Ze zasedání výkonného výboru SKIP a jeho předsednictva za období listopad 2019 až leden 2020

V období od listopadu 2019 do ledna 2020 se uskutečnila dvě zasedání předsednictva výkonného výboru SKIP a jedno zasedání výkonného výboru jako celku (všechna tři jednání proběhla v Klementinu). Níže jsou shrnuty nejdůležitější body, kterým byla věnována pozornost.

13. 11. 2019

 • Předsednictvo výkonného výboru schválilo Jednací řád SKIP a Archivní a skartační řád SKIP.

 • Rolí SKIP v nové koncepci rozvoje knihoven se bude zabývat jednání výkonného výboru SKIP, které proběhne 16. ledna 2020.

 • Byl schválen konečný seznam projektů na rok 2020, které bude SKIP podávat do dotačního programu Knihovna 21. století.

 • Projekt S knížkou do života (Bookstart) v roce 2020 zaštítí ministr kultury Lubomír Zaorálek. Je připravena knížka pro tříleté děti, v přípravě je nová metodická příručka vztahující se k projektu.

 • V Brně proběhla neformální večeře s Lubomírem Zaorálkem. Navrhl uskutečnění mezirezortního kulatého stolu k problematice celoživotního vzdělávání v knihovnách a dalších aktivitách. Informoval také o tom, že zvažuje změnu znění knihovního zákona, konkrétně doplnění vzdělávací role knihoven.

11. 12. 2019

 • Předsednictvo výkonného výboru schválilo nová Pravidla hospodaření SKIP. Tuto směrnici připravily Daniela Divínová a Alena Kvasničková.

 • Na web SKIP byl umístěn Jednací řád SKIPArchivní a skartační řád SKIP.

 • Pro rok 2020 SKIP využije aplikaci Dotaceonline.cz společnosti Grant Advisor, na konci roku bude zhodnocen její přínos a podle výsledku bude rozhodnuto o případném pokračování.

 • Byl přijat podnět dr. Hany Křížkové Pessrové na uskutečnění vzpomínkového setkání účastníků obnovujícího sjezdu SKIP v roce 1990, od něhož v roce 2020 uplyne 30 let.

 • Předsednictvo děkuje týmu podsekce komunitních knihoven (součásti Sekce veřejných knihoven SKIP) za realizaci semináře Lokálka.

16. 1. 2020

 • Přítomní si vyslechli prezentaci projektu Dotaceonline.cz. Roman Giebisch osloví krajské knihovny s nabídkou využití projektu.

 • Vít Richter informoval o zvláštní výzvě z IROP pro knihovny s regionálními funkcemi a základní knihovny se specializovaným fondem, která se připravuje pro období let 2021 až 2027.

 • Přítomní byli seznámeni se návrhem rozpočtu na rok 2020.

 • Předsedové regionálních výborů SKIP byli požádáni o zaslání seznamu aktivních zakládajících členů SKIP, aby mohli být pozváni na slavnostní setkání při příležitosti 30. výročí obnovení činnosti SKIP.

 • V. Richter informoval o průběhu prací na nové koncepci rozvoje knihoven a o zpřístupňování děl nedostupných na trhu.

 • Do konce ledna je třeba R. Giebischovi zaslat výroční zprávy o činnosti regionů. Je nutné provést i aktualizaci členské základny a aktualizaci e-mailových adres v elektronických konferencích.

 • V přípravě jsou nová pravidla pro soutěž Městská knihovna roku.

Komentáře k článku