Literární soutěž Příbram Hanuše Jelínka

V roce 1996 vyhlásila Knihovna Jana Drdy Příbram literární soutěž pro mládež. Při hledání jejího názvu se objevila řada jmen místních významných osobností od literátů až po politiky. Po delších diskusích padla volba na neprávem pozapomenutého příbramského rodáka, básníka, překladatele, spisovatele, pedagoga a diplomata Hanuše Jelínka.

Tento kultivovaný a všestranně vzdělaný člověk se narodil jako Jan Křtitel Jelínek 3. září 1878 v Příbrami. Vystudoval zdejší gymnázium a pokračoval v Praze ve studiu filosofické fakulty, obor český a francouzský jazyk. V letech 1901–1918 byl profesorem na Českoslovanské obchodní akademii v Praze. V roce 1905 se oženil s Boženou Jiráskovou, akademickou malířkou, dcerou Aloise Jiráska. Krátce před první světovou válkou přednášel rok českou literaturu na pařížské Sorbonně. Již jako profesor obchodní akademie se účastnil společenského a kulturního života. Měl velkou zásluhu na propagaci české kultury v západní Evropě, zejména ve frankofonních zemích. Pro tuto úlohu si jej vybral T. G. Masaryk při přípravě vzniku Československé republiky a politické orientace nového státu. Od roku 1918 pracoval na ministerstvu zahraničí a v roce 1919 byl členem mírových jednání ve Francii. V letech 1922–1925 řídil Československou tiskovou kancelář v Paříži.1 Později zastával diplomatický úřad i ve Švýcarsku. Připadalo nám proto vhodné jeho jméno spojit s literární výchovou mládeže a tím jej připomenout současníkům.

Soutěž je vyhlašována vždy v únoru s termínem uzávěrky 30. dubna. Do prvního ročníku se přihlásilo 24 autorů převážně z Příbrami. Do dalších ročníků už přispívali mladí autoři z celé republiky. V roce 2003 to bylo už 82 autorů, v roce 2015 jich bylo 120.

Od roku 2000 je soutěž rozdělena do šesti kategorií (12–15, 16–19, 20–23 let, zvlášť poezie a próza). Poněkud větší zájem je o poezii, většinou se hlásí více dívek než chlapců.

V porotě pod vedením ředitele knihovny Václava Chvála zasedala od  začátku soutěže řada příbramských literátů a kulturních pracovníků, např. básník Jan Mička, novinář a výtvarník Karel H. Šťastný, spisovatel a novinář Václav Moravec, novinář a spisovatel Zdeněk Hlaváček a básník Bohouš Svoboda. Později se v porotě vystřídali i četní známí novináři a literární kritici, např. Igor Malijevský a Radim Kopáč, básník, kritik a esejista Josef Suk a literární historik, kritik a publicista Vladimír Novotný. V několika ročnících bylo vyhodnocení soutěže spojeno s konáním literární dílny.

Slavnostní vyhlášení výsledků probíhá již tradičně v Týdnu knihoven, pořádaném SKIP vždy v prvním celém říjnovém týdnu. Koná se v sobotu odpoledne, aby měli možnost dostavit se i autoři ze vzdálenějších míst. Zatím nejvzdálenější účastnice poslala svou práci z Londýna, kde pracovala jako au pair. Na vyhlášení výsledků se ale nedostavila. Součástí programu ale není jen nedočkavě očekávané vyhlášení výsledků a dekorování úspěšných autorů. Napětí soutěžících zvyšujeme kulturními vystoupeními začínajících umělců ve spolupráci s místními základními uměleckými školami. V posledních letech přijali naše pozvání na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže renomovaná spisovatelka a překladatelka Radka Denemarková a spisovatel Pavel Renčín S autory přátelsky rozebrali jejich práce a vysvětlili, co a kde případně zlepšit. Celá beseda byla soutěžícími velmi pozitivně přijata.

Z vítězných a dalších prací, které porotu zaujmou, je v  každém ročníku vydáván sborník. Je vždy nazván podle některé z nejlepších prací. Doposud to byly například Krokodýl v předsíni, Zpěv pro hvězdy, Vánoce na blátě, Vichřice na sídlišti, Bublišení, Tančila requiem nebo Cesta tam a zase zpátky. Almanach mívá pravidelně rozsah cca 100 stran formátu A5. Grafickou úpravu a korektury provádějí zaměstnanci knihovny. V prvních ročnících se almanach v knihovně i tiskl na risografu, nyní tuto službu zajišťuje jedna z příbramských tiskáren.

Sborník z roku 2018
Sborník z roku 2018

Sborník je součástí balíčku odměn pro úspěšné autory a knihovna jej též nabízí k prodeji v nabídce vydaných knih.

Finanční náklady soutěže pokrývá knihovna především z dotací (např. z programu Knihovna 21. století), ale má i své osvědčené sponzory z řad místních firem či významných osobností. Členové poroty pracují většinou za symbolickou odměnu, jejich literární rozbory a besedy s autory jsou vlastně sponzorskou podporou mladých literátů.

V roce 2018 se do soutěže přihlásilo 43 mladých literárních nadějí z celé republiky – šest dívek a sedmnáct chlapců, kteří poslali celkem 98 prací v kategoriích próza a poezie. Mnozí z nich jsou už v soutěži stálicemi. Těší nás, když můžeme sledovat jejich vývoj a růst. Je to pro nás potvrzení, že práce, kterou organizace a průběh literární soutěže znamená, není zbytečná.

Při předávání cen je vždy nabitý sál – jinak tomu nebylo ani v roce 2018
Při předávání cen je vždy nabitý sál – jinak tomu nebylo ani v roce 2018

Radka Denemarková předává ceny soutěžícím

Radka Denemarková předává ceny soutěžícím
Radka Denemarková předává ceny soutěžícím

Radka Denemarková se soutěžícími

Radka Denemarková se soutěžícími
Radka Denemarková se soutěžícími

Autorkou fotografií je Petra Dařílková z Knihovny Jana Drdy Příbram. Na webu knihovny jsou dále k dispozici mj. fotografie z let 20162017.

  • 1. KAŠPAROVÁ, Jaroslava, Josef KRČEK, Karel H. ŠŤASTNÝ et al. Hanuš Jelínek a Příbram. Příbram: Knihovna Jana Drdy, 2015. 10 s.

Komentáře k článku