Příprava na uplatnění GDPR v  knihovnách ČR

V dubnu 2016 vydala EU obecné nařízení č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), které vstoupí v účinnost 25. května 2018. Jedná se o nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Nařízení se týká všech knihoven, které působí v rámci knihovního zákona č. 257/2001 Sb. Zatím panuje všeobecná nejistota, jak toto nařízení v knihovnách aplikovat, například v oblasti služeb uživatelům, využívání informačních zdrojů i při nakládání s daty pracovníků knihovny, jak se vyrovnat s tzv. právem na zapomnění. Nejistotu také prohlubuje skutečnost, že doposud nebyla zpracována národní legislativa, která by aplikovala zásady GDPR v našem prostředí.

Národní knihovna ČR připravila projekt, jehož cílem je poskytnout knihovnám základní pravidla a postupy pro nakládání s osobními údaji v souladu s novou legislativou. Projekt by podpořen dotací Ministerstva kultury ČR z podprogramu VISK 1 částkou 88 000 Kč. Práce na projektu byly ale zahájeny již v září 2017, tj. mnohem dříve, než došlo ke schválení dotace. V rámci projektu byla připravena příručka o ochraně osobních údajů pro knihovny, proběhl workshop, byly zorganizovány semináře a připravuje se e-learningový kurz.

Příručka o ochraně osobních údajů si klade za cíl konkretizaci povinností vyplývající knihovnám z citovaného nařízení. Příručka je knihovnám k dispozici již od února 2018 a je postupně doplňována příklady pro zpracování vlastní dokumentace a pokynů jednotlivých knihoven. Od samého počátku byl obsah konzultován s PhDr. Miroslavou Matoušovou, pracovnicí Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Příručka patří k základním metodickým materiálům, které ÚOOÚ doporučuje k využití. Po schválení nového zákona o ochraně osobních údajů bude příručka k dispozici i ve formátu PDF.

Dne 20. února 2018 se uskutečnil workshop pro pracovníky krajských knihoven, kteří se budou specializovat na ochranu osobních údajů a budou moci školit pracovníky menších knihoven.

Proběhly také tři semináře k praktickému uplatnění pravidel ochrany osobních údajů v knihovnách. Konaly se v Moravské zemské knihovně, na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě a v Městské knihovně v Praze a zúčastnilo se jich více než 500 pracovníků knihoven. Prezentace ze seminářů jsou k dispozici na portálu Informace pro knihovny.

E-learningový kurz k problematice ochrany osobních údajů v knihovnách bude knihovnám a jejich pracovníkům k dispozici na přelomu května a června 2018.

Z hlediska autorského se na projektu podílí JUDr. Tereza Danielisová (Městská knihovna v Praze), Mgr. Michal Denár (Městská knihovna Česká Třebová) a PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Kabinet informačních studií a knihovnictví).

Komentáře k článku