Ze zasedání výkonného výboru SKIP a jeho předsednictva za období leden až březen 2019

V lednu až březnu 2019 se uskutečnila tři zasedání – v únoru proběhlo v prostorách Národní knihovny ČR zasedání výkonného výboru SKIP a v lednu a březnu na tomtéž místě zasedání předsednictva výkonného výboru. Níže jsou shrnuty nejdůležitější body, kterým byla věnována pozornost.

23. 1. 2019

 • Probíhají přípravy na únorové jednání výkonného výboru a červnovou valnou hromadu SKIP. Hledají se sponzoři.

 • Každým rokem je složitější zkompletovat výroční zprávu o činnosti SKIP, protože z regionů přicházejí nedostatečné podklady a po termínu. Pro další rok bude vypracována osnova, podle které se regiony budou muset řídit.

 • Vyšla metodická příručka Knihovny a skupiny ohrožené sociálním vyloučením od Jarmily Burešové a Miroslavy Sabelové (v č. 4/2018 o příručce vyšla recenze z pera Marie Šedé, pozn. red.). Publikace je součástí řady Rovný přístup. Distribuce tištěné verze příručky je zajištěna prostřednictvím krajských knihoven.

21. 2. 2019

 • Bulletin SKIP bude od letošního roku vycházet kompletně online, změny byly nahlášeny Ministerstvu kultury ČR i Českému národnímu středisku ISSN.

 • Web SKIP funguje na starém serveru, dochází k výpadkům. Byla zahájena příprava nového webu. Bude dána možnost připomínkovat obsah webu tak, aby vyhovoval potřebám spolku.

 • Výkonný výbor SKIP schválil předloženou Zprávu o hospodaření za rok 2018 a vzal na vědomí Zápis z kontroly hospodaření. Dále po úpravě schválil Návrh rozpočtu SKIP na rok 2019.

 • Regionální valné hromady musí proběhnout do konce března 2019.

 • Probíhá intenzivní příprava valné hromady SKIP, která proběhne v červnu v Praze. Součástí příprav je i kontrola hlavních dokumentů SKIP a jejich aktualizace. V této souvislosti výkonný výbor SKIP schválil všechny navržené změny návrhu stanov, schválil změny jednacího i finančního řádu SKIP. Vše bude zveřejněno na webu.

 • Nominace na Cenu českých knihovníků je možné posílat do konce dubna Romanu Giebischovi.

20. 3. 2019

 • Přípravy na červnovou celorepublikovou valnou hromadu nabírají obrátky (řeší se pronájem prostor v Obecním domě v Praze, sponzoři, hosté, přednášející, spolkové volby, ubytování hostů, společenský večer atd.).

 • Na valnou hromadu se nebudou tisknout materiály pro účastníky. Vše bude k dispozici včas na webu, každý si podklady přiveze s sebou. Uvedené se týká návrhu stanov, členských příspěvků, jednacího a finančního řádu a programu valné hromady.

 • V roce 2020 bude Týden knihoven i Březen – měsíc čtenářů zaměřen na téma Knihovny jako vzdělávací instituce.

 • Probíhají jednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR o průzkumu spolupráce knihoven a škol.

Komentáře k článku