Rekvalifikační kurz Knihovník v knihovně pro děti v roce 2019

V roce 2018 na konferenci Knihovny současnosti v Olomouci jsem končila příspěvek o vzdělávání dětského knihovníka sdělením, že budeme pokračovat a chystáme se kurz také akreditovat (viz též s. 177 ve sborníku). Ta chvíle právě nastala.

Žádost o akreditaci rekvalifikačního kurzu byla na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) podána na podzim roku 2018. Do žádosti bylo nutné promyslet novou, upravenou podobu akreditovaného kurzu. Musel splňovat hodinový rozsah, který je stanoven u dané profesní kvalifikace v Národní soustavě kvalifikací (NSK), musel být optimálně rozložen na distanční a prezenční výuku, musel být obsahově zcela v souladu s aktuálním hodnoticím standardem pro danou profesní kvalifikaci NSK. Museli jsme tedy (prozatím formálně) upravit rozdíly, které nám vznikly z předchozí realizace pilotního vzdělávacího programu. V něm jsme měli například lekce v e-kurzu rozděleny do tematicky blízkých skupin a nikoliv v pořadí podle odborných způsobilostí a kritérií, jak jsou uvedena v hodnoticím standardu NSK. Dále bylo nutné do žádosti o akreditaci připravit seznam lektorů pro jednotlivé odborné způsobilosti a kritéria. Žádost také vyžadovala příklad studijního materiálu, doložení informací o prostorovém, materiálním a technickém zabezpečení a další informace dokladující způsobilost žadatele realizovat vzdělávací rekvalifikační program.

Udělení akreditace MŠMT pro rekvalifikační kurz Knihovník v knihovně pro děti a schválená finanční podpora z podprogramu VISK 2 na podporu realizace Rekvalifikačního kurzu Knihovník v knihovně pro děti nám dává příležitost připravit a realizovat vzdělávací program pro rok 2019 v novém (a snad lepším) schématu.

V organizačně upravené verzi bude otevřen Moodle Knihovny Jiřího Mahena v Brně (KJM) s dvanácti lekcemi, se 100 hodinami distančního studia s plnou podporou tutora. Prezenční výuka bude v průběhu těchto dvanácti týdnů zastoupena osmi semináři, které budou složeny z 52 teoretických hodin a nově z deseti hodin praxe. Celkově se bude jednat o 162 hodin kurzu. Vzdělávacím přídavkem bude bezpečnost a ochrana zdraví při práci nejen ve formě poučení pro účastníky, ale i v podobě přednášky o bezpečnosti práce v knihovně obecně a v souvislosti s návštěvníky knihovny.

Deset hodin praxe se bude týkat způsobilostí Odborná komunikace se čtenáři, uživateli a zákazníky v knihovnách, Realizace aktivit k podpoře čtenářství a Realizace lekcí informační výchovy. V rámci realizace praktických hodin budou prolnuty první dvě uvedené způsobilosti. Studenti kurzu budou společně tvořit koncept a následně realizovat vzdělávací program pro osoby s mentálním postižením. Budou si tak moci vyzkoušet nejen tvorbu rámce programu, ale zároveň reálně komunikovat se skupinou lidí s mentálním postižením. Poznatky budou na závěr diskutovány a komentovány pedagogem doprovázejícím skupinu. V další fázi budou studenti tvořit vzdělávací program na konkrétní titul z literatury pro děti a mládež a pro konkrétní skupinu dětí z majority a skupinu dětí se specifickými potřebami; vytvoří tak inkluzivní program, který bude rozvíjet klíčové kompetence. V posledních hodinách praxe se přímo účastní programu s využitím informačních technologií (tabletů, interaktivní tabule). Celé pojetí praktických hodin bude probíhat v návaznosti na studijní distanční materiály. Další kritéria vyžadující praktické předvedení budou také procvičována na PC v rámci prezenčních seminářů.

Je předpokládáno zahájení vzdělávacího kurzu v září 2019. Zájemci budou informováni prostřednictvím elektronické konference Knihovna a prostřednictvím webu KJM – Vzdělávání NSK. Těšíme se na vás!

Komentáře k článku