Sekce služeb osobám se specifickými potřebami a bezbariérové knihovny

Podstata činnosti Sekce služeb osobám se specifickými potřebami, která působí pod hlavičkou SKIP, je neoddělitelně spjata s bezbariérovými knihovnami. Někdy je činnost více zaměřena na osoby se specifickými potřebami, jindy spíše na prostor – vždy v závislosti na aktuálních potřebách té které knihovny. Jsou to však spojené nádoby. Chceme-li, aby lidé se specifickými potřebami přišli do knihoven, je třeba pro ně nejdříve nastavit prostor a služby a pak je informovat, pozvat a získat.

V posledních dvou letech jsme se zaměřovali na další rozvoj obsahu Standardu Handicap Friendly a jeho metodik. Existující dokumenty – pro přístupnost knihoven pro osoby se zrakovým, sluchovým, mentálním a tělesným postižením – jsou hotovy, ale vývoj, zejména v oblasti technologií, jde rychle dopředu. Proto je nutné dokumenty už teď – cca po pěti letech jejich platnosti – revidovat.

V současné době probíhá připomínkování, jehož se účastní garanti za jednotlivé oblasti, a to jak členové sekce, tak odborníci na dané oblasti, kteří se již od počátku podíleli na vzniku těchto dokumentů, na jejich uplatňování (hodnocení knihoven podle Standardu Handicap Friendly) a propagaci. Celým procesem hodnocení zatím prošly čtyři knihovny, z nichž tři získaly označení Handicap Friendly pro oblast přístupnosti k lidem se zrakovým postižením. Je však škoda, že v dalších oblastech se zatím žádná knihovna nepřihlásila, i když není pochyb, že existuje řada knihoven, které dělají pro své čtenáře z řad lidí se specifickými potřebami neuvěřitelné věci a mohou tohoto ocenění dosáhnout. Z hlediska propagace se v roce 2018 chystáme zaměřit na zpřehlednění webových stránek sekce, zpřístupnění dokumentů na jednom místě a větší podporu zájemců z řad knihoven o získání certifikátu.

V této oblasti nadále probíhá vzdělávání, a to jak na odborných knihovnických seminářích a konferencích, tak na půdě Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (ÚISK FF UK) a Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (KISK FF MU).

V roce 2018 vyjde elektronicky dodatek rozšiřující stávající standard a příslušené metodiky. Budou doporučeny služby Friendly VoxTichá linka a uvedeny změny vycházející z nového zákoníku práce, které se týkají zejména uživatelů knihoven s mentálním postižením. Změnu přináší také hojně diskutovaná inkluze ve školství, která může nastavit knihovnám zajímavý pohled na přístup ke svým čtenářům. Mohlo by dojít k odklonu od akcí pro specifické skupiny čtenářů a (s mírnou úpravou podmínek) zaměření se na akce pro všechny.

V oblasti dalšího rozšiřování metodik se ukázalo, že nejvíce je třeba zaměřit síly a motivaci na osoby z odlišného kulturního prostředí (na migranty). Metodika pro tuto oblast by měla být vydána na podzim roku 2018.

Komentáře k článku