Exkurze do pražských knihoven ve druhé polovině roku 2019

Autor: 

Číslo: 

Rubrika: 

Klíčová slova: 

Region: 

Ve druhém pololetí roku 2019 jsme v pražské organizaci SKIP uspořádali dvě exkurze, které navštívilo téměř 40 zájemců.

Dne 1. října proběhla exkurze do Oddělení časopisů Knihovny Národního muzea. Zúčastnilo se jí 25 zájemců. Toto oddělení sídlí v Místodržitelském letohrádku v krásném prostředí Královské obory (ve Stromovce), kam se z budovy Národního muzea přestěhovalo v roce 1946. Jsou zde odborná pracoviště, studovna a depozitáře. V depozitářích je uložena téměř úplná konzervační sbírka bohemikálních periodik. Zvláště významné jsou téměř kompletní řady českého i německého denního tisku různého politického zabarvení z 19. a první poloviny 20. století. Ve fondu je možno najít i řadu unikátních (jinde nedochovaných) periodik. Časopisecké oddělení ochraňuje více než 300 tisíc svazků periodického tisku. Ročně přibývá okolo pěti tisíc položek. Sbírka periodik je konzervační, jejím úkolem je uchovat všechny noviny a časopisy v dobrém stavu pro budoucí generace. Jako ostatní sbírky Národního muzea patří k národnímu kulturnímu dědictví. Část fondu byla z kapacitních důvodů přemístěna do Ústředního depozitáře v Terezíně.

V Oddělení časopisů Knihovny Národního muzea
V Oddělení časopisů Knihovny Národního muzea

Dne 14. listopadu proběhla poslední exkurze roku 2020 – dvanáct účastníků navštívilo Knihovnu Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. Archeologický ústav oslavil v roce 2019 významné výročí – 100 let od svého založení. Byl založen jako Státní archeologický ústav v rámci Ministerstva školství a národního vzdělávání. V roce 1953 byl začleněn do Československé akademie věd, od roku 1992 je součástí Akademie věd ČR. Ústav se podílí na památkové ochraně archeologických pramenů jako součásti národního kulturního dědictví po stránce organizační i legislativní, informační i praktické (předstihové výzkumy a dokumentace ohrožených lokalit i drobná záchranná činnost), na organizaci vědeckého života (konference, veřejné soutěže) i popularizaci archeologie (přednášky, výstavy). Činnost knihovny i archivů byla ochromena katastrofální povodní, která znehodnotila rozsáhlou část knihovního fondu i archiválií a jejíž následky se nikdy nepodaří zcela odstranit.

V Knihovně Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.
V Knihovně Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.

Autorkou fotografií je Vladana Pillerová z Národní knihovny ČR.

Komentáře k článku