Koncepce národního systému analytické bibliografie

V roce 2017 Národní knihovna ČR (NK ČR) realizovala s využitím dotace z programu VISK 1 projekt Analytická bibliografie: koncepce národního systému a příprava vzniku odborného pracoviště v Národní knihovně České republiky. Jeho hlavním výstupem je Koncepce národního systému analytické bibliografie, jejíž text je k dispozici prostřednictvím portálu Informace pro knihovny. Mezi dílčí výstupy z projektu patří mj. i články publikované v Bulletinu SKIP (Jak vzniká Bibliographia medica Čechoslovaca – pracovní postupy, metody a nástroje v č. 2/2017 a Významné vědecké časopisy v národní článkové bibliografii – současný stav a výhled do budoucnaČeské oborové bibliografie: sborník z interdisciplinárního semináře v č. 3/2017) a článek zveřejněný v časopisu Čtenář (Koncepce národního systému analytické bibliografie v č. 2/2018). Další informace vztahující se k projektu jsou k dispozici na webu Analytická bibliografie ČR.

Koncepce národního systému analytické bibliografie přímo navazuje na Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2017–2020, konkrétně na prioritní oblast 3. Budování knihovních fondů a informačních zdrojů. Stanovuje principy, na kterých bude postavena tvorba centrální analytické bibliografie, a vymezuje oblasti, na které se bude zaměřovat činnost předpokládaného nového pracoviště pro analytickou bibliografii v NK ČR.

Formuluje také cíl centrální analytické bibliografie, a to „na jednom místě zpřístupňovat vybrané záznamy článků z novin a časopisů, příspěvků ze sborníků a samostatných částí jiných typů dokumentů, které patří do české národní produkce, a tím usnadňovat využívání výše uvedených dokumentů pro vědecko-výzkumné, studijní i jiné účely“.

Po uvedení silných a slabých stránek a také příležitostí a hrozeb následuje vymezení pěti prioritních oblastí, jimiž jsou:

  • dlouhodobě stabilní institucionální zajištění;
  • retrospektivní zpracování;
  • rozšíření sítě spolupracujících institucí a excerpční základny;
  • spolehlivé propojení na plné texty;
  • zlepšení dostupnosti a propagace bibliografie.

U každé z prioritních oblastí je charakterizován výchozí (tedy současný) stav a jsou formulována opatření, k nim náležející úkoly, roky plnění a náklady nad rámec běžného rozpočtu NK ČR.

Jak je uvedeno na s. 28–29 textu, naplněním cílů koncepce by mělo být dosaženo stavu, kdy:

  1. Je zabezpečeno průběžné institucionální financování centrální analytické bibliografie.
  2. V NK ČR působí pracoviště pro českou centrální analytickou bibliografii, které plní roli garanta této bibliografie a zajišťuje všechny klíčové aktivity, které jsou s bibliografií úzce spjaty. Především se jedná o metodické, koordinační a rozvojové práce, ale také o vlastní analytické zpracování části titulů.
  3. Centrální analytická bibliografie je výslovně zmíněna v knihovním zákoně i ve statutu a strategii NK ČR a její tvorba je dostatečně finančně zabezpečena.
  4. Databáze ANL má charakter centrálně řízené redigované databáze, včas zpřístupňuje záznamy z aktuálně vydávaných novin i časopisů a jsou do ní přidávány i záznamy článků z digitalizovaných periodik a dalších dosud nezařazovaných zdrojových dokumentů.
  5. Centrální analytická bibliografie je hojně využívána pro vědecko-výzkumné, studijní a jiné účely.

Nezbytným předpokladem pro realizaci opatření uvedených v koncepci – a tudíž i dosažení cílového stavu – je poskytování naplánovaných finančních prostředků ze strany Ministerstva kultury ČR.

Jednání s Ministerstvem kultury ČR byla již zahájena. V březnu 2018 koncepci projednala a schválila Ústřední knihovnická rada. Doporučila rovněž další kroky, které by měly být podniknuty. Zápis z jednání rady bude zveřejněn na jejích webových stránkách.

Nezbývá než doufat, že i další přípravné kroky budou úspěšné a plnohodnotný provoz pracoviště bude zahájen již v roce 2019.

Komentáře k článku