Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků

Ústřední knihovnická rada schválila na svém 38. zasedání v prosinci 2016 Koncepci celoživotního vzdělávání knihovníků. Zhruba po pěti letech práce a intenzivních jednání odborné komunity tak spatřil světlo světa další koncepční a strategicko-taktický materiál, který by měl do značné míry ovlivnit personální situaci v našich knihovnách a v důsledku toho snad i jejich služby. Dokument je výsledkem práce pracovní skupiny Sekce vzdělávání SKIP; v roce 2016 byl dopracován členy Rady SDRUK a jeho text byl definitivně uzavřen 17. října 2016 na semináři k problematice celoživotního vzdělávání knihovníků v Jihlavě.

Koncepce se týká kvalifikace pracovníků na odborných knihovnických pozicích, doporučena je pro všechny knihovny evidované na Ministerstvu kultury ČR.

Koncepce stanovuje pravidla pro doplnění oborové kvalifikace (resp. rekvalifikaci) s cílem dosažení plné kvalifikovanosti v oboru do 15 let. Tento cíl vychází z reality, kterou potvrdila Analýza věkové, vzdělanostní a mzdové struktury pracovníků knihoven v roce 2011, jíž provedla Národní knihovna ČR: v knihovnách v ČR pracuje cca 50 % zaměstnanců bez odborné oborové kvalifikace. Dále jsou definována rámcová pravidla pro obnovování (inovaci) kvalifikace s cílem dlouhodobě udržet, resp. obnovovat odbornou kvalifikaci na odborných knihovnických pozicích, pravidla pro prohlubování a rozšiřování kvalifikace s cílem zajistit a garantovat kvalitu specializačního vzdělávání pro knihovnické profese, jeho úplnost, aktuálnost a začlenění do systému celoživotního vzdělávání knihovníků a doporučení pro oblast zvyšování kvalifikace s cílem udržet kombinované formy vysokoškolského studia na bakalářské i magisterské úrovni na všech oborových vysokých školách a ovlivnit vysokoškolské oborové studijní programy tak, aby respektovaly požadavky praxe.

V koncepci je uložena řada komplikovaných a náročných úkolů, což může samozřejmě znamenat postupnou revizi některých záměrů či kroků a zcela jistě také pravidelné hodnocení procesu její postupné implementace. Realizace koncepce by měla zavést systém do oborového celoživotního vzdělávání včetně certifikovaných alternativ školního vzdělání.

Koordinaci realizace koncepce garantuje Knihovnický institut Národní knihovny ČR, partnery mu jsou SKIP (zejména Sekce vzděláváníZaměstnavatelská sekce), Moravská zemská knihovna, krajské knihovny a další subjekty. První kroky v naplňování koncepce již byly učiněny v několika směrech (příprava kurzů a zkoušek v rámci Národní soustavy kvalifikací, systemizace studijních textů a e-learningu jako podpory celoživotního vzdělávání knihovníků a jejich zveřejnění na webu Národní knihovny ČR, příprava nového průzkumu vzdělanostní, věkové a mzdové úrovně ad.).

Podrobnější seznámení se zněním koncepce je možné na webu Národní knihovny ČR.

Komentáře k článku