Čtvrtý ročník soutěže Nekoktám, čtu!

Soutěž dětských čtenářů knihoven Nekoktám, čtu! je úspěšným projektem Klubu dětských knihoven Karlovarského kraje. V roce 2018 proběhl 4. ročník, a to opět ve dvou kolech – místních (v 16 přihlášených knihovnách) a dále v krajském kole, které se uskutečnilo 23. února 2018 v Krajské knihovně Karlovy Vary.

Logo soutěže pro rok 2018
Logo soutěže pro rok 2018

Smysl a cíle projektu lze vymezit do dvou oblastí – těmi jsou veřejné knihovny a dětské čtenářství. Z hlediska knihoven je hlavním cílem projektu propagace činnosti knihoven, podpora aktivní spolupráce knihoven Karlovarského kraje, zvláště v oblasti inovace aktivit dětských oddělení veřejných knihoven a v neposlední řadě také posílení spolupráce knihoven se základními školami v regionech Karlovarského kraje. Z hlediska dětského čtenářství je projekt zaměřen na rozvoj a podporu čtení, propagaci čtení na veřejnosti a představení zajímavých aktuálních knižních titulů dětským čtenářům.

Jak již bylo naznačeno, do projektu bylo letos zapojeno 16 knihoven Karlovarského kraje, ve kterých v průběhu měsíce ledna a února proběhla místní kola soutěže. Těch se zúčastnilo téměř 300 dětských čtenářů ze čtvrtých a pátých tříd základních škol.

Soutěžící byli podle ročníku základní školy rozděleni do dvou kategorií. Vítěz místního kola v jednotlivých knihovnách v každé z kategorií postoupil do krajského kola.

V Krajské knihovně Karlovy Vary se tak koncem února utkalo 32 nejlepších čtenářů našeho kraje. Úkolem každého soutěžícího bylo přečíst před porotou a diváky vybranou ukázku z knihy. Čtyřčlenná porota následně výkon soutěžícího ohodnotila podle předem stanovených kritérií a přidělila soutěžícímu body. Mezi základní kritéria patřily plynulost projevu, správná výslovnost, intonace, hlasitost a neverbální projev. Důležitým prvkem hodnocení bylo také porozumění textu. Po přečtení ukázky soutěžící odpovídal na dvě otázky, které mu položil porotce.

Téměř všichni soutěžící krajského kola – nejlepší čtenáři Karlovarského kraje
Téměř všichni soutěžící krajského kola – nejlepší čtenáři Karlovarského kraje

Publikum krajského kola při zahájení soutěže
Publikum krajského kola při zahájení soutěže

Soutěž získala během čtyř let pozornost nejen knihovníků a dětských čtenářů, ale také učitelů a široké veřejnosti. Zajímavá je určitě nejen tím, že je jedinou soutěží tohoto druhu v Karlovarském kraji. Pro knihovníky je příležitostí, jak neobvyklým způsobem upozornit své a potenciálně i nové čtenáře na zajímavé knižní tituly, které mohou nabídnout ve fondech knihoven. Přípravné práce probíhají dlouhou dobu před samotnou soutěží. Všechny přihlášené knihovny uplatňují v místních kolech jednotná pravidla (včetně pravidel pro postup do krajského kola). To je základním „stavebním kamenem“ soutěže. V místních kolech se rolí porotců ujímají jak knihovníci, tak i osobnosti kulturního a společenského života a učitelé základních škol. Knihovník musí věnovat nemálo času pečlivé přípravě literatury, vybírat z fondu knihovny knižní tituly vhodné pro daný věk, zaměřit se na tituly aktuální (knihy vydané v posledních dvou letech). Z nich vybírá vhodné ukázky a připravuje i otázky ověřující porozumění textu. Pro představení knihy publiku v průběhu soutěže je třeba se s knihou seznámit tak, aby byl schopen čtenáře nalákat k přečtení celé knihy.

Pro krajské kolo soutěže jsou vytvořeny dvě poroty (pro každou ze soutěžních kategorií). Každá z porot je složena ze dvou knihovníků a dvou hostů. Snažíme se vždy oslovit zajímavé osobnosti regionu, které mají vztah ke čtenářství. Bývají to učitelé základních škol, divadelní dramaturgové, herci, režiséři, učitelé dramatických oborů základních uměleckých škol, spisovatelé atd. Knižní tituly vybírají členové Klubu dětských knihoven, stejně tak jako v kolech místních se zaměřujeme na aktuální tituly vydané v posledních dvou letech, preferujeme knihy oceněné v literárních soutěžích nebo doporučené recenzenty.

Soutěžící z první kategorie před porotou
Soutěžící z první kategorie před porotou

Soutěžící dívka předčítá porotě pro první kategorii
Soutěžící dívka předčítá porotě pro první kategorii

Porota pro druhou kategorii ve složení (zleva) učitelka českého jazyka Mgr. Petra Šišková, básník a spisovatel Teodor Kravál a knihovnice Mgr. Daniela Drobečková a Bc. Ludmila Křivancová
Porota pro druhou kategorii ve složení (zleva) učitelka českého jazyka Mgr. Petra Šišková, básník a spisovatel Teodor Kravál a knihovnice Mgr. Daniela Drobečková a Bc. Ludmila Křivancová

Soutěžící chlapec předčítá porotě pro druhou kategorii
Soutěžící chlapec předčítá porotě pro druhou kategorii

Publikum i soutěžící krajského kola vybírají jeden knižní titul, který je v průběhu soutěže nejvíce zaujal, a mají možnost přidělit mu svůj hlas. Vítězné dva knižní tituly i všechny čtené knihy pak zveřejňujeme na webových stránkách klubka i v jednotlivých knihovnách. Letošními vítězi se staly knihy Projekt pes Lucie Hlavinkové (Albatros, 2017) a Květáky se nenosí Judy Curtinové (rovněž Albatros, 2017).

Plakát s knihami, které jsme četli v letošním krajském kole soutěže
Plakát s knihami, které jsme četli v letošním krajském kole soutěže

V krajském kole oceňujeme v každé kategorii první až čtvrté místo věcným darem (stolní hrou a knihou), všechny soutěžící děti pak získají knihu a placku s logem soutěže.

V roce 2018 se v kategorii žáků čtvrtých tříd na prvním místě umístil Josef Koreis z Mariánských Lázní, na druhém místě Anna Mudrová z Chodova a na třetím Alex Zeman z Chebu. V kategorii žáků pátých tříd obsadil první místo Leonard Oeding z Karlových Varů, druhé pak Gabriela Titěrová ze Sokolova a třetí Viktor Schlapák z Nové Role.

Vítězové 4. ročníku krajského kola soutěže (1. až 3. místo v obou kategoriích)
Vítězové 4. ročníku krajského kola soutěže (1. až 3. místo v obou kategoriích)

SKIP Karlovarského kraje a Ministerstvu kultury ČR děkujeme za štědrý finanční příspěvek, bez kterého by bylo obtížné soutěž realizovat. Poděkování patří i Krajské knihovně v Karlových Varech, která je našemu projektu příznivě nakloněna. Každoročně nám umožňuje uspořádat soutěž v prostorách knihovny a zajišťuje servis a služby soutěžícím dětem i pořadatelům. Vážíme si úzké spolupráce s místními základními školami, které vybírají ve školních kolech adepty pro místní kola. Poděkování patří samozřejmě také samotným knihovnicím a knihovníkům, kteří s velkým nasazením organizují místní kola a pomáhají s přípravami i realizací kola krajského.

Již nyní se těšíme na pátý ročník, který proběhne v roce 2019!

Komentáře k článku