Z lokálu do kravína aneb Kostomlatská knihovna v novém

V průběhu téměř stoleté historie české knihovny v Kostomlatech pod Milešovkou se na knihovnickém postu vystřídala nejen řada knihovníků, ale i umístění knihovny v obci prošlo několika změnami. Když v roce 1962 převzala pomyslnou štafetu současná knihovnice, začínala s uspořádáním hromady knih v bývalém hostinském lokále. I přes stísněné prostory (šlo o jednu místnost bez sociálního zázemí) si návštěvníci knihovnu oblíbili. Pestrá nabídka včetně besed (a to i autorských) byla oceněna v knihovnických soutěžích.

Když byla původní budova obcí prodána, upravili si knihovníci v roce 2003 pro účely knihovny přízemí ve vlastním rodinném domě. Získané prostory umožnily nejen důstojné uložení knižního fondu, ale i výstavy, besedy, setkání a zejména konání Noci s Andersenem, které se knihovna poprvé zúčastnila v roce 2004. Prostředí i práci knihovny pochvalně hodnotili nejen návštěvníci, ale i komise v rámci soutěže Vesnice roku i Knihovna roku.

Rozšiřující se knižní fond a nutná rekonstrukce nastolily potřebu větších a technicky lépe vybavených prostor. Příležitost se naskytla v roce 2015, kdy obec dokončila první etapu revitalizace centra obce z původního hospodářského dvora, a hledalo se využití pro zbývající zemědělské objekty. Budova bývalého kravína se pro rekonstrukci na komunitní centrum jevila jako nejvhodnější. Ve výběrovém řízení byl vybrán projektant, s nímž knihovníci konzultovali své návrhy. Bylo výhodou, že byl dán prostor pro uplatnění provozních potřeb knihovny. Prostorově byl projekt členěn na přednáškový a výstavní sál s knihovnou, klubovnu, sklad, výtvarnou dílnu, kuchyňku a technické a sociální zázemí. Po dokončení projektu bylo požádáno o dotaci a následně byl vybrán dodavatel stavby.

Rekonstrukce byla zahájena v srpnu 2017 bouracími pracemi – odstraňovaly se betonové podlahy, vestavby a omítky. I když proběhl důkladný předprojektový průzkum, stavba co chvíli nemile překvapila. V jednu chvíli zůstaly pouze obvodové zdi, neboť i střecha se musela sejmout. Přesto práce ve spolupráci s projektantem pokračovaly a stavba i s venkovními úpravami byla koncem listopadu 2018 předána. Následující zimní měsíce se stavba vysoušela a připravoval se projekt na vybavení, opět za významné spolupráce knihovníků.

Původní stav objektu
Původní stav objektu

Před rekonstrukcí
Před rekonstrukcí

Kostomlatské náměstí s komunitním centrem
Kostomlatské náměstí s komunitním centrem

Konečný stav objektu po rekonstrukci
Konečný stav objektu po rekonstrukci

Interiér budoucí knihovny
Interiér budoucí knihovny

Průběh prací při rekonstrukci
Průběh prací při rekonstrukci

Interiér knihovny po rekonstrukci
Interiér knihovny po rekonstrukci

První akcí, která se v novém, zatím nevybaveném komunitním centru uskutečnila, byla návštěva účastníků Noci s Andersenem 2019. Děti dostaly za úkol navrhnout, jak by si novou knihovnu představovaly.

Účastníci Noci s Andersenem před komunitním centrem
Účastníci Noci s Andersenem před komunitním centrem

Andersenčata navrhují svou knihovnu
Andersenčata navrhují svou knihovnu

V období od března do června 2019 probíhala výroba a montáž nábytku vybraným zhotovitelem. Návrhy řešení nábytkových sestav a dílů byly průběžně konzultovány s dodavatelem. Vstřícnost dodavatele je patrná zejména na technickém a barevném řešení nábytku v dětském oddělení. Pro výstavy je v knihovně a klubovně osazen i závěsný systém.

Léto 2019 bylo naplněno stěhováním knižního fondu a jeho uspořádáním v nových prostorách. Velmi pomohla obec – jak dopravou, tak manipulací s knihami. Vlastní třídění a zakládání pak prováděli knihovníci za vydatné pomoci rodinných příslušníků. Z původní knihovny byly přeneseny doplňky i výzdoba. Důležitým prostorem je i sklad, který slouží k uložení materiálu na výstavy i knižního fondu ke zpracování. Jako poslední byla přestěhována výpočetní technika.

Zakládání knižního fondu
Zakládání knižního fondu

Po zprovoznění výpočetní techniky, doplněné z projektu VISK, byla nová knihovna připravena na první návštěvníky. Slavnostní otevření komunitního centra se připravovalo na konec září 2019, knihovníci však vyslyšeli přání nedočkavých čtenářů a počátkem září zahájili zkušební provoz knihovny. Návštěvníci se netajili velkým obdivem a spokojeností, což dokládají zápisy v kronice komunitního centra.

Pohled do knihovny od vstupu
Pohled do knihovny od vstupu

V první půjčovní den
V první půjčovní den

První půjčování v nové knihovně
První půjčování v nové knihovně

Slavnostní otevření komunitního centra
Slavnostní otevření komunitního centra

Přivítání zástupci obce
Přivítání zástupci obce

Nával při slavnostním otevření
Nával při slavnostním otevření

Výpůjční pult
Výpůjční pult

Čtenářský koutek
Čtenářský koutek

Sedací úložné truhly
Sedací úložné truhly

Stupňovité posezení pro besedy
Stupňovité posezení pro besedy

Výzdoba z původní knihovny
Výzdoba z původní knihovny

Vstup do dětského oddělení
Vstup do dětského oddělení

V dětském oddělení
V dětském oddělení

Interiér klubovny
Interiér klubovny

Slavnostní zahájení provozu komunitního centra proběhlo za hojné účasti návštěvníků z obce a okolí. Přivítání a přestřižení pásky provedl hrabě Valdštejn se svým knihovníkem Giacomem Casanovou v podání kostýmovaných herců. Objektem poté prošlo množství spokojených návštěvníků, z nichž někteří následně rozšířili počet čtenářů knihovny.

Přivítání do knihovnické rodiny se knihovně dostalo na setkání v říjnu 2019 za účasti zástupců Ústeckého kraje, okolních obcí, knihovníků z regionu i kraje a zástupců Národní knihovny ČR i SKIP. Milými hosty byly i dlouholeté čtenářky a další příznivci kostomlatské knihovny. S historií rekonstrukce objektu seznámili přítomné zástupci obce a také připravený videofilm. Při loučení popřáli účastníci setkání knihovníkům dobrou budoucnost a spokojené čtenáře.

Knihovnické posezení
Knihovnické posezení

Návštěva z Národní knihovny ČR
Návštěva z Národní knihovny ČR

Další zatěžkávací zkoušku zažilo komunitní centru a zejména knihovna při rozsvícení vánočního stromu na přilehlém náměstí. Na výstavu betlémů se přišlo podívat několik stovek návštěvníků, které přilákalo i tradiční knihovnické předvánoční občerstvení. V závěru roku se ještě uskutečnily besedy postupně se všemi třídami kostomlatské školy.

Zájem čtenářů a dalších návštěvníků o návštěvu knihovny a klubovny v komunitním centru nepolevuje. Řady čtenářů rozšířili noví zájemci (i přespolní). Nové prostory nabízejí možnosti setkávání různým věkovým skupinám. Schází se školní mládež i senioři a rovněž i nejmenší občánkové se svými maminkami, které knihovna zapojila do projektu S knížkou do života (Bookstart). Tradičně výborná je spolupráce s mateřskou i základní školou a dalšími spolky v obci včetně klubu seniorek. Vděčnými návštěvníky jsou i děti z výchovného ústavu. Výhodou jsou i velké venkovní prostory, nabízející vyžití za příznivého počasí. Objekt je v celém rozsahu bezbariérový s vyhrazenými parkovacími místy.

Koutek pro nejmenší návštěvníky
Koutek pro nejmenší návštěvníky

Nejmladší návštěvnice knihovny
Nejmladší návštěvnice knihovny

Malí čtenáři
Malí čtenáři

Návštěva z mateřinky
Návštěva z mateřinky

Mládež u výpůjčního pultu
Mládež u výpůjčního pultu

Omladina ve svém koutku
Omladina ve svém koutku

Posezení při besedě
Posezení při besedě

Školáci na výstavě betlémů
Školáci na výstavě betlémů

Žáci druhého stupně ZŠ na výstavě
Žáci druhého stupně ZŠ na výstavě

Nadějný rozjezd již dvakrát narušilo uzavření provozu komunitního centra a knihovny. Mnohé připravované akce byly zrušeny, přeloženy nebo provedeny náhradním způsobem. Lze jen doufat, že se brzy situace uklidní a čtenáři a návštěvníci opět najdou cestu do své nové knihovny.

Věrná čtenářka před knihovnou
Věrná čtenářka před knihovnou

Fotografie pocházejí z archivu Místní lidové knihovny Kostomlaty pod Milešovkou.

Komentáře k článku