Novela autorského zákona 121/2000 Sb. schválena

Autor: 

Číslo: 

Rubrika: 

Klíčová slova: 

V březnu 2017 byla schválena dlouho očekávaná novela autorského zákona, která přináší i změny pro oblast knihoven. Uvádíme stručný výčet schválených změn.

  • První důležitá změna se týká činnosti knihoven, které se zabývají trvalým uchováním dokumentů. Součástí knihovní licence (§ 37) je ustanovení, které knihovnám umožňuje zhotovení kopie díla pro své archivní a konzervační účely (odst. 1, a). Novela pro tento případ otevřela možnost, aby knihovna mohla pro účely ochrany zhotovit více kopií a v různých formátech. Současně bylo také jednoznačně vyjádřeno, že knihovna může zhotovit kopii dosud nezveřejněného díla, které má ve svých sbírkách (§ 29, odst. 2). Tím se zlepšují podmínky pro práci knihoven, které mají ve svých fondech například pozůstalosti autorů.

  • Druhá změna (§ 37, odst. 3) udělá radost knihovnám, které mají ve svých fondech knihy či časopisy s přílohami na CD či DVD a chtějí je půjčovat absenčně. Od okamžiku účinnosti novely mohou knihovny půjčovat i přílohy, které obsahují textové, zvukové a zvukově obrazové záznamy. Nadále ale platí, že nelze půjčovat přílohy, které obsahují software.

  • Stejný odstavec (§ 37, odst. 3) ale také obsahuje zpřesnění, které konstatuje, že knihovny nemohou absenčně půjčovat e‑knihy na hmotném nosiči (např. na CD-ROM, na DVD, ve čtečce aj.). S e-knihami lze nakládat pouze v souladu s licenčními podmínkami stanovenými autorem či nakladatelem. Z půjčování – i absenčního – nejsou ale vyloučena např. ta díla, která jsou zpřístupňována veřejnosti na základě tzv. veřejných licencí (např. Creative Commons).

  • Knihovní licence umožňuje (§ 37, odst. 1, d), aby knihovny prezenčně půjčovaly obhájené diplomové, rigorózní, disertační a habilitační práce. Novela autorského zákona tento výčet rozšiřuje o bakalářské práce, které byly až doposud opomíjeny.

  • Nejvýznamnější změnou, kterou novela autorského zákona přináší, je otevření možnosti uzavírání kolektivních licenčních smluv na využití digitalizovaných dokumentů nedostupných na trhu, které jsou chráněny autorským právem s využitím principu rozšířené kolektivní správy (§ 97e). Základní podmínkou ale bude, aby Národní knihovna ČR vytvořila a provozovala Seznam děl nedostupných na trhu (§ 97f).

  • V budoucnu bude také uzavřena licenční smlouva, která umožní, aby knihovny mohly poskytovat tištěné kopie vydaných notových záznamů díla hudebního nebo hudebně dramatického.

Text poslední novely autorského zákona 121/2000 Sb. vyšel 5. 4. 2017 v částce 39/102 Sbírky zákonů. Novela je účinná patnáct dní po zveřejnění.

Komentáře k článku