Knížka pro prvňáčka v Pecce – víc než jen kniha pro děti

Do projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka jsme se v Knihovně Kryštofa Haranta v Pecce zapojili i letos – stejně jako tomu je již po celou dobu trvání projektu – a doufáme, že po mnoho let ještě bude. Cílem projektu je podpořit rozvoj čtenářských návyků u dětí již od prvního ročníku a zajistit nadstandardní spolupráci se základní školou, především intenzivní propojení knihovny s prvním ročníkem základní školy. Tento projekt se u nás osvědčil a přinesl nám velké benefity v podobě zlepšení spolupráce se školou a zvýšené čtenářské gramotnosti u dětí. A o to nám jde především.

Knihovna v Pecce je veřejná knihovna obecního typu s obsluhovanou populací, která se pohybuje okolo 1 000 obyvatel. V obci je pouze mateřská a základní škola; k červnu 2022 eviduje základní škola 110 žáků, přičemž většina dětí s dobrým prospěchem přestupuje na osmileté gymnázium v nedaleké Nové Pace. Z toho vyplývá, že práce s dětmi v naší knihovně se soustřeďuje především na žáky prvního stupně základní školy.

Knížka pro prvňáčka nám tedy svým zaměřením velmi vyhovuje. Velkou výhodou, kterou nám projekt přinesl, bylo právě navázání blízké spolupráce se základní školou. Škola zpočátku nejevila tak velký zájem o akce v knihovně, jaký bychom si představovali, ale teprve na základě projektu ocenily učitelky prvních tříd přínos knihovny a navštěvovaly ji se svými žáky častěji. Po několika úspěšných ročnících, kdy se iniciativa přesunula i na další třídy prvního stupně, již školu nebylo třeba přesvědčovat o prospěšnosti spolupráce s knihovnou a dnes již pedagogové jednotlivých tříd prvního stupně sami projevují zájem o naše programy.

V letošním roce tedy nebyl problém dodržet podmínky projektu, což představuje práci s žáky prvních tříd nad rámec obvyklých knihovnických činností. Učitelka první třídy již dopředu počítala s návštěvou knihovny v rámci výuky a nápady na akce pro děti v knihovně přicházely nejen z naší strany, ale i z její. V rámci projektu se tedy v letošním školním roce podařilo zorganizovat celkem devět akcí pro žáky první třídy. Nejprve jsme je v říjnu seznámili s knihovnou, dozvěděli se, jaké knihy v knihovně máme, jak mají s knihou zacházet a mnoho dalšího. Společně jsme si povídali o písmenkách a pustili písničku na písmenko, které právě probírají ve škole – to bylo písmenko E. Nakonec si děti odnesly pracovní listy s tematikou podzimu, na které již při besedě nezbyl čas.

Koncem listopadu se v knihovně konal Den pro dětskou knihu. Na tuto akci jsme pozvali do knihovny kromě veřejnosti také celou první třídu i s učitelkou. Povídali jsme si o komiksu Čtyřlístek a poté děti vyplňovaly soutěžní úkoly od Čtyřlístku. Za správné výsledky ze všech čtyř úkolů získaly časopis Čtyřlístek a byly zařazeny do losování o knihu od nakladatelství Albatros.

Den pro dětskou knihu
Den pro dětskou knihu

Losování proběhlo ještě před Vánocemi a výhercům byla kniha předána při následující besedě, která nesla název Čertování v knihovně a konala se začátkem prosince 2021. Návštěva dětí se nesla ve znamení Mikuláše a čertů. Na tuto akci jsme velmi pyšní, spolu s učitelkou jsme ji dětem připravili jako překvapení.

Jak to tedy celé probíhalo? Děti zjistily, že do knihovny zavítaly v předvečer svátku sv. Mikuláše zvláštní bytosti – Mikuláš, Čert a Anděl – a chtěli vědět, jestli jsou děti v knihovně poslušné. Protože se od paní knihovnice dozvěděli, že děti byly hodné a pilně se učily písmenka, a dokonce už se je všechna naučily, nechaly v knihovně pro každého malý balíček se sladkostmi. Pak to ale přece jenom Čertovi nedalo a chtěl si děti přezkoušet. Paní knihovnice od něj dostala list s úkoly a měla dohlédnout na to, aby děti vše splnily. Děti plnily pekelné úkoly velmi dobře a na závěr dostaly nejenom odměnu od Mikuláše, ale také nový slabikář, který jim paní knihovnice zdarma obalila, aby se jim s ním ve škole dobře pracovalo. A nakonec ještě obdržely Čertovský výuční list. Během akce nesměla chybět čertovská pohádka; při jejím čtení děti skoro ani nedýchaly. Jednalo se totiž o pohádku Nejhloupější čert z pekla z knihy Pohádky vánočního zvonku a z následných otázek na obsah textu nebylo pochyb, že děti pochopily velmi dobře, o čem pohádka byla.

Čertování
Čertování

V březnu jsme děti v knihovně přivítali na besedě Veselá abeceda. Děti se přišly do knihovny pochlubit, jak už umějí číst ze slabikáře. Každý žák přečetl jednu větu. Poté jsme si vyprávěli o písmenkách a přečetli úryvek z knihy Ondráškova abeceda. Děti dostaly za úkol vymyslet, jak příběh dopadne a pomoci hrdinům najít cestu z nečekaného dobrodružství. Následovala ukázka zajímavých knížek na toto téma (doporučujeme především Abecedu v hádankách) a pak děti musely uhodnout hádanky z písmenkové abecedy a určit první písmenko uhodnutého slova. Nakonec jsme dětem popřáli, aby je slabikář – tak jako v přečteném příběhu – nepohltil a aby stejně jako jeho hlavní hrdinové dokázaly ovládnout písmenka.

Veselá abeceda
Veselá abeceda

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně (naše pověřená knihovna) vyhlásila letos soutěž O nejhezčí záložku do knihy. Do soutěže se mohla zapojit široká veřejnost; určena byla ale i pro knihovny našeho regionu. Oslovili jsme tedy školu a pozvali také žáky první třídy, aby si v knihovně záložku vyrobili. Děti vyrábění ohromně bavilo, a abychom je ještě více motivovali, rozhodli jsme se vyhlásit místní kolo soutěže o nejlepší záložku. Nebylo však vůbec lehké vyhodnotit ty nejlepší; všechny byly totiž moc pěkné. Nakonec jsme ocenili tři nejhezčí záložky a dalším třem autorům jsme předali speciální odměnu. Poté jsme všechny záložky zaslali do Jičína a děti se ještě mohly těšit na vyhodnocení celé soutěže během jičínského Letního jarmarku v knihovně, který se konalo dne 27. srpna 2022.

Vytvořené záložky
Vytvořené záložky

Protože se blížil konec školního roku a s ním největší akce, kterou připravujeme pro žáky prvního ročníku, tedy Pasování na čtenáře, nesměli jsme podcenit důkladnou přípravu a pozvali děti na zkoušku do knihovny. Samotné Pasování na čtenáře proběhlo poté v červnu v sále hasičské zbrojnice v Pecce, kde děti za přítomnosti starostky městyse, ředitelky základní školy, rodičů a příbuzných prokázaly, že opravdu umí číst a byly pasovány na čtenáře. Při tomto slavnostním aktu jsme dětem předali Knížku pro prvňáčka. Dětem se kniha vždy velmi líbí, nejenom že je připravena odborníky, kteří rozumí dětskému světu, ale získají tak něco, co nikdo jiný nemůže mít, a to její hodnotu u dětí ještě zvyšuje. Knihu oceňují i učitelé, kteří ji následně využijí ve druhé třídě, kdy budou mít ve škole společné čtení při hodině českého jazyka.

Pasování
Pasování

Náš projekt ale tím ještě neskončil; na konec školního roku jsme ještě naplánovali dětem předat čtenářské deníky, které pro ně připravujeme na míru podle zadání učitelů; dále jsme jim k tomu přidali malý dárek v podobě zalaminované fotografie z pasování a pozvali jsme je i na následný projekt První čtení, kterým pokračujeme v práci s dětmi ve druhé třídě.

Knížka pro prvňáčka tak přináší radost nejen dětem, ale i nám všem, kdo se na projektu podílíme. Když uvážíme, že projekt se konal v rámci možností i v době koronaviru, je zcela zřejmé, že nám velmi záleží na jeho realizaci a věříme v jeho prospěšnost. Pokud by projekt skončil, jistě bychom dál připravovali besedy pro první třídu a určitě by nechybělo ani závěrečné pasování na čtenáře, ale školu bychom nemuseli tak jednoduše přesvědčit ke spolupráci a děti by přišly o ten unikátní nápad – získat něco, co nikdo jiný nemá. Děkujeme SKIP za to, že projekt vyhlašuje, nakladatelství Triton za vydávání pěkných titulů a také všem, kdo se na projektu podílejí.

Autorkou fotografií je Lenka Knapová z Knihovny Kryštofa Haranta v Pecce.

Komentáře k článku