Sekce služeb osobám se specifickými potřebami se (z)mění

Přestože tato sekce měla nejdelší název mezi odbornými orgány SKIP, byla většinou – podle webu, který sekci původně provázel – označována stručně jako Bezbariérové knihovny. Proto jsme pro jednotnost přistoupili ke změně názvu sekce a při přesunu webu na stránky SKIP i ke změně adresy, kde najdou knihovníci i veřejnost důležité informace o její činnosti: https://www.skipcr.cz/odborne-organy/bezbarierove_knihovny.

Mezi nejdůležitější informace na webu sekce patří bezesporu ty, které usnadňují knihovnám přístup k podkladům související s certifikací Handicap Friendly. Byla provedena aktualizace standardu a příslušných metodik a byla doplněna pravidla, podle kterých probíhá proces certifikace; prostřednictvím nových webových stránek je dostupná i přihláška k certifikaci. Nově přibyl seznam členů s příslušností ke krajům ČR, v nichž mohou pomoci knihovnám, které by se chtěly více přiblížit problematice přístupnosti. Nově připravujeme i část webu se zajímavými příklady praxe z českých knihoven.

Ve spolupráci s odborníky i členy sekce byla aktualizována jak univerzální metodika Handicap Friendly, tak metodiky pro jednotlivé typy postižení. Proběhla revize všech odkazů na webové stránky i tištěné zdroje. Největší změnou je úprava požadavků na webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Tato změna je poměrně zásadní, pokud si uvědomíme, že pro lidi se specifickými potřebami je přístup k webovým stránkám knihovny jedním z nejdůležitějších zdrojů informací o knihovně.

Metodika Handicap Friendly pro oblast osob se zrakovým postižením nově ruší nutnost vybavení knihovny hardwarem a softwarem pro převod textu či zvětšovací programy. Je tomu tak z toho důvodu, že většina v současnosti využívaných operačních systémů již v sobě tuto funkci má implementovanou. Nově knihovny musí vytvořit podmínky pro využívání ozvučeného portálu Friendly Vox. Všichni zaměstnanci knihovny musí být také proškoleni pro práci s tímto portálem.

Pro oblast metodiky pro osoby se sluchovým postižením došlo k přesměrování kontaktů na organizace pro spolupráci a propagaci. Původní Organizace profesního poradenství pro neslyšící (APPN) ukončila svou činnost a nahradily ji jiné organizace.

Oblast pro osoby s tělesným postižením byla upravena v bodě IV. Technické a materiální podmínky (nejen pro tuto oblast, ale také v univerzální a speciálních metodikách).

Metodika pro osoby s mentálním postižením reaguje na změnu občanského zákoníku, ze kterého byl vyřazen termín „snížená způsobilost k právním úkonům“ a nahradil jej termín „omezená svéprávnost“. V textu je také zdůrazněna je „samostatnost“ osob (čtenářů) s mentálním postižením.

V dalších krocích se v sekci Bezbariérové knihovny chceme zaměřit na přípravu metodických dokumentů vztahujících se k přístupnosti českých knihoven z hlediska interkulturního knihovnictví a k přístupnosti pro rodiny (rodiče na rodičovské dovolené). Vítáme všechny, kteří by se chtěli do přípravy těchto dokumentů chtěli zapojit.

Upozorňujeme také na seminář sekce Knihovny a uživatelé se zdravotním postižením (Masarykova veřejná knihovna Vsetín, 6. až 7. listopadu 2019).

Komentáře k článku