Za PhDr. Janou Nejezchlebovou

V polovině prosince 2021 oznámila Moravská zemská knihovna, že 15. prosince zemřela dlouholetá pracovnice této knihovny PhDr. Jana Nejezchlebová. Patřila ke generaci, pro kterou bylo knihovnictví povoláním, ne jen zaměstnáním.

Narodila se 12. března 1947 v Třebíči. Knihovnictví jako profesi si zvolila po maturitě na tamější Střední všeobecně vzdělávací škole. Absolvovala dvouleté nástavbové studium na Střední knihovnické škole v Brně, kde v roce 1967 složila maturitní zkoušku. Následně se na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy věnovala studiu oboru knihovnictví a vědecké informace, které úspěšně ukončila v roce 1973.

V letech 1967–1979 pracovala v Okresní knihovně Třebíč. V roce 1979 nastoupila do Státní vědecké knihovny v Brně. Nejprve pracovala v oddělení bibliograficko-informačních služeb, poté v letech 1982–1987 v oddělení metodiky a výzkumu knihovnictví, následně jako vedoucí oddělení výzkumu a vzdělávání a konečně od roku 1990 jako vedoucí oddělení knihovnictví.

Ve své práci kladla důraz na celoživotní vzdělávání knihovníků, ve kterém viděla jeden z významných pilířů dalšího rozvoje knihovnické práce a východisko dalšího zkvalitňování knihovnických a informačních služeb. Této zásady se sama držela – v letech 1993–1994 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy absolvovala kurz Řízení veřejné knihovny.

Druhou oblastí jejího profesního zájmu byly školní knihovny. Ve spolupráci s Národní pedagogickou knihovnou J. A. Komenského se zasloužila o vybudování Centra pro školní knihovny, jež slouží jako metodické a poradenské centrum učitelům, kteří vedou školní knihovnu. Podílela se mj. na textech o budování školní knihovny. Z její iniciativy se školní knihovny v ČR v roce 2007 poprvé zapojily do oslav Mezinárodního dne školních knihoven.

Jedním z jejích nejvýznamnějších počinů byla organizace konference Informační gramotnost – vědomosti a dovednosti pro život. V letech 2002 až 2009 zorganizovala celkem devět ročníků akce; spolupracovala při tom s řadou dalších partnerů, mj. i s Klubem školních knihoven SKIP. Připravila rovněž k tisku celkem šest sborníků příspěvků z těchto konferencí, které vydala Moravská zemská knihovna.

Lektorsky i organizačně zajišťovala vzdělávací kurzy pro knihovníky. Byla členkou řady profesních organizací, aktivně se podílela na činnosti SKIP a v roce 2009 v rámci Sdružení knihoven (SDRUK) iniciovala vznik Sekce informačního vzdělávání uživatelů.

Jana Nejezchlebová při přednášce na 6. ročníku semináře IVIG – Informační vzdělávání a informační gramotnost v teorii a praxi vzdělávacích institucí (rok 2009)
Jana Nejezchlebová při přednášce na 6. ročníku semináře IVIG – Informační vzdělávání a informační gramotnost v teorii a praxi vzdělávacích institucí (rok 2009)

Publikovala odborné práce zaměřené na metodické činnosti knihoven, výchovu ke čtenářství a informační gramotnost a oblast školních knihoven. Do roku 2016 působila jako šéfredaktorka čtvrtletníku Duha vydávaného Moravskou zemskou knihovnou a od roku 2017 byla výkonnou redaktorkou tohoto periodika.

Mnoho let působila jako pedagog na Masarykově univerzitě, kde budoucím kolegům předávala znalosti a dovednosti z oblasti metod knihovnické práce.

V roce 2009 za své zásluhy o rozvoj českého knihovnictví získala Medaili Z. V. Tobolky.

Jana Nejezchlebová na konferenci Knihovny současnosti 2009 přebírá z rukou Jaromíra Kubíčka Medaili Z. V. Tobolky
Jana Nejezchlebová na konferenci Knihovny současnosti 2009 přebírá z rukou Jaromíra Kubíčka Medaili Z. V. Tobolky

Knihovnictví bylo pro Janu Nejezchlebovou především srdeční záležitostí; patřila k těm, pro které bylo knihovnictví skutečně celoživotním posláním.

Při zpracování textu bylo využito heslo ze Slovníku českých knihovníků a rovněž údaje ze zprávy Moniky Kratochvílové zaslané 16. prosince 2021 do elektronické konference SKIP.

Fotografie pořídila Linda Jansová z Národní knihovny ČR.

Komentáře k článku