Změny ve zpřístupnění děl nedostupných na trhu od roku 2021

Pandemie koronaviru v roce 2020 podstatným způsobem omezila služby knihoven vázané na fyzický přístup uživatelů. Knihovny musely být po řadu týdnů zcela uzavřené nebo nabízet výpůjční služby a provoz studoven s celou řadou omezení. Podstatným způsobem byly okleštěny nebo zcela zrušeny různé druhy vzdělávacích, kulturních i komunitních aktivit. Na druhé straně všechny zmíněné překážky obrátily pozornost knihoven i jejich uživatelů k rozvoji a využívání digitálních služeb. Díky pozitivním výsledkům vyjednávání Národní knihovny ČR s kolektivními správci autorských práv Dilia a OOA-S a se Svazem českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) se podařilo dohodnout krátkodobé kolektivní licenční smlouvy, které umožnily úplné otevření digitálních knihoven zahrnující autorsky chráněná díla.1 Licenční smlouvy byly poskytnuty bezplatně a vztahovaly se na všechna díla chráněná autorským právem včetně nejnovější literatury. Přístup byl primárně zajištěn pro vysokoškolské studenty a pedagogy a vědecké pracovníky, ale služby mohli využívat i další uživatelé těch knihoven, které s Národní knihovnou ČR uzavřely smlouvu o zpřístupnění děl nedostupných na trhu (DNNT). Vedle Národní digitální knihovny byly na základě smlouvy otevřeny i další digitální knihovny, např. Moravské zemské knihovny, Knihovny AV ČR, Národní technické knihovny, Univerzity Karlovy a další. O služby byl mimořádný zájem, využily je statisíce návštěvníků, kteří si zobrazili a přečetli miliony stran. Ukázalo se, že v době pandemie se jedná o silný a nenahraditelný zdroj, bez kterého by se mnohé oblasti vzdělávání a výzkumu neobešly.

Volný přístup k digitálním dokumentům chráněným autorským právem má ale jen velmi omezenou platnost, která je vázána na rozhodnutí o nouzovém stavu a uzavření knihoven. V době psaní tohoto článku by měl být volný přístup ukončen k 31. lednu 2021. Jistě se bude jednat o značné omezení, ale podstatné je, že v současné době jsou vytvořeny smluvní i technické podmínky k tomu, aby přístup k digitálním fondům mohl v podstatné míře pokračovat. V roce 2019 uzavřela Národní knihovna ČR licenční smlouvy s kolektivními správci autorských práv Dilia a OOA-S (dále jen Smlouvy 2019), které umožňují, aby digitalizované knihy a periodika z české vydavatelské produkce chráněné autorským právem mohly být prostřednictvím knihoven zpřístupňovány veřejnosti,2 respektive uživatelům těch knihoven zapsaných v evidenci knihoven Ministerstva kultury, které s Národní knihovnou ČR uzavřely smlouvu o zpřístupnění nové služby.3 Možnost zpřístupnění chráněné vydavatelské produkce se týká děl nedostupných na běžném knižním trhu.4 V letech 2019 a 2020 byla takto zpřístupňována díla vydaná v letech 1910 až 1989, a to formou dálkového přístupu; jednalo se přibližně o 74 000 svazků knih a periodik. Služba je zajišťována systémem Národní digitální knihovny pro díla nedostupná na trhu (NDK-DNNT). Registrovaní uživatelé se mohou ke službě připojit dálkově ze svých vlastních zařízení z domova, školy nebo ze zaměstnání. Podstatnou limitující podmínkou je, že uživatelé smí zobrazené dokumenty pouze číst a nesmí zhotovit žádnou tištěnou nebo digitální kopii.

Změny zpřístupnění rozsahu děl nedostupných na trhu

Od roku 2021 dochází k podstatným změnám v rozsahu i v režimu zpřístupnění děl nedostupných na trhu. Změny vyplývají jednak z vlastních licenčních Smluv 2019 a jejich dodatků, ale také z dokumentu Memorandum o porozumění mezi Svazem českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) a Národní knihovnou České republiky ve věci zásad a pravidel zpřístupňování knih na trhu nedostupných vydaných od roku 1990 (dále jen Memorandum). K podpisu Memoranda došlo 15. prosince 2020.5

Smlouvy 2019 Národní knihovně ČR umožňují zpřístupňovat díla nedostupná na trhu vydaná do roku 2007, ale ze strany nakladatelů a knihkupců sdružených v SČKN bylo stále častěji upozorňováno na to, že široké zpřístupnění novější nakladatelské produkce vydané zejména po roce 1989 může negativně ovlivňovat knižní trh. Nakladatelé obecně považují službu zpřístupňování a šíření knih vydaných v ČR po roce 1989 na internetu za konkurující jejich komerčně vydávaným knihám a nabízeným elektronickým službám. Upozorňují, že široké digitální zpřístupnění má potenciál významně omezit rozmanitost vydávaných knih v důsledku prohloubení ztrát nakladatelů a jiných subjektů na trhu. Po složitých jednáních se SČKN došlo ke kompromisní dohodě na tom, že zpřístupnění formou vzdáleného přístupu bude omezeno na knihy vydané do roku 2000. Novější knihy, tj. vydané v období od roku 2001 do roku 2007, budou od února 2021 zpřístupňovány jenom v knihovnách na místě samém, tj. uživatel bude muset přijít do knihovny a tam knihu číst na počítači. Současně bude nakladatelům umožněno poměrně volné vyřazování jejich nakladatelské produkce z digitálního zpřístupnění formou vzdáleného přístupu. Tyto principy jsou předmětem výše uvedeného Memoranda. Národní knihovna ČR při vyjednávání přistoupila na určitá omezení, aby se knihovny při poskytování digitálních služeb nedostávaly s nakladateli a knihkupci do dlouhodobých konfliktů kvůli obavám z poškozování ekonomických zájmů. Z dlouhodobého hlediska je důležité udržet konsensus mezi zájmy všech aktérů knižního trhu, tj. autorů, nakladatelů, knihkupců a také knihoven.

Jako určitou kompenzaci omezeného zpřístupnění knih (oproti uzavřeným licenčním Smlouvám 2019) Národní knihovna ČR vyjednala s kolektivními správci Dilia a OOA-S rozšíření přístupu k periodikům tak, že jejich zpřístupnění nebude vázáno hranicí roku 2007, ale bude možné digitalizovaná periodika zpřístupnit vzdáleným přístupem, pokud uplyne deset let od jejich vydání.6 Hranice zpřístupnění periodik se bude každý rok posouvat.7

Z Memoranda také vyplývá vznik stálé pracovní skupiny, která bude projednávat sporné otázky zpřístupňování knih nedostupných na trhu a rozhodovat o nich. Národní knihovna ČR a SČKN v Memorandu rovněž uvádějí, že vzhledem k rychlému vývoji v oblasti technologií a práva si obě strany vyjdou maximálně vstříc při projednávání změn a vyhodnocování zkušeností s prodejem e-knih nakladateli, prodejem přístupů k nim či vlivu zpřístupňování děl nedostupných na trhu na jejich prodej, včetně budoucích změn zákonů na ochranu autorských práv.

Přehled základních změn ve zpřístupnění digitalizovaných dokumentů od počátku roku 2021, respektive od 1. února 2021

 • Zpřístupnění knih (monografií) vydaných od roku 1911 do roku 2000 bude umožněno dálkovým přístupem (uživatel/čtenář se připojuje odkudkoliv z vlastního zařízení), případně formou zpřístupnění na místě samém (uživatel musí přijít do knihovny a tam knihy může pouze číst na terminálu knihovny). Pro oba případy platí zákaz zhotovení tištěné nebo digitální kopie. Každý rok se časová hranice roku vydání posune o jeden rok, tj. bude stále platit dvacetiletá hranice od posledního vydání jednotlivých knih.

 • Zpřístupnění knih (monografií) vydaných od roku 2001 do roku 2007 bude umožněno formou zpřístupnění na místě samém (uživatel musí přijít do knihovny a tam knihy může pouze číst na terminálu knihovny). Platí zákaz zhotovení tištěné nebo digitální kopie. Od 1. ledna 2024 budou digitalizované knihy nedostupné na trhu zpřístupňovány v režimu na místě samém vždy s minimálně patnáctiletou hranicí od roku posledního vydání jednotlivých knih.

 • Zpřístupnění periodik (časopisů, novin, periodických sborníků apod.) vydaných do roku 2010 bude umožněno dálkovým přístupem, případně formou zpřístupnění na místě samém. Pro oba případy platí zákaz zhotovení tištěné nebo digitální kopie. Časová hranice zpřístupnění periodik se bude každý rok posouvat, tj. v roce 2022 budou zpřístupněny monografie vydané do roku 2011 atd.

Změny v rozsahu a režimu zpřístupnění DNNT si vyžádají i některé změny smluvních podmínek mezi a Národní knihovnou ČR a knihovnami. Dosavadní smlouvy budou postupně nahrazeny novými smlouvami, které umožní knihovnám využívat NDK-DNNT na místě samém na terminálech knihovny. Současně dojde ke změně doby uchování osobních údajů uživatelů, kteří využívají vzdálený přístup k NDK-DNNT. Je zkrácena na dobu jednoho roku (původně byly stanoveny tři roky). Národní knihovna ČR v této věci vyzve jednotlivé knihovny ke změně smluvních podmínek.

Zpřístupnění dalších digitálních knihoven v režimu licence pro zpřístupnění děl nedostupných na trhu

Do současnosti jsou digitalizované dokumenty zpřístupňovány prostřednictvím Národní digitální knihovny pro díla nedostupná na trhu (NDK-DNNT), kterou provozuje Národní knihovna ČR. Smlouva 2019 ale umožňuje, aby i další knihovny působící v rámci knihovního zákona č. 257/2001 Sb. rozšířily zpřístupnění DNNT obsažených v jejich digitálních knihovnách. K tomu, aby bylo možné knihovnu zapojit, je nezbytné splnit několik základních podmínek:

 • Zahrnout údaje o digitalizovaných dokumentech do Seznamu děl nedostupných na trhu8.

 • Uzavřít smlouvu o zpřístupnění vlastní digitálních knihovny s Národní knihovnou ČR. Tato smlouva bude obsahovat zejména ustanovení o tom, že knihovna:

  • zajistí registraci a logování uživatelů, kteří budou využívat vzdálený přístup DNNT včetně uchování jejich osobních údajů po dobu alespoň jednoho kalendářního roku následujícího po přístupu uživatele k obsahu NDK-DNNT, a to i po případném ukončení registrace;

  • seznámí uživatele vzdáleného přístupu k DNNT s poskytováním osobních údajů;

  • v případě, že ze strany uživatele dojde k prokazatelnému porušení podmínek zpřístupňování DNNT, uživateli neprodleně zastaví poskytování této služby a poskytne DILIA součinnost při zajišťování potřebných údajů o uživateli a o rozsahu porušení jeho povinností;

  • bude Národní knihovně ČR v elektronické podobě jednou za kalendářní čtvrtletí zasílat statistické údaje o užití DNNT. Seznam bude zpravidla obsahovat:

   • a) název díla,

   • b) název originálního díla, jde-li o překlad díla,

   • c) jména (případně jejich iniciály) a příjmení autorů díla, příp. autorů adaptace, dramatizace nebo překladu díla,

   • d) roli autora na díle (tj. autor, překladatel, autor dramatizace, autor adaptace),

   • e) název díla souborného, jestliže dílo dle písm. a) tohoto odstavce bylo vydáno jako součást díla souborného,

   • f) nakladatele díla, pokud dílo dle písm. a) tohoto odstavce nebylo vydáno jako součást periodika,

   • g) vydavatele periodika, pokud dílo dle písm. a) tohoto odstavce bylo vydáno jako součást periodika,

   • h) rok vydání díla, u periodika ročník,

   • i) ISBN/ISSN (existuje-li),

   • j) počet a rozsah užití díla v příslušném kalendářním čtvrtletí.

  • Nezbytnou podmínkou pro knihovny, které budou mít zájem o otevření svých digitálních knihoven, bude instalace takové verze systému Kramerius, která je odsouhlasena Národní knihovnou ČR. Systém Kramerius, který slouží pro zpřístupnění digitalizovaných dokumentů, byl v letech 2019 a 2020 intenzivně rozvíjen tak, aby splňoval všechny požadavky vyplývající ze Smlouvy 2019. Rozvoj Krameria umožnilo financování z dotačního programu VISK, ale zejména podpora z výzkumného projektu RightLib, na kterém pod vedením Knihovny AV ČR spolupracuje Národní knihovna ČR a Moravská zemská knihovna.9

  Od února 2021 budou v testovacím režimu DNNT nově zpřístupněny digitální knihovny Knihovny AV ČR a Moravské zemské knihovny. Se zapojením dalších knihoven se počítá od července roku 2021. V další etapě bude vyvíjeno společné rozhraní pro všechny zapojené knihovny, které zefektivní vyhledávání a usnadní dostupnost děl nedostupných na trhu.

  Aktualizace Seznamu děl nedostupných na trhu

  Jednou ze základních podmínek zpřístupnění děl nedostupných na trhu je jejich zahrnutí a zveřejnění v Seznamu děl nedostupných na trhu (dále Seznam DNNT).10 Až doposud Národní knihovna ČR Seznam DNNT i nové návrhy na zařazení zveřejňovala v podobě excelovského seznamu (CSV) určeného ke stažení. V současné době byl Seznam DNNT zveřejněn v podobě databáze v systému Aleph11. Databáze umožňuje vyhledávání a stažení různých typů sestav a seznamů. V budoucnu se předpokládá vybudování specializované webové aplikace Seznamu DNNT, která bude propojovat všechny relevantní zdroje a zajistí další nezbytné funkce vyplývající z legislativních i funkčně technických požadavků. Důraz bude kladen na rychlou aktualizaci Seznamu DNNT s vazbou na změny zpřístupnění dokumentů v digitální knihovně do pěti pracovních dnů. Plnohodnotná aplikace Seznamu DNNT umožní také, aby se záznamy o zpřístupňovaných dílech mohly stát součástí katalogů jednotlivých knihoven.

  Aktuálně probíhá ze strany nakladatelů a dalších držitelů práv připomínkování návrhu na zařazení děl do Seznamu DNNT vystaveného v červenci 2020. Návrh obsahuje 87 192 položek, a pokud u nich nebude uplatněna možnost vyřazení, budou k 1. únoru 2021 přesunuty do Seznamu DNNT a tím bude dán signál k jejich zpřístupnění. Národní knihovna ČR předpokládá, že nové návrhy bude zveřejňovat s půlroční periodicitou tak, aby nositelé práv měli jasnou informaci o tom, kdy byly návrhy na zařazení do Seznamu DNNT zveřejněny a mohli na ně v dohodnutém termínu reagovat. V současné době se intenzivně připravuje nový návrh na zařazení děl do Seznamu DNNT, který by měl být zveřejněn 1. února 2021. Do tohoto návrhu budou vložena dosud nezařazená a nověji nepublikovaná slovesná díla:

  • monografie zařazené do České národní bibliografie s rokem vydání 1911 až 1989;

  • monografie vydané v letech 1990 až 2007, které Národní knihovna ČR nově zdigitalizovala nebo jsou k digitalizaci připraveny;

  • periodika (noviny, časopisy, periodické sborníky) vydávaná v období let 1911 až 2010 (i s neukončeným datem vydávání).

  Horní hranice roku 2007 u monografií a 2010 u periodik je dána aktuálně uzavřenými Smlouvami 2019, včetně zmíněného dodatku z konce roku 2020. Knihovny, které uvažují o zpřístupnění vlastních digitálních knihoven v režimu DNNT, mohou zaslat své návrhy v dohodnutém formátu. Návrhy mohou obsahovat pouze záznamy slovesných děl (tedy nikoli například map, hudebnin apod.), a to ve výše uvedeném rozmezí dat vydání, tj. u monografií od roku 1911 do roku 2007, u periodik vydávání v letech 1911 až 2010. Podmínkou zařazení do návrhu je existence záznamu v Souborném katalogu ČR s uvedením sigly žadatele a uvedením díla v Registru digitalizace minimálně ve stavu rezervace k digitalizaci. Návrhy na zařazení bude nutno zaslat nejpozději do 27. ledna 2021 na adresu dnnt-seznam@nkp.cz.

  Zapojování dalších knihoven do zpřístupnění děl nedostupných na trhu

  V současné době jsou do služby NDK-DNNT zapojeny vysokoškolské knihovny, knihovny ústavů Akademie věd a knihovny zapojené do portálu Knihovny.cz. Nyní nastává období, kdy se mohou postupně zapojovat i další knihovny. S ohledem na to, že uzavírání smluv i zapojování knihoven je kapacitně poměrně náročné, předpokládá se, že Národní knihovna ČR bude knihovny vyzývat k zapojení postupně. Původně bylo plánováno, že v krajských knihovnách proběhnou semináře, na kterých bude vysvětlen postup zapojování a další nezbytné podrobnosti. Pandemická situace tento záměr citelně narušila a bude nutné se omezit na virtuální komunikaci.

  Službu zpřístupnění děl nedostupných na trhu (NDK-DNNT) nabízí Národní knihovna ČR prostřednictvím knihoven, které poskytují veřejné knihovnické a informační služby, tj. jsou evidovány podle knihovního zákona č. 257/2001 Sb. Knihovna, která bude mít zájem svým uživatelům a návštěvníkům zpřístupnit službu vzdáleného přístupu, musí mít uzavřenou smlouvu o poskytování služeb NDK s Národní knihovnou ČR a splnit několik podmínek:12

  • projevit o službu zájem, tj. správně a úplně vyplnit vstupní formulář;

  • uzavřít s Národní knihovnou ČR smlouvu o zpřístupnění služby;

  • seznámit své registrované uživatele s pravidly poskytované služby vzdáleného přístupu (služba NDK-DNNT může být poskytována pouze registrovaným uživatelům);

  • vést řádně evidenci svých ověřených uživatelů a zajišťovat její průběžnou aktualizaci;

  • poskytnout Národní knihovně ČR údaje o uživatelích, které jsou nezbytné pro jednoznačnou identifikaci uživatelů (jedná se o e-mailovou adresu uživatele);13

  • poskytovat Národní knihovně ČR pravidelně aktualizovaný seznam e-mailových adres uživatelů;

  • získat od uživatelů souhlas k tomu, aby v případě, že ze strany uživatelů dojde k porušování autorských práv, mohla knihovna poskytnout osobní údaje uživatelů kolektivním správcům k dalšímu šetření;

  • poskytnout součinnost v případě porušení pravidel ze strany uživatele, tj. poskytnout příslušnému kolektivnímu správci nebo Policii ČR relevantní osobní údaje o uživateli.

  Podrobný postup pro zapojení knihovny je k dispozici na stránce https://dnnt.nkp.cz/knihovny.html#JakSeZapojit:

  1. Knihovna si na této stránce vybere registrační formulář14 a po jeho vyplnění ho odešle na adresu dnnt-registrace@nkp.cz.

  2. Národní knihovna ČR vyhodnotí údaje uvedené v zaslaném formuláři, případně si vyžádá doplnění a formulář akceptuje.

  3. Národní knihovna ČR následně pošle knihovně připravenou smlouvu podepsanou za Národní knihovnu ČR. Vyplněný formulář bude součástí smlouvy.

  4. Knihovna podepíše smlouvu a její přílohu a odešle vše zpět Národní knihovně ČR.

  5. Následně proběhne předání technických informací nutných ke spuštění služby a otestování ze strany zapojené knihovny.

  6. Pokud v průběhu provozu dojde ke změně takto poskytnutých údajů, knihovna bez zbytečného odkladu oznámí změnu Národní knihovně ČR prostřednictvím osoby označené jako Administrativní kontakt na adresu dnnt-registrace@nkp.cz.

  7. Národní knihovna ČR dodá knihovně informační balíček pro následné kroky.

  8. Knihovna informuje své uživatele o možnosti využívat službu NDK-DNNT. V této souvislosti jim sdělí podmínky služby a získá od nich souhlas k zapojení do služby včetně souhlasu s nakládáním s osobními údaji (e-mailem).

  9. Knihovna souhlasy uživatelů archivuje (připojí je k registraci uživatele).

  10. V případě nově registrovaných uživatelů je možné získat souhlas při registrací, například zahrnutím určitých formulací do knihovního řádu.

  11. Knihovna oznámí uživateli možnost využívání služby NDK-DNNT.

  12. Knihovna ve stanovených termínech aktualizuje identity uživatelů zapojených do NDK-DNNT.

  Pokud se na knihovnu obrátí zájemci o zapojení do služby vzdáleného přístupu k NDK-DNNT a knihovna dosud nebude mít uzavřenou smlouvu, je možné zájemce odkázat na jiné knihovny, které služby již nabízejí.

Komentáře k článku