Regionální projekty SKIP Velká Morava v roce 2020

Regionální výbor SKIP Velká Morava vyhlásil již posedmé výzvu na podporu projektů zaměřených na komunitní aktivity s důrazem na propagaci čtení a podporu čtenářství v knihovnách do 1,0 úvazku, které jsou institucionálními členy SKIP Velká Morava. Každoročně se upřednostňují projekty na podporu celostátních čtenářských akcí, zejména Týdne knihoven a Dne pro dětskou knihu.

Maximální výše podpory na jeden projekt byla také v letošním roce stanovena na tři tisíce Kč, což může být až 100 % rozpočtovaných nákladů. V případě překročení částky hradí rozdíl předkladatel žádosti.

Podmínky a pravidla pro poskytnutí dotace byly zveřejněny na webových stránkách regionální organizace SKIP Velká Morava.

Výbor se s žádostí o spolupráci obrátil také na vedoucí regionálních oddělení pověřených knihoven, s jejichž pomocí se výzva dostala ke všem profesionálním i neprofesionálním knihovnám, členům SKIP Velká Morava.

Letošní rok byl v mnoha ohledech netypický; zvažovala se dokonce možnost výzvu v tomto kalendářním roce nevyhlásit. Převážily však optimistické hlasy, v naději, že druhá polovina roku bude pro činnost a aktivity knihoven příznivější. Navíc bychom určitě zklamali knihovny, které s podporou každoročně počítají. Pravidla nijak žadatele neomezují, jednotlivé knihovny mohou žádat opakovaně a být tak dobrým příkladem ostatním.

Žádosti byly přijímány do 5. června 2020, jako nejzazší termín schválení žádostí byl stanoven 26. červen a pro informování knihoven o rozhodnutí 10. červenec. Projekt je třeba vyúčtovat do 11. prosince.

Mezi podmínkami pro poskytnutí finanční podpory byla povinnost uhradit do termínu schvalování projektů institucionální členský příspěvek na letošní rok.

O dotaci požádalo celkem jedenáct knihoven, z toho dvěma nebyl příspěvek schválen (v obou případech chyběl větší důraz na aktivity podporující rozvoj čtenářství). Celkem schválil regionální výbor SKIP Velká Morava částku ve výši 24 700 Kč; žádný z projektů nebyl krácen. Výše jednotlivých příspěvků se pohybovala od dvou do tří tisíc Kč.

Přehled schválených projektů najdete v tab. 1.

Tab. 1: Přehled žádostí schválených v roce 2020

Obec/město

Kraj

Projekt

Březová

Zlínský

Divadelní představení Biomatka

Hovězí

Zlínský

Příběhy – ty nás baví!

Letonice

Jihomoravský

Velká Morava

Lipov

Jihomoravský

Trénování paměti a čtení

Násedlovice

Jihomoravský

Ilustrace knih

Nivnice

Zlínský

Vánoční ladění v knihovně

Ratíškovice

Jihomoravský

Listování s Lukášem Hejlíkem

Rozdrojovice

Jihomoravský

Setkání s Harry Potterem a jeho kamarády

Velké Bílovice

Jihomoravský

Hraním ke čtenářství

Vracov

Jihomoravský

Beseda se spisovatelkou

Znětínek

Vysočina

Rozloučení s prázdninami


Projekty jsou většinou připraveny ve spolupráci s autory či výtvarníky knih pro děti. V letošním roce se v rámci projektů představí spisovatelka Ilona Březinová (obec Hovězí), Naďa Horáková (město Vracov) a výtvarnice Věra Dupynová (obec Násedlovice), se kterou si děti vyzkoušejí techniky ilustrací. Oblíbené jsou doprovodné výtvarné či literární soutěže spojené s prezentací vítězných prací. Časté jsou tematické workshopy; v projektu Vánoční ladění v knihovně navíc spojené s výrobou vánočních dekorací včetně zabalení knihy jako dárku (obec Nivnice).

Cílem podpory regionálních projektů je podpořit úsilí zejména menších knihoven realizovat aktivity, které by z vlastních prostředků nemohly uskutečnit. Ačkoli se nejedná o velké finanční částky, mají velký potenciál pozitivně ovlivnit vztah místních obyvatel ke čtení a čtenářství, ale zejména k té „jejich“ knihovně, která se stává pojítkem, křižovatkou obce přispívající k rozvoji kultury, vzdělanosti, vzájemného poznávání a rozvoje místa.

Kromě podpory čtenářství a komunitních aktivit usiluje regionální výbor SKIP Velká Morava ještě o jeden cíl: propagovat SKIP jako organizaci a podporovat zájem o členství zejména právě mezi menšími knihovnami. Potěšující nárůst členské základny v uplynulých letech (viz graf 1), zejména mezi menšími knihovnami, nás přesvědčuje o tom, že se společně s knihovnami ubíráme dobrým směrem.

Graf 1: Vývoj členské základny SKIP Velká Morava
Graf 1: Vývoj členské základny SKIP Velká Morava

Údaje pro graf i tabulku poskytl SKIP Velká Morava.

Komentáře k článku