Projekt S knížkou do života (Bookstart) a logopedická prevence: metodická příručka pro práci knihoven

HLAVINKOVÁ, Alena, Marie RUPCOVÁMarie VÁLKOVÁ. Projekt S knížkou do života (Bookstart) a logopedická prevence: metodická příručka pro práci knihoven. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky – Knihovnický institut, 2021. 91 s. ISBN 978-80-7050-752-0. Dostupné také z: https://www.sknizkoudozivota.cz/wp-content/uploads/2022/01/ebook_bookstart.pdfhttps://www.skipcr.cz/dokumenty/projekt-s-knizkou-do-zivota-bookstart-logopedicka-prevence-metodicka-prirucka-pro-praci

Metodická příručka Projekt S knížkou do života (Bookstart) a logopedická prevence propojuje základní teoretické poznatky z oboru logopedie (včetně zkušeností z logopedických pracovišť) s praktickými příklady/návody, jak s malými dětmi a jejich rodiči (popřípadě i ve spolupráci s mateřskou školou) s touto problematikou pracovat v knihovně v rámci projektu S knížkou do života (Bookstart).

Logopedická prevence je aktuálním problémem velkého počtu dětí od narození do šesti let, na něž je projekt Bookstart zaměřen. Zdůraznění tématu logopedické prevence právě v propojení s projektem Bookstart, který má malé děti získat k lásce ke čtení i ke knihám, je tedy z tohoto pohledu více než žádoucí. Knihovníci, kteří se zaměřují na spolupráci s touto věkovou cílovou skupinou (a s jejich rodiči), by – stejně jako pedagogičtí pracovníci mateřských škol – měli v současné době znát alespoň základy logopedie a jejího praktického uplatnění v práci s malými dětmi.

Metodická příručka je rozdělena do čtyř částí:

  • Logopedie, vývoj komunikace a jeho narušení;

  • Vliv knihy na vývoj řeči dítěte;

  • Už když se dítě narodí;

  • Příklady aktivit z knihoven.

První (nejobsažnější) část příručky (Logopedie, vývoj komunikace a jeho narušení) vysvětluje základní pojmy z logopedie, ontogeneze lidské řeči, faktory ovlivňující vývoj lidské řeči, specifika vývoje komunikace u vybraných forem narušené komunikační schopnosti a možnosti jejího rozvoje.

V druhé části příručky (Vliv knihy na vývoj řeči dítěte) autorka zdůrazňuje význam rodinného prostředí, v němž by komunikace a práce s knihou měla patřit ke klíčovým aktivitám v životě dítěte. Platí to zvláště v současné době, kdy knihy mají velkou konkurenci v rychle se rozvíjejících informačních technologiích. Současný nárůst řečových vad souvisí nejen s lepší a časnější diagnostikou, ale právě s prudkým rozvojem informačních technologií. Nic nemůže nahradit poslech a později četbu knih. Dítě navazuje úzký kontakt s rodičem, sdílí s ním zážitky přečteného, vypráví si spolu o nich. Právě to je vlastně prevence vzniku řady logopedických problémů.

Třetí část (Už když se dítě narodí) poskytuje základní informace o tom, jak naše interakce s malými dětmi ovlivňují jeho schopnost naučit se správně mluvit. Mluvení na dítě je považováno za prvotní řečovou průpravu. Součástí této části jsou i doporučení, jak s dítětem komunikovat již v prvních měsících jeho života a jak dále v komunikaci pokračovat v batolecím i předškolním věku.

Čtvrtá část (Příklady aktivit z knihoven) obsahuje příklady aktivit z knihoven, jejichž součástí jsou i scénáře programů pro děti ve věku od dvou do šesti let.

Závěrem doplním, že základem metodické příručky jsou texty PhDr. Aleny Hlavinkové, Ph.D., odborné asistentky v Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Mgr. Marie Rupcové, klinické logopedky a vyučující na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, a Mgr. Jarmily Válkové, speciální pedagožky z pedagogicko-psychologické poradny v Bruntále. Do publikace dále přispěly scénáři programů pro děti ve věku od dvou do šesti let Mgr. Helena Dlouhá, Mgr. Hana Hellebrantová, Mgr. Marta Malchárková a Bc. Anna Spáčilová z Knihovny města Ostravy a Mgr. Jindra Soudková z Městské knihovny ve Svitavách. Úvod napsala a publikaci sestavila Mgr. Miroslava Sabelová ze SKIP.

Komentáře k článku