Strategie IFLA 2019–2024

Motto:
Naší vizí je silná a jednotná síť knihoven a knihovníků jako základ gramotné, informované a participativní společnosti.

IFLA neboli Mezinárodní federace knihovnických sdružení a institucí je největší knihovnická organizace na světě zastupující zájmy knihoven v mezinárodním měřítku. V roce 2019 měla téměř 1 500 aktivních členů ze 149 států světa. Členem IFLA je samozřejmě také SKIP.

K tomu, aby mohla IFLA nadále úspěšně zastupovat a prosazovat zájmy knihoven v rychle se měnícím informačním prostředí, potřebuje jasnou strategii. Bylo rozhodnuto, že nová strategie nevznikne tzv. od stolu v ústředí IFLA, ale půjde o společnou práci, do které se budou moci zapojit všichni členové.

V roce 2017 započal jedinečný proces tvorby strategie s názvem IFLA Global Vision, do kterého se zapojily desítky tisíc knihovníků a informačních pracovníků z více než 190 zemí, včetně knihovníků z ČR. Proces probíhal formou diskuse o silných stránkách a příležitostech v oblasti knihoven. Na základě získaných podkladů byla vytvořena Strategie IFLA na léta 2019–2024, kterou 12. dubna 2019 schválila správní rada IFLA.

Nová strategie je zaměřena na následující čtyři hlavní oblasti, přičemž každá z nich je dále rozvinuta čtyřmi klíčovými iniciativami:

1. Posílit celosvětový hlas knihoven

Klíčovou roli hrají:

 • podpora cílů udržitelného rozvoje;

 • posílení partnerství s mezinárodními institucemi;

 • užší spolupráce s členskými organizacemi;

 • podpora hodnot knihoven a prosazování zájmů knihoven mimo síť knihoven.

2. Inspirovat a zlepšovat odbornou praxi

Klíčovou roli hrají:

 • IFLA jako centrum pro vytváření a sdílení klíčových zdrojů pro rozvoj oboru;

 • tvorba kvalitních kampaní a informačních dokumentů pro aktivní zapojení knihoven;

 • vypracování standardů a směrnic, které umožní zlepšení činnosti knihoven;

 • poskytnutí nástrojů a infrastruktury pro podporu práce knihoven.

3. Propojovat a podporovat knihovny a knihovníky

Klíčovou roli hrají:

 • podpora osobního setkávání;

 • podpora nástrojů pro virtuální setkávání;

 • podpora pořádání aktivit na regionálních a národních úrovních;

 • vytváření příležitostí pro neformální vzdělávání a profesní rozvoj knihovníků.

4. Optimalizovat naši organizaci

Klíčovou roli hrají:

 • příprava finančních strategií pro dlouhodobou udržitelnost organizace;

 • posílení dobře fungující struktury organizace;

 • zvýšení počtu a rozmanitosti členů organizace;

 • posílení mezinárodního postavení organizace díky inovativní komunikaci.

Ve stručnosti lze říci, že posláním nové strategie je „inspirovat, zapojovat, podporovat a propojovat celosvětovou síť knihoven a knihovníků“.

Gerald Leitner, generální tajemník IFLA, o vzniku nové strategie, o jejím obsahu a o tom, jak je možné ji prakticky využít, hovořil v roce 2019 i na kongresu IFLA v Aténách:

Závěrem doplňme, že strategie IFLA je dostupná ve více jazycích, mj. i v češtině.

Komentáře k článku