Setkání knihovníků Libereckého kraje v roce 2018 a ocenění knihoven Libereckého kraje

Tradiční Setkání knihovníků Libereckého kraje se koná vždy v předvánočním čase a na jeho programu jsou vedle odborných témat i ta slavnostní, výroční – oceňují se knihovny a knihovníci. Ani v roce 2018 tomu nebylo jinak. Více než 60 knihovníků a zástupců obcí se v úterý 11. prosince sešlo v liberecké knihovně. K tradičním pořadatelům akce – regionální organizaci SKIP Libereckého krajeKrajské vědecké knihovně v Liberci – se tentokrát připojil i Liberecký kraj. Potřetí se totiž udělovaly ceny nejlepším knihovnám Libereckého kraje a vyhlašovatelem soutěže o cenu Nejlepší knihovna Libereckého kraje je právě Liberecký kraj ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci.

Pohled do sálu
Pohled do sálu

Cena se uděluje jednou za dva roky jako vyjádření uznání knihovně za její činnost a zásluhy. Oceněné knihovny (vždy jedna z každého okresu Libereckého kraje) obdrží diplom a finanční odměnu ve výši deseti tisíc korun.

Výběr vítězných knihoven má jasná pravidla. Každá z pověřených knihoven v jednotlivých okresech – tedy Krajská vědecká knihovna v Liberci, Městská knihovna Česká Lípa, Městská knihovna Jablonec nad Nisou a Městská knihovna Semily – hodnoticí komisi předloží tři návrhy. Návrhy se předkládají do konce srpna téhož roku, kdy je soutěž vyhlášena. Z nominací je potom hodnoticí komisí vybrána jedna vítězná knihovna z každého okresu, tedy čtyři knihovny za celý Liberecký kraj. Hodnoticí komise je složena ze zástupců Libereckého kraje, Krajské vědecké knihovny a každé z pověřených knihoven, v roce 2018 se nad nominacemi sešla 1. října. Mezi základní kritéria výběru patří například kvalita výpůjčních služeb, komunitní a společenská role knihovny v obci, prostory knihovny i aktivita jejích pracovníků. Při výběru knihoven pomáhá i fotodokumentace a samozřejmě znalosti z terénu, kterými jsou bohatě vybavené naše metodičky. Diplom Nejlepší knihovna Libereckého kraje a odměnu 10 000 Kč získaly:

  • Místní knihovna Svojkov – knihovnice Jiřina Tomšová;

  • Místní knihovna Albrechtice v Jizerských horách – knihovnice Věra Engeová;

  • Městská knihovna Nové Město pod Smrkem – knihovnice Jana Slámová, od 3. září 2018 Marie Vojáčková;

  • Obecní knihovna Košťálov – knihovnice Lenka Havlová.

Držitelé ocenění Nejlepší knihovna Libereckého kraje roku 2018
Držitelé ocenění Nejlepší knihovna Libereckého kraje roku 2018

Níže jednotlivé knihovny představujeme podrobněji.

Místní knihovna Svojkov

Obec Svojkov patří k menším obcím Českolipska, žije v ní 247 obyvatel. Místní knihovna sídlí v budově obecního úřadu, v prvním patře. Vybavení knihovny již neodpovídá dnešním standardům, ale vychází ze situace, že prostory, v nichž se knihovna nachází, slouží nejen jednání zastupitelstva obce, ale dalším zájmovým spolkům obce a různým aktivitám – jednou se zde cvičí, jednou pracuje na počítačích, nechybí ani taneční zábavy! Proto je knihovní fond uložen ve skříních pod uzavřením. Plocha je 70 m². Fond knihovny tvoří 1 346 svazků. Obec poskytuje omezenou částku na nákup nových knih. Čtenáři si ale vybírají z knih výměnného fondu, jehož soubory jsou do knihovny dováženy čtyřikrát ročně. Ročně se v Místní knihovně Svojkov půjčí kolem 300 svazků, zapsáno je 35 čtenářů, z toho je 18 dětských. Návštěvnost v minulém roce byla 531 uživatelů a realizovalo se 13 kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost.

Svojkov je velmi malá obec a knihovna zde nepřetržitě působí téměř 60 let, je tedy trvalou součástí velmi aktivního života obce. Ostatně knihovna a její knihovnice je často centrem a iniciátorem těchto aktivit a svými výsledky jak v návštěvnosti, tak počtu akcí mnohonásobně převyšuje knihovny v mnohem větších místech. O práci knihovny je vedena zajímavá kronika, která vypovídá nejen o historii místní knihovny, ale i o dění v obci Svojkov. Knihovna ve Svojkově byla vždy kulturním centrem obce, v němž se její obyvatelé schází na výstavy, předčítání, vítání občánků, srazy absolventů místní školy, výtvarné dílny, ale kde si v první řadě půjčují knihy za účelem vzdělání i zábavy. Knihovna jako pořadatel těchto aktivit plní i roli komunitního centra. Rovněž pravidelně aktualizuje své webové stránky a v blízké době bude začleněna do automatizovaného systému Tritius REKS.

Místní knihovna Albrechtice v Jizerských horách

V obci s 345 obyvateli je knihovna skvěle dostupná – nachází se v budově obecního úřadu, základní a mateřské školy, přímo u zastávky autobusu. Knihovna je také nově přestěhována do kompletně zrenovované místnosti v přízemí budovy – i veškerý nábytek je nový. Používá se zde automatizovaný knihovní systém Tritius. Knihovnice je zároveň učitelkou na základní škole, což ji umožňuje příkladné propojení s žáky. Knihovna je otevřena dvě hodiny týdně – v pondělí od 16 do 18 hodin, její fond nabízí necelé 3 000 svazků a také dva tituly periodik. Knihovna registruje 81 čtenářů, z toho 56 do 15 let. Knihovna se účastní mnoha akcí, například Noci s Andersenem, je zapojena do projektu Čtení pomáhá, mnoha výtvarných soutěží pro děti ze základní a mateřské školy. Knihovnice rovněž organizuje jarní tábor, podzimní Běh naděje v sousedním Jiřetíně pod Bukovou a vede keramický kroužek pro dospělé.

Městská knihovna Nové Město pod Smrkem

V Novém Městě pod Smrkem žije necelých 3 850 obyvatel, z celkového počtu obyvatel je v knihovně registrováno 149 čtenářů, z toho 88 dětí. Ročně přibude do regálů průměrně 1 000 nových knih. Městská knihovna je pro veřejnost otevřena od pondělí do čtvrtka každý den, celkem 20 hodin týdně. Knihovna sídlí v centru Nového Města v bezprostřední blízkosti městského úřadu. V jedné budově je umístěna společně s muzeem, galerií a informačním centrem. Pro knihovnu je vyčleněno první patro se světlými prostory, které působí velmi příjemně. Cestou z přízemí si můžete na chodbě prohlédnout výkresy a výrobky dětí, které vytvořily na akcích v knihovně. Nyní již bývalá knihovnice paní Slámová se vždy věnovala hlavně práci s dětmi. Připravovala pro děti tematické dílničky a tvoření podle ročních období a svátků, které v nich slavíme, například Valentýn v knihovně, velikonoční dílny, vyrábění dárečků ke Dni matek, podzimní a vánoční dílny. Vyhlašovala různé soutěže; letos například výtvarné soutěže Kam odlétly vlaštovky nebo Malý princ. Přihlášené práce a výrobky si máte možnost prohlédnout v knihovně a přilehlých prostorách. K propagaci knihovna využívá vlastní webové stránky, webové stránky města a v neposlední řadě i profil knihovny na Facebooku.

Obecní knihovna Košťálov

Knihovna je umístěna v přízemí budovy obecního úřadu v centru obce Košťálov, která má 1 319 obyvatel. Knihovna eviduje 144 čtenářů (z toho je 28 čtenářů do 15 let), kteří v roce 2017 uskutečnili 3 000 výpůjček. Čtenáři mají k dispozici 7 251 svazků knih, pro jejichž správu knihovna využívá knihovní systém Clavius. Obec žije bohatým kulturním a společenským životem, na kterém se knihovna velkou měrou podílí. V loňském roce sem zavítalo více než 1 500 návštěvníků, z nichž mnozí přišli v rámci kulturních a vzdělávacích akcí. Knihovnu spolu s učitelkami pravidelně navštěvují děti z mateřské a základní školy, pořádají se zde zábavná odpoledne pro děti a řada kulturních a vzdělávacích aktivit pro dospělé účastníky. V letech 2005 a 2012 získala knihovna v Zrcadlové kapli pražského Klementina ocenění v rámci soutěže Knihovna roku. Uznání „za rozmanitou a vysoce kvalitní nabídku služeb a aktivit v nápaditém a příjemném prostředí zrekonstruované knihovny“ si určitě zasloužila. V roce 2013 se knihovna umístila na 4. místě v soutěži Rozkvetlá knihovna. V roce 2012 byla Lenka Havlová nominovaná na cenu Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje.

Odborná témata

Kromě vyhlášení Ceny Knihovna Libereckého kraje roku 2018 byl program Setkání knihovníků věnován i odborným tématům. O metodických pokynech pro české veřejné knihovny hovořila PhDr. Marie Šedá z Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, jako inspirace mohla posloužit prezentace PhDr. Ludmily Sýkorové, která přiblížila studijní cestu SKIP do belgických knihoven a zajímavá knihovnická pracoviště v zahraničí. Pozvání přijal rovněž Jaroslav Fryč, majitel známého libereckého knihkupectví a antikvariátu, který krátce představil rozšířené aktivity tohoto podniku i možnosti spolupráce s knihovnami a všem přítomným předal dárkové poukazy do oblíbeného obchodu v liberecké Pražské ulici.

Součástí setkání bylo i hudební vystoupení Daniela Matejči
Součástí setkání bylo i hudební vystoupení Daniela Matejči

Fotografie ze setkání si můžete prohlédnout na Rajčeti. Příští Setkání knihovníků Libereckého kraje se bude konat opět za rok a bude se pro změnu udělovat Cena Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje.

Fotografie pocházejí z archivu Krajské vědecké knihovny v Liberci.

Komentáře k článku