Služba Dotaceonline.cz – monitoring dotačních výzev pro knihovny

Přínos vícezdrojového financování knihoven pro jejich úspěšný rozvoj se stal samozřejmou a neoddiskutovatelnou skutečností, kterou si uvědomují nejen ředitelé knihoven, ale i samotní zřizovatelé. Potvrzuje to nejen 20 let existence státní dotace Ministerstva kultury ČR VISK (Veřejné informační služby knihoven), která vzešla z iniciativy SKIP, ale také Knihovna 21. století, Česká knihovna a další krajské či regionální dotační výzvy. Stávající dotační příležitosti však nepokrývají všechny potřeby a požadavky knihoven, zejména ve vazbě na nedávno schválenou Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027 s výhledem do roku 2030 s podnázvem Knihovny – pilíře občanské společnosti, vzdělanosti a kultury. Jak se uvádí v koncepci, „[n]a celostátní úrovni chybí podpora prostorového zajištění komunitních funkcí v obcích (na rovině funkční architektury, tj. např. bezbariérovost), přičemž potřebnost takových prostor se zvyšuje“.

Rostoucí důraz na modernizaci interiérů knihoven se začíná odrážet v rozpočtech knihoven; kromě nákupu knihovního fondu se objevují položky na vybavení sedacího nábytku, dětského koutku nebo edukativní herní prvky.

Absenci dotačních příležitostí podporujících modernizaci interiérů knihoven – s výjimkou Jihomoravského a Olomouckého kraje – se rozhodl – zatím pro rok 2020 – překlenout SKIP předplatným do grantové databáze Dotaceonline.cz společnosti Grant Advisor, s.r.o.

Dotaceonline.cz představuje expertní vyhledávací a rešeršní systém grantů a dotací z evropských, národních i regionálních programů veřejné podpory pro soukromý, veřejný i neziskový sektor.

Pravidelný týdenní monitoring výzev je rozesílán na 15 e-mailových kontaktů, do všech krajských knihoven a Národní knihovny ČR.

Pro potřeby knihoven všech velikostí byla zařazena kritéria:

 • výzvy pro:

  • veřejný, neziskový sektor;

 • status žádostí:

  • kontinuální, otevřený, očekávaný;

 • zdroje financování:

  • strukturální fondy a kohezní fond (bez MAS);

  • Program rozvoje venkova;

  • Finanční mechanismy EHP;

  • národní programy ČR;

  • výzvy místních akčních skupin (MAS);

  • krajské programy;

  • municipální programy;

  • nadace a nadační fondy;

 • účel:

  • investice do budov, pozemků a vybavení (investice do vzdělávací infrastruktury, rozvoj městských a venkovských sídel);

  • ICT služby a vybavení (investice do ICT pro neziskový sektor);

  • kultura, média a knihovny (movité kulturní dědictví a knihovny, nemovité kulturní dědictví);

  • školení, vzdělávání a stáže (celoživotní vzdělávání pro neziskovky, celoživotní vzdělávání pro veřejný sektor);

  • veřejné služby (podpora dlouhodobě udržitelného rozvoje, přeshraniční a mezinárodní spolupráce);

  • výzkum, vývoj, inovace (stáže a výměny ve VaV).

Vzhledem k velkému objemu aktuálních výzev (cca přes jeden tisíc) jsou filtrovány podle klíčových slov knihovny, knihy, literatura, vydávání publikací. Je možné je také vymezit geograficky podle krajů či regionů.

Zájemci o konkrétní výzvu se mohou obrátit na společnost Grant Advisor, s.r.o., která nabízí pomoc s přípravou a podáním projektové žádosti včetně administrace projektu.

Aktuálně mohou zřizovatelé některých místních akčních skupin využít vyhlášených výzev k předkládání žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, jejichž součástí je podpora kulturních a spolkových zařízení včetně knihoven. Fiche je zaměřena na podporu základních služeb a obnovu vesnic ve venkovských oblastech.

Dotaci lze využít na:

 1. rekonstrukci/obnovu/rozšíření kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí včetně obecních knihoven;

 2. mobilní stavby – stavební buňky či jiné mobilní stavby pro klubovny;

 3. pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních knihoven;

 4. mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost – mobilní přístřešky;

 5. doplňující výdaje (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky, kuchyňky či kuchyňské kouty včetně základního vybavení).

Příjem žádostí je stanoven většinou na konec prázdnin nebo na některý z podzimních termínů.

Využití možností nového grantového manažera Dotaceonline.cz na podporu vícezdrojového financování knihoven teprve čeká na vyhodnocení. Je na knihovnách, jak tuto nabídku využijí. S ohledem na velké množství výzev, které dotační manažer obsahuje, se jedná i v historii vícezdrojového financování knihoven o jedinečnou příležitost.

Komentáře k článku