Připravuje se výzva Ministerstva kultury pro Národní plán obnovy se zaměřením na malá kulturní a kreativní centra

Pozn.: Text odráží stav k 20. srpnu 2022.

Ministerstvo kultury v nedávné době vyhlásilo výzvu k podávání projektů na vybudování velkých kulturních a kreativních center z finančních prostředků Národního plánu obnovy (NPO). V současné době ministerstvo připravuje novou výzvu pro vybudování malých kulturních a kreativních center, kterou by mohly využít také knihovny rozvoj a transformaci své činnosti. Uvádíme základní informace o výzvě.

Výzva z NPO pro vybudování malých kulturních a kreativních center bude vyhlášena v průběhu 4. čtvrtletí roku 2022.

Zatím není rozhodnuto o finálních parametrech této výzvy. Ty budou pravděpodobně z valné většiny vycházet ze stávajících parametrů pro velká centra. Důležitým kritériem bude počet obyvatel obce, kterým bude výzva určena. Není také definitivně rozhodnuto, zda se výzva bude vztahovat pouze na knihovny podle knihovního zákona 257/2001 Sb., nebo zda bude koncipována šířeji.

Obecně je ale nutno podtrhnout, že nepůjde o podporu knihoven jako takových, ale o vznik kulturních a kreativních center, kdy je důraz kladen na zajištění mezisektorové spolupráce a rozvoj inovačního potenciálu kulturního a kreativního sektoru, zefektivnění či zvýšení udržitelnosti kulturní infrastruktury, včetně kooperativního financování při realizaci a udržitelnosti projektu. Základním parametrem je, že se jedná o vybudování nových kulturních a kreativních center.

Limit pro poskytnutou dotaci pro jeden projekt bude (pravděpodobně) nastaven v rozmezí 10 milionů Kč (minimální částka) až 40 milionů Kč (maximální částka).

Základní parametry výzvy pro velká kulturní a kreativní centra

Inspirovat se můžete již nyní, a to zněním již zmiňované výzvy pro velká kulturní a kreativní centra. Tu si nyní stručně představíme.

1. Cíl výzvy

Hlavním cílem výzvy a příslušného dotačního titulu je zajistit rozvoj kulturního a kreativního sektoru v ČR. Důraz předkládaných akcí by měl být kladen na zajištění mezisektorové spolupráce a rozvoj inovačního potenciálu kulturního a kreativního sektoru a zefektivnění či zvýšení udržitelnosti kulturní infrastruktury a měl by přimět jednotlivé stakeholdery ke kooperativnímu financování při realizaci a udržitelnosti projektu. Cílem investice je vytvořit alespoň patnáct kulturních a kreativních center, která zajistí rovnoměrný rozvoj kulturního a kreativního sektoru na celém území České republiky.

2. Podporované aktivity

Podporovanými aktivitami jsou:

 • výstavba nového kulturního a kreativního centra;

 • přestavba stávajícího objektu na kulturní a kreativní centrum;

 • rozšíření stávajícího kulturního a kreativního centra.

3. Skupina oprávněných žadatelů

O dotaci mohou žádat:

 • kraje;

 • městské části hlavního města Prahy;

 • nestátní neziskové organizace (tj. obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, zájmová sdružení právnických osob);

 • obce;

 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem;

 • příspěvkové organizace územních samosprávných celků;

 • státní příspěvkové organizace.

Další důležité parametry výzvy pro velká kulturní a kreativní centra lze shrnout následovně:

 • Na zpracování projektu bude přibližně dva měsíce od vyhlášení výzvy.

 • Podpořené projekty musí být ukončeny do 30. září 2025 (kolaudace).

 • Spoluúčast státního rozpočtu může činit až 100 % z celkových způsobilých nákladů realizace projektu, ale nezpůsobilým výdajem (mimo jiné) bude daň z přidané hodnoty.

 • Způsobilým výdajem je z časového pohledu výdaj, který vznikl příjemci dotace a byl uhrazen příjemcem dotace v období od 1. února 2020.

Pokud uvažujete o přípravě projektu, doporučujeme si prostudovat podrobně celou tuto výzvu.

Pozn. red.: Inspiraci rovněž nabízí článek Kulturní a kreativní centra – inspirace ze zahraničí i z ČR v tomto čísle.

Komentáře k článku