Podpora výstavby a rekonstrukce profesionálních i neprofesionálních knihoven

Integrovaný regionální operační program

V létě 2022 byly dokončeny přípravy pro vyhlášení podpory výstavby a rekonstrukce knihoven v rámci dotačního programu IROP (Integrovaný regionální operační program).

Podpora bude zaměřena na knihovny zajišťující výkon regionálních funkcí, dále na knihovny působící v obcích nad 10 000 obyvatel a také na základní knihovny se specializovaným knihovním fondem (Specifický cíl 4.4).

Druhým směrem podpory bude podpora profesionálních knihoven v rámci Specifického cíle 5.1. Tento typ podpory bude možné získat pouze prostřednictvím místních akčních skupin (MAS). Bude také možné získat podporu pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení, a to na vybudování, modernizaci a vybavení odborných prostor ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi v zařízeních pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení (Specifický cíl 4.1).

Vyhlášené výzvy

První dvě výzvy IROP určené pro knihovny byly vyhlášeny 28. července.

  • 1. výzva IROP - Knihovny - SC 4.4 (místo realizace: obec/obce na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje);

  • 2. výzva IROP - Knihovny - SC 4.4 (místo realizace: obec/obce na území Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje).

Oprávněnými žadateli jsou:

  • obce;

  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi;

  • zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem.

Projekt musí být zaměřen na některou z uvedených kategorií knihoven:

  • knihovny vykonávající a zajišťující regionální funkce;

  • základní knihovny provozované obcí s počtem obyvatel 10 000 a výše;

  • základní knihovny se specializovaným knihovním fondem.

Žádosti budou přijímány do 2. února 2023.

Podklady ke všem vyhlášeným výzvám najdete v sekci Výzvy 2021–2027.

Program rozvoje venkova

Pokud jde o neprofesionální knihovny1 působící v malých obcích, ty měly až doposud možnost získat podporu pro výstavbu a rekonstrukci z Programu rozvoje venkova (viz pravidla pro poskytování dotací z tohoto programu, s. 93–94). Programovací období původně stanovené na období 2014–2020 bylo prodlouženo do roku 2022. Zde bylo možné získat podporu v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (community-led local development, CLLD)2 přes místní akční skupiny. Stejně jako v jiných případech podmínkou bylo, aby se výstavba či rekonstrukce dostala do priorit příslušné místní akční skupiny.

Strategický plán pro Společnou zemědělskou politiku

V současné době je připravován nový program pro období 2023–2027 s názvem Strategický plán pro Společnou zemědělskou politiku, kde se plánuje pokračovat v podpoře obecních neprofesionálních knihoven. Pravidla pro následující období se teprve připravují. Dotaci bude možné získat opět pouze prostřednictvím místních akčních skupin. Nový strategický plán je v současné době předmětem intenzivní diskuze. Jeho schválení se předpokládá na přelomu října/listopadu a první výzvy by mohly být vyhlášeny v prosinci 2022.

  • 1. Neprofesionální knihovna je základní knihovna provozovaná příslušným orgánem obce s pracovním úvazkem knihovníka do 15 hodin týdně.
  • 2. Komunitně vedený místní rozvoj je integrovaným nástrojem pro zapojení obyvatel nebo uživatelů území do plánovacích procesů a realizace rozvoje území na místní úrovni (principy metody LEADER). Je koordinován místními akčními skupinami a je uskutečňován na základě integrovaných strategií místního rozvoje. Rozvoj je koncipován s ohledem na místní potřeby. Další podrobnosti jsou k dispozici na webu Ministerstva pro místní rozvoj.

Komentáře k článku