Vzpomínka na Ivu Slámovou

Dne 18. prosince 2021 nás po dlouhé těžké nemoci navždy opustila naše kolegyně Iva Slámová.

Narodila se 27. července 1956. Do knihovnického světa vkročila v roce 1989, kdy se stala vedoucí Městské knihovny Český Dub, která až do roku 1997 plnila metodickou funkci pro jedenáct knihoven na Českodubsku a spadala pod Státní vědeckou knihovnu v Liberci. Během jejího bezmála dvacetiletého působení prošla knihovna velkými změnami a ve velkém stylu pak vkročila do 21. století. Vedle bohaté činnosti vlastní knihovny byla po jejím nástupu ve všech knihovnách tehdejšího střediska provedena revize fondů, veškerý fond byl přeznačen, bylo dokončeno vyřazování a doplnění fondů novinkami a díly autorů, kteří byli do roku 1989 zakázáni.

Od roku 1994 Iva Slámová pracovala intenzivně na automatizaci českodubské knihovny s využitím všech dostupných dotačních titulů. V roce 1997 se její knihovna stala první automatizovanou městskou knihovnou v libereckém okrese. V roce 1998 se knihovna osamostatnila a jejím zřizovatelem se stalo město Český Dub.

Anketa realizovaná v roce 2000 ukázala nespokojenost čtenářů s prostorami, ve kterých se knihovna nacházela. Na tento popud se problémem začalo zabývat zastupitelstvo a již v říjnu 2001 se knihovna stěhovala do nových prostor, na jejichž progresivním uspořádání měla Iva Slámová zásadní podíl. Po krátkém působení v čele nově zřízené samostatné příspěvkové organizace města Městská knihovna a kulturní centrum Český Dub změnila v roce 2008 bydliště i pracoviště.

Přestěhovala se do Liberce a nastoupila do Krajské vědecké knihovny v Liberci, jíž zůstala věrná až do konce svého života. V prvních letech dělila svou činnost mezi okresní metodiku a práci na jedné z poboček knihovny v Liberci. Po organizačních změnách se již jako vedoucí Oddělení služeb knihovnám Liberecka naplno věnovala knihovnám okresu Liberec. Velkým úspěchem spojeným s mimořádným pracovním nasazením bylo zapojení všech neprofesionálních knihoven do nově zavedeného kooperačního knihovního systému a jejich automatizace. Dalším významným počinem, za který byla oceněna titulem Knihovnice Libereckého kraje roku 2015, bylo vytvoření webových stránek všech neprofesionálních knihoven, které je až na výjimky do té doby neměly.

Potvrzením sounáležitosti s knihovnickou komunitou bylo její dlouholeté členství ve SKIP (od roku 1990). V rámci regionu pracovala v dozorčí komisi, v celostátním měřítku se aktivně zapojovala do činnosti Sekce veřejných knihoven a její podsekce pro knihovny v malých obcích. V letech 2012–2014 byla členkou poroty pro vyhodnocení ceny Knihovna roku v kategorii Základní knihovna.

Svým profesionálním a zároveň lidským přístupem si získala většinu knihovníků i představitelů obcí zřizujících knihovny. Vždy byla s úsměvem připravena řešit pracovní problémy i vyslechnout „osobní bolístky“ knihovníků při metodických návštěvách knihoven. Setkání s Ivou Slámovou vždy pohladilo na duši, ať už šlo o pracovní nebo osobní setkání.

V roce 2018 odešla paní Slámová do důchodu, i nadále však zůstala věrná knihovně a do posledních sil rozdávala radost čtenářům i kolegyním v Knihovně pro děti a mládež.

Iva Slámová (zdroj: archiv facebookového profilu Ivy Slámové)
Iva Slámová (zdroj: archiv facebookového profilu Ivy Slámové)

Iva Slámová zůstane nám všem, kdo jsme ji znali, navždy v našich srdcích.

Komentáře k článku