (Keňa), Chodově (Mexiko) a Lokti (Turecko). V hlavní soutěži se na první místě umístila Městská knihovna Nová Role (Skotsko), druhé místo patřilo Městské knihovně Nejdek (Česká republika) a třetí místo Městské knihovně Horní Slavkov (Brazílie).

Hry bez hranic v Nejdku

Hry bez hranic v Nejdku

Hry bez hranic v Nejdku
Hry bez hranic v Nejdku

V roce 2018 se setkání dětských čtenářů a knihovníků uskuteční v Sokolově.

Nekoktám, čtu!

Soutěž dětských čtenářů knihoven Nekoktám, čtu! je dalším úspěšným projektem Klubka. V únoru 2017 proběhl 3. ročník, a to opět ve dvou kolech – místních (v jednotlivých přihlášených knihovnách) a dále v krajském kole. Smysl a cíle projektu lze vymezit do dvou oblastí (veřejné knihovny a dětské čtenářství). Z hlediska knihoven je hlavním cílem projektu propagace činnosti knihoven, podpora aktivní spolupráce knihoven Karlovarského kraje, zvláště v oblasti inovace aktivit dětských oddělení veřejných knihoven, a v neposlední řadě také posílení spolupráce se základními školami v regionech Karlovarského kraje. Z hlediska dětského čtenářství je projekt zaměřen na rozvoj a podporu čtení, propagaci hlasitého čtení na veřejnosti a představení zajímavých nových titulů dětské literatury dětským čtenářům.

Letos bylo zapojeno patnáct knihoven regionu, kde v průběhu měsíců ledna a února proběhla místní kola soutěže. Soutěž byla vyhlášena pro žáky čtvrtých a pátých tříd základních škol. Vítěz místního kola v jednotlivých knihovnách v každé z kategorií postoupil do krajského kola.

Krajské knihovně Karlovy Vary se tak 19. února 2017 utkali nejlepší čtenáři z patnácti měst našeho kraje. Úkolem každého soutěžícího bylo přečíst před porotou a diváky vybraný text z knihy. Čtyřčlenná porota následně výkon soutěžícího ohodnotila podle předem stanovených kritérií. Mezi základní kritéria patřila plynulost projevu, správná výslovnost, intonace a hlasitost. Důležitým prvkem hodnocení bylo také porozumění textu. Po přečtení ukázky proto soutěžící odpovídal na dvě otázky, které mu položila porota.

Pro oceněné děti byly připraveny lákavé odměny zakoupené díky finančnímu příspěvku Ministerstva kultury ČR a SKIP ČR. Všichni účastníci soutěže získali jako upomínku placku s logem soutěže. Protože projekt u partnerských základních škol, široké veřejnosti i zapojených knihoven sklidil velmi pozitivní ohlas, na rok 2018 je plánován 4. ročník.

Nekoktám, čtu!

Nekoktám, čtu!

Nekoktám, čtu!

Nekoktám, čtu!
Nekoktám, čtu!

Knihovníci sobě!

V listopadu 2015 se podařilo úspěšně realizovat 1. ročník semináře pro dětské knihovníky s názvem Knihovníci sobě. Byl zaměřen na lekce informačního vzdělávání pro žáky 2. stupně základních škol. V teoretické části byly představeny výsledky průzkumu stavu informačního vzdělávání v našem kraji z roku 2014. Úvodní přednáška zahrnovala teoretická východiska k problematice informačního vzdělávání. Dále byly představeny databáze a další zdroje, v nichž lze hledat inspiraci. V praktické části bylo formou workshopu prezentováno sedm modelových lekcí informačního vzdělávání. Účastníci si lekce vyzkoušeli na „vlastní kůži“ a získali cenné metodické rady. Lektory jednotlivých workshopů byli tři členové KDK KV (z Městské knihovny Chodov, Městské knihovny Loket a Obecní knihovny Královské Poříčí) a dvě knihovnice z jiných krajů (Jana Hrbková z Městské knihovny Louny a Edita Vaníčková-Makosová z knihovny Gymnázia Příbram). Semináře se účastnilo 46 knihovnic oddělení pro děti z Karlovarského kraje a celá akce byla hodnocena jako přínosná a potřebná.

Knihovníci sobě! 2015

Knihovníci sobě! 2015
Knihovníci sobě! 2015

2. ročník se konal 23. listopadu 2016 a byl zaměřen na dlouhodobé i krátkodobé projekty v oddělení pro děti. V dopolední části semináře byly prezentovány společné projekty KDK KV (Hry bez hranic aneb Knihovníci dětem, Nekoktám, čtu!, Kde končí svět), dále pak přihlášené příspěvky jednotlivých knihoven. Krajská knihovna Karlovy Vary představila zkušenost s příměstským táborem, Městská knihovna Ostrov prezentovala soutěž s využitím moderních informačních technologií IQ Race, Obecní knihovna Královské Poříčí a Městská knihovna Karlovy Vary zkušenosti s projektem Výměnné knihovnice, Městská knihovna Loket představila své projekty Vstup do Librínie jen s pasem! a Knížka pro prvňáčka jinak. Jako hosté vystoupili se svými příspěvky Tomáš Pipota z Městské knihovny Dobříš a Vladimír Kraft z Městské knihovny Litvínov. V odpoledním části semináře měli účastníci možnost formou „kulatých stolů“ komunikovat s tvůrci jednotlivých projektů. Diskuse byla věnována zkušenostem, úskalím, metodikám i rozpočtům.

Knihovníci sobě! 2016

Knihovníci sobě! 2016
Knihovníci sobě! 2016

Ohlasy 48 účastníků semináře na tento ročník jsou opět velmi pozitivní. Jako přínosná byla zmíněna možnost vidět práci druhých, získat tolik potřebnou inspiraci a chuť organizovat nové projekty a akce pro dětské čtenáře.

3. ročník se bude konat letos v listopadu a bude zaměřen na spolupráci. Příspěvky představí zkušenosti se spoluprací knihoven s různými organizacemi (všemi stupni škol, muzei, spolky, nemocnicemi, domovy pro seniory), s distributory stolních her (Mindok, Albi, Piatnik) atd.

Závěrem

Závěrem bych ráda poděkovala všem členům Klubka za jejich vytrvalou práci s dětskými čtenáři. Mám velkou radost, že se v odděleních pro děti konají přínosné aktivity, které mají smysl, že nám stále ještě záleží na čtenářství dětí, které se snažíme našimi projekty podporovat, nebojíme se využívat moderní informační technologie a sociální sítě, abychom přilákali do knihoven i teenagery. Je skvělé, že knihovníci v oddělení pro děti jsou hraví, komunikativní a zábavní, že kromě půjčování knížek hrají s dětmi stolní i počítačové hry, převlékají se do mnohdy šílených kostýmů a organizují výlety, příměstské tábory, dobrodružné hry. I když často „naříkáme“ nad tím, že naše práce vlastně nikdy nekončí, jedna akce střídá druhou a někdy doslova padáme na ústa únavou, věřte, že děláme užitečnou a prospěšnou práci, ve které stojí za to pokračovat!

Jednotlivé projekty a další informace o činnosti Klubka prezentujeme na svých webových stránkách a na Facebooku.

Fotografie pocházejí z archivu Klubu dětských knihoven Karlovarského kraje.

Komentáře k článku