Vzpomínka na doc. MUDr. Milana Špálu, CSc.

Připomenout si osobnost doc. MUDr. Milana Špály, CSc., který odešel 30. ledna 2018 ve věku sedmaosmdesáti let, znamená vybavit si rozsáhlou škálu oblastí jeho působnosti.

Vystudoval medicínu a desítky let působil v oboru patologické fyziologie jako lékař, vědec, publicista a pedagog. V letech 1965–1975 byl tajemníkem redakční rady Sborníku lékařského a v letech 1976–2003 tajemníkem redakční rady Acta Universitatis Carolinae Medica a zároveň členem redakční rady UK. Byl spoluzakladatelem časopisu Medical Science Monitor a v letech 1993–1999 členem jeho mezinárodní redakční rady. V roce 1991 se stal vedoucím redaktorem Sborníku lékařského, který řídil až do ukončení jeho vydávání v roce 2003.

Pedagogická, vědecká a  redakční činnost je logicky úzce skloubena s prací s informacemi a také zde vznikaly úzké vazby pana docenta ke knihovnám a informačním institucím. V devadesátých letech 20. století se s větší intenzitou zapojil jako přednášející a publicista do oblasti vědeckých lékařských informací, lékařského knihovnictví a zdravotnické informatiky. Zejména v oblasti metodologie vědecké práce a informační gramotnosti se stal vyhledávaným přednášejícím v pre- i postgraduálních vzdělávacích aktivitách. Významně ovlivnil řadu svých kolegů a spolupracovníků, kterým byl nápomocen v prosazování knihovnicko-informačního oboru. Jmenujme jenom jeho členství v „našich“ odborných společnostech a komisích: Česká informační společnost (ČIS), Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací (ČSZIVI), Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) a odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách (Komise IVIG). Všude byl váženým, ale také oblíbeným spolupracovníkem, vítanou osobností, s vysokými požadavky na spolupráci, avšak zároveň laskavým a vtipným společníkem.

Bohatá publikační činnost doc. Špály podchycená v Bibliographia Medica Čechoslovaca (BMČ) čítá kolem sta publikovaných prací, z nichž si v uvedených zdrojích připomeňme alespoň tu část z posledních šestnácti let, které přednesl vždy za velkého zájmu a ohlasu na tradičních seminářích MEDSOFT, což je setkání pracovníků z oboru zdravotnické informatiky a biomedicínského inženýrství. Ve sbornících z těchto seminářů jsou zachyceny přednášky z oboru informační vědy (lit. 1), vědeckého publikování (lit. 4, 6, 7, 9) a také témata podchycující vliv informačních technologií na oblast vědeckých informací (lit. 5 a 8).

Přednášky doc. Špály se staly tradičními součástmi programů na konferencích o profesionálních informačních zdrojích (INFOMEDIA a INFORUM). V průběhu dosavadních 23 ročníků jich přednesl celkem sedmnáct. Ve sbornících z konference INFORUM zůstala zachycena přednesená témata blízká informační vědě z oblasti scientometrie (lit. 2) a informačnímu chování.

Závěrem této rozsahem nevelké vzpomínky na pana docenta si dovolím připomenout jeho publikovanou práci – diskuzní příspěvek z roku 2006 Impakt faktor – dobrý sluha, ale špatný pán (lit. 3), ve kterém, jak sám uvádí, „s maximální objektivitou, opírající se o publikované konkrétní studie, podává přehled a posuzuje, jaká je role impakt faktoru (IF) v hodnocení vědy, jaké jsou v tomto směru perspektivy a jakým způsobem se na zlepšení situace může podílet i odborný lékařský časopis“. V textu lze i po dvanácti letech nacházet stále platné odpovědi na otázky z oblasti etiky vědecké práce tolik potřebné v době elektronického publikování.

Literatura

  1. ŠPÁLA, Milan a Jan VEJVALKA. Pomocné vědy informační – nové přístupy k hodnocení informací. In: MEDSOFT 2016. Praha, 2016, s. 156–167. ISBN 978-80-906004-7-8. ISSN 1803-8115. Dostupné též z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2016/Medsoft_2016.pdf
  2. ŠPÁLA, Milan. Bibliometrické indikátory SCI – ISI jako míra kvality vědecké práce a jejich alternativy pro evaluaci v českém prostředí – výhody a úskalí. In: Informace na dlani [CD-ROM]. Praha: Albertina icome Praha, c2004. ISSN 1214-1429. Dostupné též z: https://www.inforum.cz/archiv/inforum2004/prispevek.php-prispevek=61.htm
  3. ŠPÁLA, Milan. Impakt faktor – dobrý sluha, ale špatný pán. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 4 [cit. 2018-03-09]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12045
  4. ŠPÁLA, Milan. Postavení a funkce oborové knihovny ve vysokoškolském nebo výzkumném biomedicínském pracovišti na počátku 21. století – pohled z hlediska interdisciplinární spolupráce. In: MEDSOFT 2014. Praha, 2014, s. 225–229. ISSN 1803-8115. Dostupné též z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2014/Medsoft_2014_Spala.pdf
  5. ŠPÁLA, Milan. Lékařské knihovny v současném prostředí informačních a komunikačních technologií. In: MEDSOFT 2012. Praha, 2012, s. 260–261. ISSN 1803-8115. Dostupné též z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2012/Medsoft_Špála_Milan.pdf
  6. ŠPÁLA, Milan. Citační rejstříky po padesáti letech od vzniku Science Citation Index; možnosti, mýty, manipulace. In: MEDSOFT 2008. Praha, 2008, s. 161–166. ISSN 1803-8115.
  7. ŠPÁLA, Milan. Umíme v současné informační společnosti účinně, kvalitně a korektně prezentovat výsledky své vědecko-výzkumné nebo výchovně-vzdělávací činnosti?. In: MEDSOFT 2007. Praha, 2007, s. 191–197. ISSN 1803-8115.
  8. ŠPÁLA, Milan. Vědecko-výzkumná činnost vysokoškolských lékařských knihoven v České republice ve světle jejich internetové prezentace. In: MEDSOFT 2005. Praha, 2005, s. 187–190. ISSN 1803-8115.
  9. VOTÍPKOVÁ, Marie, Jana HERCOVÁ, Eva WEICHETOVÁ, Hana PESSROVÁ a Milan ŠPÁLA. Český citační rejstřík lékařské literatury. In: MEDSOFT 2002. Praha, 2002, s. 93–99. ISSN 1803-8115.

Komentáře k článku