Konference Sto let regionu a regionální literatury v knihovnách v Knihovně města Ostravy

Dvoudenní konference Sto let regionu a regionální literatury v knihovnách, uspořádaná v rámci oslav stého výročí schválení knihovního zákona a finančně podpořená statutárním městem Ostrava, se v ústředí Knihovny města Ostravy konala ve dnech 22. až 23. října 2019. Konference byla koncipována jako úvodní setkání knihovnických a univerzitních pracovníků, kteří se zabývají problematikou regionu (či regionů) a regionální literatury a kteří měli mezi sebou sdílet své zkušenosti a znalosti o této dnes velice populární problematice.

Cílem konference bylo utvořit platformu, jejímž výstupem má být plnohodnotný a mnohostranný obraz práce s regionální problematikou. Konference byla také příležitostí k navázání užší spolupráce nejenom mezi knihovnami samotnými, ale také s akademickou obcí – vedle hostů z knihoven napříč ČR (z Knihovny města Ostravy, městských knihoven z České Třebové, Rokycan a Vsetína, krajské knihovny z Pardubic a Zlína, vědecké knihovny z Ostravy a Českých Budějovic) byly přizváni i zástupci institucí akademických – Centra regionálních studií Filozofické fakulty Ostravské univerzity a Ústavu bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity. Chtěli jsme demonstrovat práci s regionem napříč všemi typy knihoven a umožnit hostům konfrontovat se s prací akademiků.

Konferenci předcházel kulturní program regionálních autorů – básníka Ondřeje Hložka a hudebníka Martina Dytka. Oficiálně pak konferenci zahájila ředitelka Knihovny města Ostravy Miroslava Sabelová a zástupce Centra regionálních studií při Filozofické fakultě Ostravské univerzity a organizátor konference Roman Polách. Následující příspěvky pak byly uspořádány tak, aby vyhovovaly co nejlépe tematické posloupnosti, s níž byla konference ustanovena:

  • představení vlastní činnosti na poli regionu a regionální literatury;

  • plány, jak nadále zlepšovat činnost na tomto poli;

  • spolupráce s kulturními institucemi (univerzitami, muzei, dalšími kulturními institucemi aj.);

  • co je to region, jak dalece zasahuje region?;

  • představení významné osobnosti regionálního autora/ky, na níž je možné ilustrovat zásadnost práce knihovnických/akademických institucí s regionální problematikou;

  • práce s regionální literaturou v rámci katalogu/databází;

  • historie práce knihovnické/akademické instituce s regionální problematikou v rámci stého výročí zákona o veřejných knihovnách obecních z roku 1919.

Samotné rozpětí referovaných témat tedy bylo značně široké – sahalo od bibliografických zkušeností (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě) a technických možností práce s regionem (Městská knihovna Česká Třebová) přes obecné představení práce knihovny s regionem (Městská knihovna Rokycany) a taktéž představení významných regionálních osobností a možností práce s nimi (např. Krajská knihovna v Pardubicích, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích či Krajská knižnica Žilina).

Konferenci zahájila Mgr. Miroslava Sabelová, ředitelka Knihovny města Ostravy
Konferenci zahájila Mgr. Miroslava Sabelová, ředitelka Knihovny města Ostravy

Jedním z přednášejících byl Mgr. Michal Denár z Městské knihovny Česká Třebová
Jedním z přednášejících byl Mgr. Michal Denár z Městské knihovny Česká Třebová

Prostor nám bohužel nedovoluje představit všechny příspěvky detailněji, z praktických důvodů proto upozorňujeme především na projekt knihovny v České Třebové Osobnosti regionů 2.0, jenž je důkazem, nakolik efektivně a zároveň atraktivně lze s regionem pracovat digitálně. Doporučeníhodná je také práce kolegů z Městské knihovny Vsetín a jejich velice úspěšné intervence do veřejného prostoru v rámci práce s regionem (velice pěkný je též chystaný web, jenž bude věnován regionu), popřípadě inspirativní vizualizace poezie studentů z Oddělení audiovizuální tvorby Slezské univerzity. Konečně byli organizátoři potěšeni nejenom aktivní účastí zástupců všech institucí, ale také tím, že inspirovali např. ředitelku Městské knihovny Rokycany ke koncentrovanější a komplexnější práci s regionem.

Výstupem konference tak bylo nejenom osobní setkání pracovníků s regionem, ale také sborník, který shrnuje všechny příspěvky a který byl vydán jednak tiskem, jednak též online.

Knihovny si zcela jasně uvědomují, že téma regionu a regionální literatury se těší ve společnosti velké popularitě – lidé se dnes, nejen na Ostravsku, zajímají o významné osobnosti, místa i historii svého regionu a pozvaní účastníci zcela jasně dali najevo, že toto vše by měla moderní knihovna ve svých aktivitách plně zohledňovat.

Autorem fotografií je Petr Zlámal z Knihovny města Ostravy.

Komentáře k článku