Nastupující lídři z celého světa na kongresu IFLA v roce 2022

Kongres IFLA v roce 2022

Po nucené tříleté pauze se ve dnech 26. až 29. července 2022 konal 87. Světový knihovnický a informační kongres (World Library and Information Congress), který pořádá Mezinárodní federace knihovnických sdružení a institucí (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA). (O kongresu jako celku podrobněji pojednává samostatný článek v tomto čísle.).

V Irském Dublinu se sešlo téměř dva tisíce knihovníků a informačních profesionálů ze sto zemí světa. Česká republika měla mezi účastníky zástupce z celkem pěti institucí, mezi které se díky grantové podpoře ze strany IFLA zařadila také Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě se Slezskou univerzitou v Opavě. Bez grantu IFLA a laskavé podpory mých obou pracovišť i SKIP by moje účast na tomto kongresu nebyla možná. Moc si toho vážím a ještě jednou děkuji.

Cíle IFLA

Téma kongresu bylo zasvěceno cílům IFLA – inspirovat, zapojit, podpořit a propojit (knihovníky, knihovny, informace) a tím budovat globální knihovnictví.

Strategie IFLA ve zkratce
Strategie IFLA ve zkratce

V tomto pojetí jde zejména o:

  • posílení celosvětového hlasu knihoven v oblasti udržitelnosti, partnerství a spolupráce;

  • inspiraci a zlepšování odborné praxe, rozvoj oboru a oborového vzdělávání, vytváření standardů a doporučení, budování infrastruktury;

  • propojování knihoven a knihovníků, podporu osobního i virtuálního setkávání, rozvoj mezinárodních aktivit a neformálního vzdělávání;

  • optimalizaci organizace a přípravu finančních strategií.

Grant IFLA pro nastupující lídry v oboru

IFLA se rozhodla grantem podpořit účast malé skupiny delegátů (pro letošní rok bylo vybráno osm osob) na kongresu. Cílem grantu je posílit a motivovat mladé nastupující lídry v oboru knihovnictví do 35 let k zapojení do mezinárodního knihovnického dění. Vybraným osobám, které jsou individuálními členy IFLA nebo zaměstnanci institucionálního člena IFLA, byl poskytnut plný vstup na kongres a příspěvek na náklady spojené s dopravou a ubytováním v průběhu kongresu.

Místem konání kongresu byly krásné moderní prostory Kongresového centra v Dublinu (The Convention Center Dublin)
Místem konání kongresu byly krásné moderní prostory Kongresového centra v Dublinu (The Convention Center Dublin)

Pro získání grantu bylo třeba sepsat jednu esej o tom, jak zapojíme některý z cílů IFLA do své práce s výhledem do roku 2030, a druhou o plánu prezentace a šíření poznatků z kongresu po jeho skončení. Nemohl chybět ani profesní životopis s důrazem na oborové aktivity.

Od příjemců grantu byla vyžadována nejenom aktivní účast během kongresu, ale úkoly je čekají i do budoucna. V rámci sekcí věnované nastupujícím lídrům (Global Emerging Leaders Sessions, viz program první, druhétřetí sekce) si každý z nás připravil příspěvek o své práci, jak se do ní promítají cíle IFLA nyní a jak s nimi budeme pracovat dále.

Ve svém příspěvku jsem hovořila o:

  • své práci knihovníka/lektora a zároveň vyučující na oborové vysoké škole;

  • tom, že podle průzkumu Národní knihovny ČR v českých knihovnách chybí mladí lidé a co může být příčinou tohoto stavu;

  • aktuálně diskutované (ve spolupráci s dr. Ninou Wančovou z Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy) sekci SKIP pro nové/mladé knihovníky a informační profesionály, která by si kladla za cíl zmapovat potřeby této skupiny, pomoci jim při nástupu do knihoven a motivovat je pro setrvání v oboru; chtěly bychom také navázat aktivnější spolupráci mezi oborovými vysokými školami.

Michaela Mrázová představuje obě svá pracoviště a aktivity v rámci SKIP
Michaela Mrázová představuje obě svá pracoviště a aktivity v rámci SKIP

Účastníci třetího setkání nastupujících lídrů – zleva Jemmimah Maragwa z Keni, Magdalena Gomułka z Polska, moderátor panelu Jonathan Hernández Pérez z Mexika, Laurie Alvandian z Arménie a Michaela Mrázová
Účastníci třetího setkání nastupujících lídrů – zleva Jemmimah Maragwa z Keni, Magdalena Gomułka z Polska, moderátor panelu Jonathan Hernández Pérez z Mexika, Laurie Alvandian z Arménie a Michaela Mrázová

Co se týče pokongresových povinností, jde zejména o to:

  • připravit zprávu z kongresu (bude zveřejněna prostřednictvím různých kanálů IFLA), ve kterém máme hodnotit přínosy své účasti, nastínit své budoucí aktivity a poskytnout organizátorům sekce zpětnou vazbu;

  • sdílet v rámci svých oborových kruhů vlastní zkušenost z kongresu;

  • podílet se na přípravě Zprávy IFLA o trendech (IFLA Trend Report) za letošní rok.

Ze svého osobního pohledu hodnotím velice kladně to, že má IFLA i nadále zájem s námi zůstat v kontaktu, pracovat s námi a rozvíjet nás. Je vidět, že vedení IFLA záleží i na „hlasu mladých“ a chce jim dát příležitost se zapojit do celosvětového oborového dění.

Závěrem

Účast na kongresu IFLA pro mě je důležitým profesním milníkem. Je pro mě velkou výzvou se zapojit do celosvětového knihovnického dění a promítat trendy v našem oboru do své práce s přístupem mysli globálně, jednej lokálně (think globally, act locally). Účast na některém z příštích kongresů IFLA je velkou motivací pro mou další práci.

Fotografie pocházejí z archivu Michaely Mrázové z Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě. Ilustrace shrnující poslání IFLA pochází z webu IFLA (získáno 2022-08-28).

Komentáře k článku