DotaceOnline 2.0 také v roce 2022 – dobrá zpráva pro institucionální členy SKIP

K důležitým předpokladům úspěšného rozvoje i té nejmenší veřejné knihovny patří využívání možností vícezdrojového financování. Mezi nejvíce vytěžované dotační programy patří programy Ministerstva kultury Veřejné informační služby knihoven známá pod zkratkou VISK, konkrétně podprogram VISK 3 – ICEKNI (Informační centra knihoven), a Knihovna 21. století. Každoročně je využívají stovky knihoven, které tak s podporou Ministerstva kultury obnovují svoje technické vybavení nebo inovují automatizovaný knihovní systém; s podporou z dotačního programu Knihovna 21. století realizují aktivity, které ve shodě s aktuální Koncepcí rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027 s výhledem do roku 2030 přispívají k budování knihoven jako kulturních, vzdělávacích a komunitních center.

Vícezdrojové financování knihoven v podobě každoroční mnohamilionové státní podpory (viz tab. 1) ale nezajišťuje vše, co knihovny potřebují, nejen ve vztahu k rostoucím požadavkům na služby, například možnost pořízení biblioboxů nebo knihoboxů, ale také k potřebě modernizace interiérů. Vítanou příležitostí bývají krajské dotace i různé nadace (např. nadace Via, nadace Martina Romana Čtení pomáhá, nadace ČEZ aj.). S ohledem na omezené personální možnosti knihoven a rozmanitost finančních výzev je však jejich monitorování pro většinu knihoven nereálné.

Tab. 1: Nejvíce využívané možnosti vícezdrojového financování pro knihovny dotace VISK 3 a Knihovna 21. století

Rok

VISK 3

Knihovna 21. století

Počet podaných žádostí

Schválená částka

Počet podaných žádostí

Schválená částka

2017

346

20 145 000

182

2 600 000

2018

270

21 287 000

183

3 325 000

2019

336

18 032 000

158

2 600 000

2020

354

22 871 000

163

2 512 000

2021

407

24 462 000

119

2 600 000

Proto SKIP počátkem roku 2020 přišel s nabídkou pomoci knihovnám, především svým institucionálním členům, v podobě předplatného monitoringu dotačních programů. Na základě analýzy existujících nabídek schválil produkt brněnské společnosti GRANT ADVISOR, spol. s r.o. DotaceOnline 2.0, který vznikl sloučením původně samostatných služeb j4bPoradce.cz a DotaceOnline.cz. Společnost GRANT ADVISOR provozuje službu DotaceOnline od roku 2003 a byla první, která poskytovala komplexní dotační služby ve všech oblastech podpory a také první s denně aktualizovanou online grantovou databází výzev na regionální a místní úrovni i na úrovni Evropské komise. Ačkoli jsou všechny informace veřejně dostupné, přínosem monitoringu je jejich sumarizace a utřídění a následná podpora. Reporty jsou zasílány každý týden vybraným uživatelům, kterými jsou většinou krajští metodikové. Týdenní přehledy je možné generovat do PDF; v této podobě jsou rozesílány jednotlivým pověřeným knihovnám.

V rámci co nejefektivnějšího monitoringu je možné si pro každý kraj podle konkrétních kritérií definovat tzv. hlídací psy.

Ukázka výběru z možností základních kritérií v nastavení dotačního monitoringu (zdroj: DotaceOnline 2.0, získáno 2021-12-30)
Ukázka výběru z možností základních kritérií v nastavení dotačního monitoringu (zdroj: DotaceOnline 2.0, získáno 2021-12-30)

Ačkoli zajišťování této služby zatím nepřineslo výstupy v podobě realizovaných projektů, zvažoval SKIP možnost předplatného i pro rok 2022, zejména s ohledem na očekávané výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a Národního plánu obnovy. Koncem roku 2021 byl rozeslán dotazník s cílem zjistit přínos dotačního zpravodajství a jeho obecné povědomí mezi členskou základnou.

A jaké výsledky přinesl?

Krajští metodikové považují monitoring dotací za užitečnou službu, kterou by uvítali také v roce 2022. Informace předávají pověřeným knihovnám, případně knihovnám svého regionu, zpětnou vazbu mají ovšem minimální.

Na dotazník zaslaný do konference SKIP odpovědělo 127 respondentů. Takřka 42 % nemá o monitoringu povědomí a ti, kteří o něm vědí, dostávají zprávy většinou od svých krajských knihoven. Pokud o monitoringu dosud neslyšeli, většina má zájem informace dostávat.

Z připojených komentářů vybíráme:

  • „kdo je připraven, není překvapen, jako jednotlivci bychom se k informacím na míru nedostali, určitě bychom se zapojili i do konsorcia, pokud by bylo nutné najít jiné zdroje úhrady předplatného“;

  • „tuto službu považujeme za přínosnou“;

  • „vážím si laskavého zájmu o knihovny i v té nejzapadlejší vesničce a jsem velice vděčna za práci, podporu a zájem pověřené knihovny, která se stala mým andělem strážným, za což velmi děkuji“;

  • „přehled je dobrá věc, jen asi knihovníci při běžné práci nemají čas několikastránkové seznamy studovat. Možná by bylo dobré, aby metodikové, kteří mají přehled o činnosti či vybavení svých knihoven, sami upozorňovali na vhodné dotační tituly“;

  • „tedy odběr nerušte, jen s ním zkuste aktivněji pracovat. Třeba i do předmětu napsat: Pozor, nepropásněte příležitost vybavit svoji knihovnu zdarma, nebo tak nějak... aby to upoutalo a neskončilo v koši. Online pobídek nám chodí spousta i z jiných agentur. Tedy cílená propagace“;

  • „mrzí mne, že nemám informaci, že taková možnost je. Šla někdy v konferenci a jen jsem ji přehlédla nebo nás na ni nikdo neupozornil?“;

  • „každý týden není možné z časových důvodů vždy projít celé, ideální by byl výběr, co se týká knihoven, kultury, literatury“.

Institucionální členové SKIP získali ke svému členství od roku 2020 významný benefit – monitoring dotačních výzev, který šetří čas a přináší přehled kvalitních informací o možnostech vícezdrojového financování pro knihovny. V roce 2022 bude snaha - ve spolupráci s krajskými metodiky – o cílenější zasílání výzev s upozorněním na aktuální výzvy pro konkrétní kraj. Jak již bylo naznačeno, knihovnická obec očekává výzvy v rámci Národního plánu obnovy a také IROP. Monitoring dotačního zpravodajství může napomoci, aby knihovny byly včas informovány a o tyto jedinečné příležitosti nepřišly.

Komentáře k článku