Co se půjčovalo ve veřejných knihovnách v roce 2017

Úvod

Novelou autorského zákona č. 122/2000 Sb. z roku 2006 byla Národní knihovně ČR uložena povinnost hradit kolektivním správcům (Dilia a Ochranná organizace autorská) odměny za půjčování autorských děl v knihovnách ČR ve výši 0,5 Kč za jednu absenční výpůjčku. Na základě statistických údajů o počtu výpůjček uskutečněných knihovnami se pravidelně provádí výpočet odměn za půjčování v uplynulém roce. Za rok 2017 byla takto uhrazena částka více než 21,4 milionů Kč s DPH. Kolektivní správce má současně povinnost vybranou částku rozúčtovat a předat jednotlivým autorům. Pro tento účel shromažďuje Národní knihovna ze vzorku 32 knihoven1 různých velikostí údaje o výpůjčkách v podobě ISBN. ISBN následně umožňuje dohledat v České národní bibliografii podrobné bibliografické údaje o půjčovaných dílech. Níže uvedená analýza vychází z dat, která byla shromážděna za rok 2017 a navazuje na analýzy vytvořené za roku 2011 až 2015, za rok 2016 analýza provedena nebyla2. Předmětem analýzy bylo 3 008 407 absenčních výpůjček (bez prolongací a evidovaných prezenčních výpůjček), které byly uskutečněny z 61 710 různých titulů. V roce 2017 bylo ve všech veřejných knihovnách registrováno cca 34,6 milionu primárních absenčních výpůjček. Uvedený vzorek tedy tvoří cca 8,7 % z celkového počtu výpůjček, které byly uskutečněny ve veřejných knihovnách provozovaných obcemi a kraji.

Jazyková skladba výpůjček v roce 2017

Půjčovaná díla (61 710 různých titulů) byla původně vytvořena v 64 různých jazycích. Jak uvádí tab. 1, největší podíl (53 %) představovala díla napsaná v angličtině, 31 % tvořila díla v češtině. Všechny ostatní jazyky tvořily pouze 16 %, přičemž největší podíl (6 %) měla díla německých autorů, následovala francouzská literatura se 3 % a slovenská literatura se 2 %. Všechny ostatní jazyky se potom pohybovaly již pod úrovní jednoho procenta.

Tab. 1: Jazyková skladba výpůjček (v roce 2017)

Jazyk

Počet půjčovaných děl

Podíl  v %

Výpůjčky podle jazyku originálu

Podíl v %

angličtina

32    790

53  %

1 589 118

53 %

čeština

19 341

31 %

1 065 721

35 %

němčina

3 464

6 %

111 607

4 %

francouzština

2 030

3 %

76 521

3 %

slovenština

955

2 %

62 712

2 %

ruština

427

1 %

17 122

1 %

španělština

449

1 %

25 640

1 %

polština

349

1 %

4 924

0 %

italština

353

1 %

7 967

0 %

švédština

359

1 %

9 520

0 %

ostatní

1 193

2 %

37 555

1 %

celkem

61 710

100 %

3 008 407

100 %

Trochu jiný pohled nám umožňuje analýza celkových výpůjček (3 008 407 výpůjček). Největší frekvenci (53 %) výpůjček zaznamenala díla britských a amerických autorů. Výpůjčky českých autorů tvořily 35 % z celkového počtu výpůjček, následovaly výpůjčky německých autorů a francouzských autorů, za nimi pak výpůjčky děl slovenských autorů. Následuje švédština, španělština, italština, polština a ruština. Ostatní jazyky tvořily necelé cca jedno procento výpůjček.

Jak ukazují grafy 1 a 2, v posledních dvou letech můžeme zaznamenat, že proporce mezi půjčováním děl v angličtině, češtině a ostatních jazycích se poměrně výrazně mění. U počtu půjčovaných děl zaznamenáváme růst titulů v češtině (o 3 %) a naopak pokles titulů v ostatních jazycích (o 4 %). Pokud jde o skladbu výpůjček, lze sledovat podstatný pokles zájmu o produkci v angličtině (o 11 %) a také pokles počtu výpůjček v ostatních jazycích (o 2 %). Oproti tomu se výrazně více půjčovala česká literatura (o 12 %). Pro tyto posuny nemáme zatím vysvětlení a bude zajímavé tyto trendy sledovat v budoucnu.

Graf 1: Původní jazyková skladba půjčovaných děl (podle let)
Graf 1: Původní jazyková skladba půjčovaných děl (podle let)

Graf 2: Jazyková skladba výpůjček podle jazyka originálu (podle let)
Graf 2: Jazyková skladba výpůjček podle jazyka originálu (podle let)

Půjčování nové a starší literatury

Další pohled na výpůjčky veřejných knihoven nám umožňuje analýza vypůjčených děl podle roku jejich vydání (viz graf 3). Z celkového počtu výpůjčených děl (61 069 různých titulů) bylo 52 % vydáno v posledních deseti letech. Pouze 48 % titulů připadlo na knihy vydané před 11 až 28 lety.

Graf 3: Podíl výpůjček a půjčovaných děl podle roku vydání (v roce 2017)
Graf 3: Podíl výpůjček a půjčovaných děl podle roku vydání (v roce 2017)

Při podrobnější analýze zjišťujeme, že největší počet děl vypůjčených v roce 2017 tvořila díla vydaná v letech 2017 až 2008, kdy se počet vypůjčených titulů pohyboval nad hodnotou tři tisíce titulů vydaných v určitém roce. Z grafu 4 je patrné, že přibližně po osmi až deseti letech zájem o starší tituly téměř rovnoměrně lineárně klesá a u roku 1990 je možné zaznamenat pouze 475 titulů, které byly v roce 2017 ve sledovaných knihovnách půjčeny alespoň jedenkrát3.

Graf 4: Počet půjčených děl podle roku vydání (v roce 2017)
Graf 4: Počet půjčených děl podle roku vydání (v roce 2017)

Ještě průkaznější je vliv stáří vydaných knih při sledování počtu výpůjček (viz graf 5). Plných 76 % výpůjček bylo realizováno z titulů vydaných v posledních deseti letech. Tituly se starším vročením se na počtu výpůjček podílely pouze 24 %. Při podrobnějším pohledu zjišťujeme, že největší počet výpůjček (405 tisíc) byl uskutečněn z titulů získaných v druhém roce po vydání knihy. Z tohoto hlediska můžeme pozorovat postupný vzestup zájmu o tituly vydané v běžném roce, v následujícím roce po vydání dosáhne objem vypůjčených titulů určitého vrcholu a potom následuje postupný pokles. O knihy vydané v roce 1990 byl po dvaceti osmi letech více než 66krát nižší zájem než o tituly vydané v roce 2016.

Graf 5: Výpůjčky podle roku vydání díla (v roce 2017)
Graf 5: Výpůjčky podle roku vydání díla (v roce 2017)

Analýza výpůjček z posledních šesti let (viz graf 6) ukazuje, že ve sledovaných knihovnách postupně narůstá objem starší části knihovního fondu vydaného před více než deseti lety (nárůst vypůjčených děl z 35 % v roce 2011 na 48 % v roce 2017). Naopak proporce celkového počtu výpůjček se až do roku 2015 příliš neměnila – objem výpůjček z fondu staršího než deset let se pohyboval v rozmezí 21 až 22 %4. V roce 2017 jsme ale zaznamenali dvouprocentní nárůst půjčování starší literatury.

Graf 6: Proporce půjčování nové a starší literatury (podle let)
Graf 6: Proporce půjčování nové a starší literatury (podle let)

Z tohoto hlediska je zdůvodnitelný standard pro doplňování knihovních fondů5, který považuje za optimum sedmiprocentní roční obnovu knihovního fondu. Zájem o starší tituly přirozeně klesá, ale je také odrazem samotného fungování veřejných knihoven, které provádějí průběžně aktualizaci svého knihovního fondu, tj. vyřazují starší, málo využívané tituly a nahrazují je novými přírůstky. Tímto způsobem postupně klesá objem nabídky starších titulů. Starší tituly si návštěvníci knihoven mohou objednat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiných (větších) knihoven, zejména krajských, které plní archivní funkci a garantují dostupnost literatury pro svůj kraj. Podmínkou ovšem je, aby systém uchování starší literatury i meziknihovních služeb dobře fungoval a knihovna si v rozpočtu rezervovala přiměřené finanční prostředky na úhradu poštovného.

Zajímavým údajem je také sledování průměrného obratu půjčovaných titulů (viz tab. 2). Je celkem přirozené, že nové přírůstky vykazují vyšší obrat než starší literatura. Z minulých analýz víme, že jsou podstatné rozdíly mezi průměrným obratem českých a zahraničních titulů, které se půjčují mnohem častěji. Jednoznačné vysvětlení tohoto jevu nemáme k dispozici, ale jedno se nabízí zcela přirozeně – do čestiny se překládají díla, která jsou úzkým výběrem z celkové zahraniční produkce. Většinou se jedná o díla, která jsou již ověřena čtenářskou oblibou a trhem v zahraničí, a to jim zajišťuje i vyšší oblibu v českém prostředí. Nové tituly ze zahraniční produkce mají také výrazně intenzivnější marketing než domácí produkce.

Tab. 2: Počet děl a počet výpůjček podle roku vydání (v roce 2017)

Rok

Počet děl

Počet výpůjček

Obrat

do 1990

475

6 128

13

1991

439

6 497

15

1992

638

7 434

12

1993

812

11 363

14

1994

990

13 633

14

1995

1 155

16 442

14

1996

1 285

18 915

15

1997

1 340

20 504

15

1998

1 497

27 483

18

1999

1 771

32 014

18

2000

2 063

41 868

20

2001

2 065

41 535

20

2002

2 189

50 973

23

2003

2 216

60 799

27

2004

2 417

66 401

27

2005

2 499

77 580

31

2006

2 758

95 801

35

2007

2 829

100 733

36

2008

3 310

134 085

41

2009

3 220

151 686

47

2010

3 215

155 316

48

2011

3 251

179 017

55

2012

3 184

193555

61

2013

3 060

208 299

68

2014

2 902

237 048

82

2015

2 692

299 050

111

2016

2 774

405 223

146

2017

4 023

284 507

71

Nejpůjčovanější čeští autoři

Jiný pohled na nejpůjčovanější knihy nám může zprostředkovat analýza nejpůjčovanějších autorů (viz tab. 3). V tomto pořadí není vždy rozhodující vydání jednoho bestselleru, ale často rozhoduje celkový počet vydaných děl. Stejně jako v předchozích letech byl i v roce 2017 nejpůjčovanějším českým autorem spisovatel historických románů Vlastimil Vondruška6 (41 430 výpůjček), který má ve fondech sledovaných knihoven 144 svých děl. S velkým odstupem následoval autor detektivek a literatury faktu Jan Bauer s 22 730 výpůjčkami (171 titulů). Na třetím místě se umístila autorka Hana Parkánová-Whitton (44 titulů bylo půjčeno 16 430krát). Tato trojice drží pozice nejpůjčovanějších autorů již od rok 2013. Na dalších místech nejpůjčovanějších spisovatelů převažují autoři literatury pro děti a mládež (Řeháčková, Pospíšilová) a autoři orientovaní na četbu pro ženy (Martínková, Jakoubková, Kubátová) a detektivky (Cimický, Češka, Cílek).

Tab. 3: Nejpůjčovanější čeští autoři (v roce 2017)

Pořadí

Autor – Dilia

Výpůjčky

Žánr

1

Vondruška Vlastimil

41 430

historická literatura

2

Bauer Jan

22 730

detektivky, literatura faktu

3

Parkánová-Whitton Hana

16 430

historická literatura, romány

4

Jakoubková Alena

14 566

literatura pro ženy

5

Martinková Hana

13 388

literatura pro ženy

6

Pospíšilová Zuzana

12 268

dětská literatura

7

Kubátová Taťána

10 313

literatura pro ženy

8

Češka Stanislav

9 559

detektivní romány

9

Řeháčková Věra

9 186

dětská literatura

10

Cimický Jan

9 077

detektivky, romány, literatura faktu

11

Niedl František

8 627

historická literatura

12

Viewegh Michal

8 621

romány

13

Cílek Roman

8 331

detektivky, literatura faktu

14

Pawlowská Halina

7 623

fejetony, povídky

15

Březinová Ivona

7 239

literatura pro děti a mládež

16

Horáková Naděžda

6 902

detektivky, romány, historické

17

Třeštíková Radka

5 201

romány

18

Devátá Ivanka

5 110

fejetony, vzpomínkové knihy

19

Beran Ladislav

4 996

detektivky

20

Ciprová Oldřiška

4 904

historická literatura

21

Štíplová Ljuba

4 824

dětská literatura, poezie

22

Francková Zuzana

4 618

dívčí romány, cestopisy, kuchařky

23

Fojtová Věra

4 504

detektivní romány

24

Hanibal Jiří

4 377

historické romány

25

Žáček Jiří

4 335

dětská literatura

26

Uher František

3 998

dětská literatura

27

Kratochvíl Miloš

3 851

dětská literatura

28

Braunová Petra

3 699

literatura pro děti a mládež

29

Nesvadbová Barbara

3 670

literatura pro ženy

30

Vašíček Arnošt

3 644

literatura faktu, záhady

Když se podíváme na to, jak se měnilo pořadí oblíbenosti v posledních pěti letech, musíme konstatovat, že k žádným podstatným změnám nedochází. Tab. 4 dokládá, že skupina přibližně deseti nejpůjčovanějších autorů se příliš nemění, ale na dalších místech dochází k postupným změnám pořadí. Můžeme například sledovat vzestup autora detektivní literatury Stanislava Češky, autora historické literatury Františka Niedla, ale také Haliny Pawlovské nebo Radky Třeštíkové. Pokles naopak zaznamenávají výpůjčky děl Michala Viewegha (z třetího místa v roce 2011 se v roce 2017 přesunul na místo dvanácté). Z první třicítky nejpůjčovanější autorů v průběhu let zmizel například Karel Čapek, Pavel Šrut, Josef Škvorecký nebo Milan Kundera.

Tab. 4: Nejpůjčovanější čeští autoři (srovnání let 2011 až 2017)

Pořadí

2017

2015

2014

2013

2012

2011

1

Vondruška Vlastimil

Vondruška Vlastimil

Vondruška Vlastimil

Vondruška Vlastimil

Vondruška Vlastimil

Vondruška, Vlastimil

2

Bauer Jan

Bauer Jan

Bauer Jan

Bauer Jan

Řeháčková Věra

Řeháčková Věra

3

Parkánová-Whitton Hana

Parkánová-Whitton Hana

Parkánová-Whitton Hana

Parkánová-Whitton Hana

Viewegh Michal

Viewegh Michal

4

Jakoubková Alena

Martinková Hana

Körnerová Hana Marie

Řeháčková Věra

Francková Zuzana

Kubátová Táňa

5

Martinková Hana

Jakoubková Alena

Řeháčková Věra

Körnerová Hana Marie

Kubátová Taťána

Körnerová Hana Marie

6

Pospíšilová Zuzana

Kubátová Taťána

Viewegh Michal

Viewegh Michal

Körnerová, Hana Marie

Rottová Inna

7

Kubátová Taťána

Řeháčková Věra

Kubátová Taťána

Francková Zuzana

Fuchsová Irena

Stínil Luděk

8

Češka Stanislav

Pospíšilová Zuzana

Jakoubková Alena

Kubátová Taťána

Bauer Jan

Žáček Jiří

9

Řeháčková Věra

Viewegh Michal

Francková Zuzana

Cimický Jan

Březinová Ivona

Štíplová Ljuba

10

Cimický Jan

Cimický Jan

Pospíšilová Zuzana

Fuchsová Irena

Cimický Jan

Obermannová Irena

11

Niedl František

Březinová Ivona

Cimický Jan

Březinová Ivona

Rottová Inna

Kratochvíl Miloš

12

Viewegh Michal

Devátá Ivanka

Březinová Ivona

Jakoubková Alena

Obermannová Irena

Uher František

13

Cílek Roman

Rottová Inna

Rottová Inna

Rottová Inna

Jakoubková Alena

Vašíček Arnošt

14

Pawlowská Halina

Cílek Roman

Devátá Ivanka

Pospíšilová Zuzana

Cílek Roman

Nosková Věra

15

Březinová Ivona

Niedl František

Štíplová Ljuba

Štíplová Ljuba

Žáček Jiří

Nesvadbová Barbara

16

Horáková Naděžda

Francková Zuzana

Fuchsová Irena

Obermannová Irena

Devátá Ivanka

Rudiš Jaroslav

17

Třeštíková Radka

Češka Stanislav

Čapek Karel

Žáček Jiří

Stínil Luděk

Klíma, Ivan

18

Devátá Ivanka

Žáček Jiří

Cílek Roman

Kratochvíl Miloš

Čapek Karel

Steklač Vojtěch

19

Beran Ladislav

Horáková Naděžda

Horáková Naděžda

Cílek Roman

Vašíček Arnošt

Řezníčková Daniela

20

Ciprová Oldřiška

Štíplová Ljuba

Žáček Jiří

Čapek Karel

Kratochvíl Miloš

Šmíd Zdeněk

21

Štíplová Ljuba

Čapek, Karel

Niedl František

Horáková Naděžda

Uher František

Kundera Milan

22

Francková Zuzana

Fuchsová Irena

Braunová Petra

Uher František

Štíplová Ljuba

Švandrlík Miloslav

23

Fojtová Věra

Kratochvíl Miloš

Češka Stanislav

Devátá Ivanka

Čtvrtek Václav

Nepil František

24

Hanibal Jiří

Braunová Petra

Kratochvíl Miloš

Braunová Petra

Braunová Petra

Škvorecký Josef

25

Žáček Jiří

Fojtová Věra

Obermannová Irena

Holcová Milena

Formanová Martina

Longinová Helena

26

Uher František

Nesvadbová Barbara

Monyová Simona

Formanová Martina

Brabcová Eva

Novák Tomáš

27

Kratochvíl Miloš

Obermannová Irena

Uher František

Nesvadbová Barbara

Nesvadbová Barbara

Rudolf Stanislav

28

Braunová Petra

Holcová Milena

Nesvadbová Barbara

Nosková Věra

Nosková Věra

Žamboch Miroslav

29

Nesvadbová Barbara

Uher František

Čtvrtek Václav

Stínil Luděk

Holcová Milena

Zamora Juan

30

Vašíček Arnošt

Vašíček Arnošt

Holcová Milena

Niedl František

Březinová Anna

Šrut Pavel

Nejpůjčovanější knihy českých autorů

Přehled o nejpůjčovanějších knihách českých autorů v roce 2017 podává tab. 5. První příčka patří knize Bábovky od Radky Třeštíkové (2 100 výpůjček), vydaná v roce 2016. Bábovky tak zlomily několikaletou hegemonii románu Žítkovké bohyně od Kateřiny Tučkové vydané roku 2012 (první místo od roku 2013), který tentokráte klesl na páté místo. Druhým nejpůčovanějším titulem byl dvojromán Patrika Hartla Okamžiky štěstí z roku 2016 (1 881 výpůjček). Zdá se, že Patrik Hartl se stal pro návštěvníky veřejných knihoven novou čtenářskou hvězdou, protože starší kniha Malý pražský erotikon (vydáno v roce 2014, 1 627 výpůjček) a humoristický román Prvok, Šampón, Tečka a Karel (vydáno v roce 2012, 1 602 výpůjček) se umístily na třetím a čtvrtém místě. Stálicí nejpůjčovanějších českých knih je stále starší titul Eduarda Petišky Staré řecké báje a pověsti (1 054 výpůjček), který těží z toho, že se jedná o doporučovaný či povinný titul školní četby. V dalším pořadí nalézáme tři nové tituly autorské dvojice Vlastimil Vondruška a Alena Vondrušková Dobronínské morytáty, Jáchymovší démoni, Nitranská brána smrti. Do první desítky nejpůjčovanějších titulů se dostala také nová kniha Terezy Boučkové Život je nádherný (vydáno v roce 2016). Do první dvacítky nejpůjčovanějších knih patří ještě zkušená představitelka ženské četby Alena Jakoubková s novějšími tituly Miluju tě... i s natáčkamaKdo jinému jámu kopá, sám do manželství padá i starší tituly Vlastimila Vondrušky Ještě že nejsem kat a Ulička hanby. Z fenoménu povinné či doporučované četby těží stále Ladislav Fuchs na dvacátém místě se Spalovačem mrtvol (978 výpůjček). Najdeme zde i dva starší tituly Radky Třeštíkové To prší moře (vydáno v roce 2015) a Dobře mi tak (vydáno v roce 2014). Zajímavým jevem výpůjček roku 2017 je, že se mezi nejpůjčovanějšími tituly neobjevila žádná kniha z katagorie dětské četby, pomineme-li starší titul Staré řecké báje a pověsti.

Tab. 5: Nejpůjčovanější knihy českých autorů (v  roce 2017)

Pořadí

Název

Autor

Počet výpůjček

1

Bábovky

Třeštíková Radka

2  100

2

Okamžiky štěstí

Hartl Patrik

1 881

3

Malý pražský erotikon

Hartl Patrik

1 627

4

Prvok, Šampón, Tečka a Karel

Hartl Patrik

1 602

5

Žítkovské bohyně

Tučková Kateřina

1 531

6

Staré řecké báje a pověsti

Petiška Eduard

1 354

7

Dobronínské morytáty

Vondrušková Alena; Vondruška Vlastimil

1 337

8

Jáchymovští démoni

Vondrušková Alena; Vondruška Vlastimil

1 298

9

Nitranská brána smrti

Vondrušková Alena; Vondruška Vlastimil

1 200

10

Život je nádherný

Boučková Tereza

1 146

11

Mrtvý posel

Vondrušková Alena; Vondruška Vlastimil

1 120

12

To prší moře

Třeštíková Radka

1 113

13

Ten, kdo tě miloval

Poledňáková Marie

1 096

14

Miluju tě... i s natáčkama

Jakoubková Alena

1 080

15

Melouch

Viewegh Michal

1 058

16

Ještě že nejsem kat

Vondrušková Alena; Vondruška Vlastimil

1 037

17

Dobře mi tak

Třeštíková Radka

1 031

18

Kdo jinému jámu kopá, sám do manželství padá

Jakoubková Alena

1015

19

Ulička hanby

Vondruška Vlastimil

1 005

20

Spalovač mrtvol

Fuks Ladislav

978

Srovnání údajů za poslední roky nabízí tab. 6.

Tab. 6: Nejpůjčovanější knihy českých autorů (srovnání let 2011 až 2017)

Pořadí

2017

2015

2014

2013

2012

2011

1

Třeštíková Radka: Bábovky

Tučková Kateřina: Žítkovské bohyně

Tučková Kateřina: Žítkovské bohyně

Tučková Kateřina: Žítkovské bohyně

Viewegh Michal: Mafie v Praze

Viewegh Michal: Biomanželka

2

Hartl Patrik: Okamžiky štěstí

Denemarková Radka: MY 2

Viewegh Michal: Můj život po životě

Viewegh Michal: Mráz přichází z Hradu

Petiška Eduard: Staré řecké báje a pověsti

Petiška Eduard: Staré řecké báje a pověsti

3

Hartl Patrik: Malý pražský erotikon

Martinková Hana: Pán hor 1.

Monyová Simona: Srdceboly

Viewegh Michal: Mafie v Praze

Čapek Karel: Matka

Viewegh Michal: Román pro muže

4

Hartl Patrik: Prvok, Šampón, Tečka a Karel

Vondruška Vlastimil: Husitská epopej I.

Petiška Eduard: Staré řecké báje a pověsti

Formanová Martina: Snědla dětem sladkosti

Obermannová Irena: Tajná kniha

Viewegh Michal: Báječná léta pod psa

5

Tučková Kateřina: Žítkovské bohyně

Petiška Eduard: Staré řecké báje a pověsti

Vondruška Vlastimil: Ulička hanby

Vondruška Vlastimil: Králův dluh

Körnerová, Hana Marie: Pán hor

Vondruška Vlastimil: Apage Satanas!

6

Petiška Eduard: Staré řecké báje a pověsti

Whitton Hana: Anežka Česká: cesta lásky a víry hrdé Přemyslovny

Vondruška Vlastimil: Msta písecké panny

Vondruška Vlastimil: Krev na kapradí

Formanová Martina: Nevěra po americku

Pavel Ota: Smrt krásných srnců

7

Vondrušková Alena; Vondruška Vlastimil: Dobronínské morytáty

Vondruška Vlastimil: Ještě že nejsem kat

Čapek Karel: Dášeňka čili život štěněte

Vondruška Vlastimil: Přemyslovská epopej

Pavel Ota: Smrt krásných srnců

Kubátová Táňa: Převozníci

8

Vondrušková Alena; Vondruška Vlastimil: Jáchymovští démoni

Vondruška Vlastimil: Smrt ve Vratislavi

Monyová Simona: Blonďatá stíhačka

Martinková Hana: Dokud se budeš smát

Svěrák Zdeněk: Nové povídky

Hrabal Bohumil: Tři novely

9

Vondrušková Alena; Vondruška Vlastimil: Nitranská brána smrti

Vondruška Vlastimil: Ďáblův sluha

Jakoubková Alena: Můžeš-li se vdát dnes, neodkládej to na zítřek

Viewegh Michal: Biomanželka

Nesvadbová Barbara: Borůvky - muži jsou skvělý doplněk

Keleová- Vasilková Táňa-Nataša

10

Boučková Tereza: Život je nádherný

Vondruška Vlastimil: Ulička hanby

Vondruška Vlastimil: Přemyslovská epopej IV. – Král básník

Vondruška Vlastimil: Osmanský tábor

Vondruška Vlastimil: Prokletí brněnských řeholníků

Nesvadbová Barbara: Brusinky

Nejpůjčovanější zahraniční autoři

V tab. 7 přibližujeme nejpůjčovanější zahraniční autory. První místo opět patří autorce romantických a detektivních románů Noře Robertsové (51 076 výpůjček, 151 zastoupených děl), píšící také pod pseudonymem J. D. Robb a Sara Hardesty. Robertsová této kategorii vládne již od roku 2012. Druhá v pořadí skončila autorka historické ságy Dynastie Morlandů Cynthia Harrod-Eaglesová (42 961 výpůjček, 104 zastoupených děl). Na dalších místech s ručitými obměnami pořadí nalézáme slovenskou autorku ženské četby Táňu Keleovou-Vasilkovou (25 619 výpůjček, 39 zastoupených děl), klasickou autorku literatury pro ženy Daniellu Steelovou (23 717 výpůjček, 162 zastoupených děl), autora detektivek Jamese Pattersona a spoluautora Michaela Ledwidge (22 787 výpůjček, 76 děl). Opět jsou velmi silně zastoupeni autoři literatury pro děti a mládež, např. rakouský spisovatel Thomas Brezina (18 364 výpůjček, 149 zastoupených děl), autor Deníku malého poseroutky Jeff Kinney (16 075 výpůjček), Joanne K. Rowlingová (16 895 výpůjček) nebo autor komiksů Matt Groening. Mezi převážně americkými a britskými autory se opět prosadila další slovenská autorka ženské četby Eva Urbaníková, ale také slovenský autor detektivek Dominik Dán. Mezi první třicítkou najdeme známé autory detektivní literatury (např. Jo Nesbø, Agatha Christie, H. Higginsová Clarková, Jeffery Deaver, Peter May, Lars Kepler nebo Stephen King). Mezi první třicítkou nejpůjčovanějších autorů jsou také opět stálice ženské četby Jude Deveraux, Joy Fieldingová, Sandra Brownová a Barbara Cartlandová.

Tab. 7: Nejpůjčovanější zahraniční autoři (v roce 2017)

Pořadí

Autor

Počet výpůjček

Jazyk originálu

Žánr

1

Roberts Nora + Robb J. D.

51 076

angličtina

literatura pro ženy, detektivky

2

Harrod-Eagles Cynthia

42 961

angličtina

romantické romány

3

Keleová-Vasilková Táňa

25 619

slovenština

společenské romány

4

Steel Danielle

23 717

angličtina

literatura pro ženy

5

Patterson James; Tebbetts Christopher

22 787

angličtina

detektivní romány

6

Brezina Thomas

18 364

němčina

dětská literatura

7

Brown Sandra

18 351

angličtina

literatura pro ženy

8

Rowling Joanne K.

16 895

angličtina

literatura pro děti a mládež, fantasy

9

Kinney Jeff

16 075

angličtina

dětská literatura

10

Nesbø Jo

15 828

norština

detektivní romány, literatura pro děti

11

Cartland Barbara

15 474

němčina

literatura pro ženy

12

Clark Mary Higgins; Clark Carol Higgins

15 070

angličtina

detektivní romány

13

Christie Agatha

12 684

angličtina

detektivní romány

14

Jackson Lisa

12 070

angličtina

literatura pro ženy

15

Quick Amanda

11 995

angličtina

romány pro ženy

16

Fielding Joy

11 315

angličtina

romány, thrillery

17

Deaver Jeffery

10 787

angličtina

detektivky, thrillery

18

Deveraux Jude

9 974

angličtina

historické romány, romány pro ženy

19

King Stephen

8 400

angličtina

horrory, thrillery

20

Urbaníková Eva

8 311

slovenština

romány pro ženy

21

Howard Linda

8 176

angličtina

romantická literatury

22

Kessler Leo

8 150

angličtina

válečné romány

23

Wood Barbara

8 106

angličtina

historické, romantické romány

24

Groening Matt

8 063

angličtina

komiks, děti

25

Kleypas Lisa

7 623

angličtina

milostné, historické romány

26

Moyes Jojo

7 502

angličtina

romantické romány

27

Dán Dominik

7 491

slovenština

detektivní romány

28

May Peter

7 449

angličtina

detektivní romány

29

Kepler Lars

7 350

švédština

detektivní romány

30

Coulter Catherine

7 085

angličtina

romantické a historické romány

Stejně jako u charakteristiky českých autorů platí, že skupina nejpopulárnějších a nejčtenějších zahraničních autorů zůstává v podstatě beze změny a v průběhu posledních sedmi letech došlo jen k  dílčím meziročním posunům (viz tab. 8).

Tab. 8: Nejpůjčovanější zahraniční autoři (srovnání let 2011 až 2017)

Pořadí

2017

2015

2014

2013

2012

2011

1

Roberts Nora+Robb J. D.

Roberts Nora

Roberts Nora

Roberts Nora

Harrod-Eagles Cynthia

Steel Danielle

2

Harrod-Eagles Cynthia

Patterson James; Ledwidge Michael

Harrod-Eagles Cynthia

Harrod-Eagles Cynthia

Harris Charlaine

Brown Sandra

3

Keleová-Vasilková Táňa

Brezina Thomas

Steel Danielle

Steel Danielle

Roberts Nora

McBain Ed

4

Steel Danielle

Keleová-Vasilková Táňa

Brezina, Thomas

Brezina, Thomas

Steel Danielle

Rowling Joanne K.

5

Patterson James; Tebbetts Christopher

Brown Sandra

Brown Sandra

Brown Sandra

Brown Sandra

King Stephen

6

Brezina Thomas

Clark Mary Higgins

Keleová Vasilková Táňa

Christie Agatha

Coulter Catherine

Goscinny René

7

Brown Sandra

Christie Agatha

Christie Agatha

Coulter Catherine

Patterson James

Plaidy Jean

8

Rowling Joanne K.

Cartland Barbara

Clark Mary Higgins

Keleová-Vasilková Táňa

Cartland Barbara

Francis Dick

9

Kinney Jeff

Kinney Jeff

Cartland Barbara

Clark Mary Higgins

Clark Mary Higgins

Pratchett Terry

10

Nesbø Jo

Nesbø, Jo

Coulter Catherine

Cartland Barbara

Brezina, Thomas

Meyer Stephenie

11

Cartland Barbara

Steel Danielle

Deveraux Jude

Patterson James

Christie Agatha

Deveraux Jude

12

Clark Mary Higgins; Clark Carol Higgins

Deveraux Jude

Fielding Joy

Fielding Joy

Fielding Joy

McClure Ken

13

Christie Agatha

Rowling Joanne K.

Patterson James

Wilson Jacqueline

Keleová-Vasilková Táňa

Coulter Catherine

14

Jackson Lisa

Fielding Joy

Jackson Lisa

McBain Ed

McBain Ed

Larsson Stieg

15

Quick Amanda

Deaver Jeffery

Deaver Jeffery

Deveraux Jude

Lowell Elizabeth

Wood Barbara

16

Fielding Joy

Jackson Lisa

Davis Jim

Deaver Jeffery

Deveraux Jude

Deary Terry

17

Deaver Jeffery

Coulter Catherine

Wilson Jacqueline

Meadows Daisy

Plaidy Jean

McCombie Karen

18

Deveraux Jude

Kleypas Lisa

Kinney Jeff

Smith L. J.

Deaver Jeffery

Shan Darren

19

King Stephen

King Stephen

McBain Ed

Lowell Elizabeth

Jackson Lisa

Keleová-Vasilková Táňa

20

Urbaníková Eva

Howard Linda

Rowling Joanne K.

Howard Linda

Rowling Joanne K.

Collins Jackie

21

Howard Linda

McBain Ed

Kessler Leo

Jackson Lisa

Wilson Jacqueline

Urbaníková Eva

22

Kessler Leo

Kessler Leo

Howard Linda

Wood Barbara

Howard Linda

Smith L. J.

23

Wood Barbara

Davis Jim

King Stephen

King Stephen

Francis, Dick

Lewis C. S.

24

Groening Matt

Groening Matt

Wood Barbara

Plaidy Jean

King Stephen

Laurens Stephanie

25

Kleypas Lisa

Urbaníková Eva

Meadows Daisy

Cabot Meg

Meadows Daisy

Reichs Kathy

26

Moyes Jojo

Quick Amanda

Lowell Elizabeth

Rowling Joanne K.

Small Bertrice

Shakespeare William

27

Dán Dominik

Meadows Daisy

Nesbø Jo

Garwood Julie

Cabot Meg

Scheffler Ursel

28

May Peter

Lowell Elizabeth

Kleypas Lisa

Smith Wilbur A.

Drake Shannon

Kinney Jeff

29

Kepler Lars

Smith Wilbur A.

Smith Wilbur A.

Kinney Jeff

Smith L. J.

Mead Richelle

30

Coulter Catherine

Garwood Julie

Garwood Julie

Parker Robert B.

Wood Barbara

Cartland Barbara

Nejpůjčovanější knihy zahraničních autorů

O nejpůjčovanější titul zahraniční (překladové) literatury (viz tab. 9) se opět zasloužily děti. Určitým překvapením ale je, že se tak stalo s titulem Harry Potter a kámen mudrců (2 429 výpůjček) autorky Joanne K. Rowlingové. V posledních letech byly náznaky, že fenomén Harryho Pottera ztrácí na síle, ale zdá se, že tomu tak nakonec není, protože další čtyři díly této ságy najdeme v první třicítce. Na druhém místě nalézáme novou detektivku Dívka ve vlaku od Pauly Hawkinsové (2 111 výpůjček), která je těsně následována klasickým dílem Georga Orwella Farma zvířat (1 906 výpůjček), které se na předních pozicích drží od roku 2014. Příčinou zvýšené obliby tohoto dnes již klasického díla může být nové vydání, ale možná zde také zapůsobil efekt doporučované četby pro mládež. Potom již následují jednotlivé díly Deníku malého poseroutky od Jeffa Kinneye (1 903 výpůjček). Další díly publikace tohoto autora dětské literatury se také pohybovaly na předních pozicích v žebříčku nejpůjčovanějších knih. Na jedenáctém místě se překvapivě objevil Lakomec od Molièra (1 509 výpůjček), zřejmě jako dopad doporučované četby. Velmi úspěšně si vedou knihy slovenské autory Táni Keleové-Vasilkové Vůně života (1 524 výpůjček), Co to bude (1 313 výpůjček), Touhy (1 311 výpůjček), Kouzlo všednosti (1 284 výpůjček) a Lék na smutek (1 260 výpůjček). Do stejného žánru patří novější tituly Jojo Moyesové Než jsem tě poznala (1 487 výpůjček), Život po tobě (1 484 výpůjček) a Jeden plus jedna (1 251 výpůjček) nebo dívčí četba Malá baletka od Bussell Darceyové (1 437 výpůjček). Mezi nejpůjčovanějšími tituly se stále drží detektivky Sněhulák (1 294 výpůjček) a Krev na sněhu (1267 výpůjček) Jo Nesbøa a také Lovec králíků (1 316 výpůjček) Larse Keplera.

Z nejpůjčovanějších knih zmizelo několik bestsellerů minulé doby (viz srovnání v tab. 10), např. fantasy Georga R. R. Martina Hra o trůny ze série Píseň ledu a ohně, bestseller Jonase Jonassona Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel nebo několikadílná detektivka Stiega Larssona Muži, kteří nenávidí ženy. Zájem také opadl a erotickou šarádu E. L. Jamesové Padesát odstínů…

Tab. 9: Nejpůjčovanější knihy zahraničních autorů (v roce 2017)

Pořadí

Počet výpůjček

Autor

Název

Jazyk originálu

Nakladatel

Rok vyd.

1

2 429

Rowling Joanne K.

Harry Potter a kámen mudrců

angličtina

Albatros

2000

2

2 111

Hawkins Paula

Dívka ve vlaku

angličtina

Ikar

2015

3

1 960

Orwell George

Farma zvířat

angličtina

Aurora

2004

4

1 903

Kinney Jeff

Deník malého poseroutky: Ošklivá pravda

angličtina

CooBoo

2011

5

1 768

Rowling Joanne K.

Harry Potter a tajemná komnata

angličtina

Albatros

2000

6

1 696

Kinney Jeff

Deník malého poseroutky: Zápisky Grega Heffleyho

angličtina

Albatros

2009

7

1 562

Kinney Jeff

Deník malého poseroutky: Poslední kapka

angličtina

CooBoo

2010

8

1 541

Kinney Jeff

Deník malého poseroutky: Rodrick je king

angličtina

CooBoo

2014

9

1 539

Rowling Joanne K.

Harry Potter a vězeň z Azkabanu

angličtina

Albatros

2001

10

1 524

Keleová-Vasilková Táňa

Vůně života

slovenština

Noxi

2016

11

1 509

Molière

Lakomec

francouzština

Artur

2008

12

1 499

Kinney Jeff

Deník malého poseroutky: Fakt smůla

angličtina

CooBoo

2014

13

1 487

Moyes Jojo

Než jsem tě poznala

angličtina

Ikar

2013

14

1 484

Moyes Jojo

Život po tobě

angličtina

Ikar

2016

15

1 437

Bussell Darcey

Malá baletka

angličtina

Mladá fronta

2014

16

1 429

Harrod-Eagles Cynthia

Království snů (Dynastie Morlandů, díl 26)

angličtina

Euromedia Group, a.s. - Knižní klub

2004

17

1 426

Keleová-Vasilková Táňa

Nikdy

slovenština

Noxi

2012

18

1 390

Kinney Jeff

Deník malého poseroutky: Psí život

angličtina

CooBoo

2011

19

1 319

Kinney Jeff

Deník malého poseroutky 6: Ponorková nemoc

angličtina

CooBoo

2012

20

1 316

Kepler Lars

Lovec králíků

švédština

Host

2017

21

1 314

Kinney Jeff

Deník malého poseroutky: Páté kolo u vozu

angličtina

CooBoo

2013

22

1 313

Keleová-Vasilková Táňa

Co to bude

slovenština

Noxi

2015

23

1 311

Keleová-Vasilková Táňa

Touhy

slovenština

Noxi, s.r.o.

2016

24

1 294

Nesbø Jo

Sněhulák

norština

Kniha Zlin

2012

25

1 284

Keleová-Vasilková Táňa

Kouzlo všednosti

slovenština

Noxi, s.r.o.

2015

26

1 267

Nesbø Jo

Krev na sněhu

norština

Kniha Zlin

2015

27

1 265

Rowling Joanne K.

Harry Potter a prokleté dítě

angličtina

Albatros

2016

28

1 260

Keleová-Vasilková Táňa

Lék na smutek

slovenština

Noxi

2014

29

1 251

Moyes Jojo

Jeden plus jedna

angličtina

Ikar

2016

30

1 243

Rowling Joanne K.

Harry Potter a Ohnivý pohár

eng

Albatros

2001

Tab. 10: Nejpůjčovanější knihy zahraničních autorů (srovnání let 2011 až 2017)

Pořadí

2017

2015

2014

2013

2012

2011

1

Rowling Joanne K.: Harry Potter a kámen mudrců

Kinney Jeff: Deník malého poseroutky: Ošklivá pravda

Kinney Jeff: Deník malého poseroutky: Ošklivá pravda

James E. L.: Fifty Shades of Grey: Padesát odstínů šedi

Coelho Paulo: Alchymista

Larsson Stieg: Muži, kteří nenávidí ženy

2

Hawkins Paula: Dívka ve vlaku

Orwell George: Farma zvířat

James E. L.: Fifty Shades of Grey: Padesát odstínů šedi

Larsson Stieg-Muži, kteří nenávidí ženy

Larsson Stieg: Muži, kteří nenávidí ženy

Rowling Joanne K.: Harry Potter a kámen mudrců

3

Orwell George: Farma zvířat

Smith Wilbur A.: Řeka bohů

Orwell George: Farma zvířat

Kinney Jeff: Deník malého poseroutky: Zápisky Grega Heffleyho

Harrod-Eagles Cynthia: Roztančená léta

Kinney Jeff: Deník malého poseroutky: Zápisky Grega Heffleyho

4

Kinney Jeff: Deník malého poseroutky: Ošklivá pravda

Martin George R. R.: Píseň ledu a ohně. Hra o trůny

Rowling Joanne K.: Harry Potter a kámen mudrců

Larsson Stieg: Dívka, která kopla do vosího hnízda

Rowling Joanne K.: Harry Potter a kámen mudrců

Larsson Stieg: Dívka, která si hrála s ohněm

5

Rowling Joanne K.: Harry Potter a tajemná komnata

Rowling Joanne K.: Harry Potter a kámen mudrců

Brown Dan: Inferno

Keleová-Vasilková Táňa: Nikdy

Harrod-Eagles Cynthia: Hraběnka

Larsson Stieg: Dívka, která kopla do vosího hnízda

6

Kinney Jeff: Deník malého poseroutky: Zápisky Grega Heffleyho

Kinney Jeff: Deník malého poseroutky: Rodrick je king

Nesbø Jo: Sněhulák

Larsson Stieg: Dívka, která si hrála s ohněm

Larsson Stieg: Dívka, která kopla do vosího hnízda

Meyer Stephenie: Stmívání

7

Kinney Jeff : Deník malého poseroutky: Poslední kapka

Kinney Jeff: Deník malého poseroutky: Zápisky Grega Heffleyho

Harrod-Eagles Cynthia: Napoleon přichází

Kepler, Lars: Svědkyně ohně

Larsson Stieg: Dívka, která si hrála s ohněm

Harrod-Eagles, Cynthia: Divoký princ

8

Kinney Jeff: Deník malého poseroutky: Rodrick je king

James E. L.: Fifty Shades of Grey: Padesát odstínů šedi

Nesbø Jo: Švábi

Keleová-Vasilková Táňa: Duhový most

Peyo: Šmoulí olympiáda

Brown Dan: Ztracený symbol

9

Rowling Joanne K.: Harry Potter a vězeň z Azkabanu

Jonasson, Jonas: Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel

Larsson, Stieg: Muži, kteří nenávidí ženy

Keleová-Vasilková Táňa: Dva životy

Meyer Stephenie: Stmívání

Kepler Lars: Hypnotizér

10

Keleová-Vasilková Táňa: Vůně života

Kinney Jeff: Deník malého poseroutky: Poslední kapka

Keleová-Vasilková Táňa: Ranč u dědečka

Keleová-Vasilková Táňa: Lži

Rowling Joanne K.: Harry Potter a relikvie smrti

Fielding Joy: Ještě mě nezabíjej!

Podíl nakladatelů na počtu výpůjček

Analýza výpůjček nám může také ukázat podíl produkce jednotlivých nakladatelů na celkovém objemu půjčovaných knih (viz tab. 11 a 12). V roce 2017 bylo ve sledovaných knihovnách půjčeno celkem 61 710 různých titulů knih odlišených číslem ISBN. Největší podíl na tomto množství (14 % – 8 454 titulů) měla skupina naklatelství Albatros Media. Ta sdružuje více značek, jejichž počet trvale narůstá7.

Tab. 11: Podíl produkce nakladatelů podle počtu děl (v roce 2017)

Pořadí

Nakladatel

Díla

Podíl

1

Albatros Media

8 454

14,00 %

2

Euromedia Group

6 718

11,00 %

3

BB-art

2 845

5,00 %

4

Alpress

1 651

2,68 %

5

Mladá fronta

1 649

2,67 %

6

Argo

1 502

2,43 %

7

Harlequin

1 458

2,36 %

8

Baronet

1 432

2,32 %

9

Grada

1 175

1,90 %

10

Portál

1 035

1,68 %

11

Svojtka

936

1,52 %

12

Domino

911

1,48 %

13

Beta-Dobrovský

757

1,23 %

14

Slovart-Print

741

1,20 %

15

MOBA

702

1,14 %

16

Arlekin

683

1,11 %

17

Paseka

606

0,98 %

18

Academia

586

0,95 %

19

Jota

571

0,93 %

20

Triton

559

0,91 %

Knihy z tohoto nakladatelství včetně nakladatelských značek, které byly získány nákupem, zaznamenaly 551 029 výpůjček, tj. 19 % podílu na celkovém počtu výpůjček. Následovala skupina Euromedia Group s podílem 11 % (6 718 titulů); ta také sdružuje více značek8. Knihy z produkce Euromedia Group zaznamenaly 456 670 výpůjček, tj. 15 % z celkového počtu. Významný podíl mělo také nakladatelství BB Art s 2 845 tituly a 154 834 výpůjčkami. Do pořadí nejvíce zastoupených vydavatelů se zařadila i nakladatelství odborné literatury, např. Grada9 (1 175 titulů, 27 843 výpůjček, podíl 1 %), Portál (1 035 titulů, 22 284 výpůjček), Slovart (741 titulů, 19 559 výpůjček) a Academia (586 titulů, 9 364 výpůjček).

Tab. 12: Podíl produkce nakladatelů podle počtu výpůjček (v roce 2017)

Pořadí

Nakladatel

Výpůjčky

Podíl

1

Albatros

551 029

19,00 %

2

Euromedia Group

456 670

15,00 %

3

Alpress

232 491

8,00 %

4

MOBA

183 780

6,00 %

5

BB-art

154 834

5,00 %

6

Baronet

124 733

4,23 %

7

Domino

120 475

4,08 %

8

Mladá fronta

87 956

2,98 %

9

Argo

71 475

2,42 %

10

Host

65 094

2,21 %

11

Brána

47 045

1,59 %

12

Jota

32 301

1,09 %

13

Beta-Dobrovský

31 949

1,08 %

14

OLDAG

31 862

1,08 %

15

Grada

27 843

0,94 %

16

Fortuna Libri

26 146

0,89 %

17

Noxi, s.r.o.

23 985

0,81 %

18

Portál

22 284

0,75 %

19

Crew, s.r.o. ve spolupráci s nakladatelstvím Netopejr

22 263

0,75 %

20

Metafora

22 248

0,75 %

Frekvence výpůjček jednotlivých titulů

Na závěr se můžeme zaměřit na to, kolikrát byly jednotlivé tituly půjčeny během jednoho roku (viz graf 7). Z níže uvedeného grafu je patrné, že existuje poměrně úzký počet titulů s velmi vysokým počtem výpůjček, např. 757 titulů (tj. 1,2 % z celkového počtu půjčených titulů) bylo v roce 2017 půjčeno více než pětsetkrát. Na druhé straně této škály je 17 417 titulů knih (28,6 % z celkového počtu), které byly ve sledovaných knihovnách půjčeny jednou až pětkrát. Do této kategorie patří především naučná a odborná literatura, poezie, klasická próza a další menšinové žánry.

Graf 7: Frekvence výpůjček jednotlivých titulů (v roce 2017)
Graf 7: Frekvence výpůjček jednotlivých titulů (v roce 2017)

Z grafu 8 je vidět, že tyto proporce zůstávají po sledované období bez podstatných změn, ale přesto můžeme sledovat některé velmi mírně probíhající trendy – klesá počet titulů, které se půjčují velmi intenzivně, a vedle toho stoupá počet titulů, které mají minimální obrat. Tento trend může také naznačovat postupující stárnutí knihovního fondu sledovaných knihoven.

Graf 8: Frekvence výpůjček jednotlivých titulů (podle let)
Graf 8: Frekvence výpůjček jednotlivých titulů (podle let)    

 • 1. Vzorek tvoří Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, Knihovna města Hradce Králové, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Knihovna města Ostravy, Městská knihovna Tábor, Městská knihovna Kutná Hora, Městská knihovna v Třebíči, Knihovna Kroměřížska, Šmidingerova knihovna Strakonice, Městská knihovna Břeclav, K3 Bohumín, Městská knihovna ve Svitavách, Městská knihovna Rokycany, Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, Městská knihovna Ústí nad Orlicí, Městská knihovna Beroun, Městská knihovna Nymburk, Městská knihovna Hlučín, Městská knihovna Bílina, Knihovna Matěje Mikšíčka Dačice, Městská knihovna Třeboň, Městská knihovna Tišnov, Městská knihovna Kaplice, Městská knihovna Světlá nad Sázavou (KyTICe), Městská knihovna Polička, Městská knihovna Chotěboř, Městská knihovna v Milevsku, Městská knihovn Stříbro, Městská knihovna Tanvald, Městská knihovna Český Brod a Městská knihovna Dobruška.
 • 2. RICHTER, Vít. Co se půjčovalo ve veřejných knihovnách v roce 2011?. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2013, 65(5), s. 163–168. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: https://www.svkkl.cz/ctenar/clanek/1228
  RICHTER, Vít. Co se půjčovalo ve veřejných knihovnách v roce 2012?. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2013, 65(12), s. 423–425. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: https://www.svkkl.cz/ctenar/clanek/1363
  RICHTER, Vít. Co se půjčovalo ve veřejných knihovnách v roce 2013. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2014, 66(12), s. 428–432. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: https://www.svkkl.cz/ctenar/clanek/905
  RICHTER, Vít. Vyhrává historická literatura, Viewegh se stále drží aneb Co se půjčovalo ve veřejných knihovnách v roce 2014. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2015, 67(12), s. 432–435. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: https://www.svkkl.cz/ctenar/clanek/885
  RICHTER, Vít. Co se půjčovalo ve veřejných knihovnách v roce 2015. 1. část. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2017, 69(5), s. 172–174. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: https://www.svkkl.cz/ctenar/clanek/248
  RICHTER, Vít. Co se půjčovalo ve veřejných knihovnách v roce 2015. 2. část. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2017, 69(6), s. 210–214. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: https://www.svkkl.cz/ctenar/clanek/269
 • 3. Pro zpřesnění je nezbytné zdůraznit, že údaje o výpůjčkách se shromažďují na základě čísla ISBN, z toho také vyplývá, že předmětem analýzy nebylo půjčování knih bez identifikačního čísla ISBN. Toto omezení se týká zejména starší literatury vydané před rokem 1989, protože systém ISBN byl v ČR zaveden v roce 1989. Vzhledem k tomu, že v roce 1989 ještě stále fungoval státem řízený vydavatelský systém, lze předpokládat, že naprostá většina knih vydaných v roce 1989 již obsahovala údaj o ISBN. Přidělování ISBN je dobrovolné, z toho lze usuzovat, že ani v současnosti nejsou všechny knihy vydané na území ČR vybaveny ISBN, a proto může docházet k mírnému zkreslení.
 • 4. Viz pozn. 3.
 • 5. Standard pro dobrý knihovní fond: metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu doplňování a aktualizace knihovního fondu pro knihovny zřizované a/nebo provozované obcemi na území České republiky. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky – Knihovnický institut, 2017. 20 s. ISBN 978-80-7050-689-9. Dostupné také z: https://ipk.nkp.cz/docs/standard-pro-dobry-knihovni-fond
 • 6. Respektive se v posledních letech stále častěji jedná o autorskou dvojici Vlastimil Vondruška a Alena Vondrušková.
 • 7. Albatros, B4U Publishing, BizBooks, Computer Media, Computer Press, CooBoo, CPress, Edika, Fragment, Management Press, Motto, Plus, XYZ, Egmont.
 • 8. Ikar, Odeon, Knižní klub, Universum.
 • 9. Značky Grada, Alferia, Bambook, Cosmopol.

Komentáře k článku